Nyheter

FI-föreskrifter om försäkringsdistribution klara – samtidigt undantas förmedlare från FI:s allmänna råd om styrning och kontroll

Finansinspektionen har nu fastställt de föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution som ska tillämpas från den 1 oktober 2018. Föreskrifterna och beslutspromemorian kan du hitta här: https://www.fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2018/201810/.

Det är särskilt intressant att Finansinspektionen (FI) samtidigt förändrar tillämpningsområdet för sina allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag så att försäkringsförmedlare från den 1 oktober 2018 inte längre omfattas av dessa allmänna råd. Det innebär bland annat att förmedlarna inte längre omfattas av bland annat den starka rekommendationen (följ eller förklara) att ha funktioner för regelefterlevnad, riskhantering och internrevision, och att de heller inte omfattas av reglerna om uppdragsavtal/outsourcing.

I remisspromemorian hade FI motiverat förslaget med att det var ett förbiseende sedan tidigare från myndighetens sida att försäkringsförmedlare har omfattats av råden samt att detta skulle ha gällt sedan en omformulering år 2016. Efter remissvar från Kompass Advokat har FI nu förtydligat att de allmänna råden faktiskt har gällt för försäkringsförmedlare ända sedan 2005. FI konstaterar vidare att då varken lagen om försäkringsförmedling eller den nya lagen om försäkringsdistribution (LFD) innehåller några generella krav på styrning och kontroll, eller specifika krav på exempelvis kontrollfunktioner eller uppdragsavtal, är det ”inte lämpligt” att låta de allmänna råden gälla för försäkringsförmedlare. Det klargörs att försäkringsförmedlare förstås ändå förväntas bedriva sin verksamhet med god styrning och kontroll och FI hänvisar till de grundläggande krav för försäkringsdistribution som ges i 4 kap. 1 § första stycket LFD, ett krav som inkluderar hantering av risker för intressekonflikter, ersättningsregler etc.

Vi på Kompass konstaterar, att försäkringsförmedlare trots ändringen behöver säkerställa regelefterlevnad och ha en god riskkontroll. En gissning är att åtminstone funktioner för compliance och riskkontroll kommer att upprätthållas hos flertalet seriösa aktörer, medan det kanske blir vanligare att förmedlare, utan krav på, eller ens ett allmänt råd om detta, kommer att avstå från att hålla sig med funktionen för internrevision och från att anmäla uppdragsavtal.

Johan Uggla ansluter sig till Kompass Advokats försäkringsteam

Johan Uggla har tidigare varit verksam hos flera försäkringsbolag och var chefsjurist på PRI under åren 2008-2009 och i PRI Pensionsgaranti åren 2011-2016 och därefter senior counsel. Han har omfattande erfarenheter från framförallt liv-, pensions- och kreditförsäkringsområdet samt kollektivavtalad försäkring. Förutom frågor kring avtal med kunder, skadefrågor och hanteringen av större försäkringsfall som SAAB Automobile, så har han arbetat med att etablera och utveckla juristfunktionen både i verksamheter som står under tillsyn och andra slags bolag.

Johan har även arbetat en hel del med governancefrågor och andra interna processer och projekt i affären. Han har omfattande erfarenhet av de regulatoriska frågor som försäkringsbolag ställs inför, inklusive kontakter med Finansinspektionen, styrelse- och utskottsarbete och anpassningen till nya regelverk. Han har även en bred erfarenhet inom allmänna affärsjuridiska frågor, till exempel avtal med leverantörer av olika tjänster, och uppdragsavtal med kunder

– Vi är stolta och glada att ha kunnat rekrytera Johan och få del av hans mångåriga erfarenhet från branschen. Med honom förstärker Kompass kompetensen inom försäkringsrätten ytterligare. Vi har väldigt stor efterfrågan inom det området nu får vi ännu bättre förmåga att möta försäkringsaktörernas behov. Det händer väldigt mycket, med nya regelverk som försäkringsbolagen och andra aktörer inom branschen behöver anpassa sig till där vi går in och stöttar i olika projekt. Många företag efterfrågar även stöd inom den löpande juridiken och med Johan får vi ännu bättre möjligheter att möta det behovet. Här kommer Johans kunskaper och erfarenheter att bli väldigt värdefulla för våra klienter, säger Anna Lööv, partner och grundare av Kompass Advokat.

– Både nuvarande och en hel del nya regelverk framöver påverkar både det strategiska och operativa arbetet inom försäkringsområdet. Detta leder till att många bolag har behov av rådgivning och stöd, till exempel i samband med utökningen av befintlig affär, etableringar och ombildningar. Men även den dagliga operativa verksamheten i ett försäkringsbolag påverkas av ett alltmer omfattande regelverk. Det ska bli oerhört spännande och roligt att hjälpa och stödja klienterna och på så sätt medverka till att skapa ytterligare mervärde och affärsnytta för klienten, från min nya plattform på Kompass, där det finns annan gedigen erfarenhet av dessa rättsfrågor, säger Johan Uggla.

Johan Uggla börjar på Kompass i juni. För mer information, välkomna att kontakta Anna Lööv.

Anna Lööv, telefon +46 (0) 708 499 498

Datainspektionens första tillsynsåtgärd: borde ni inte ha ett dataskyddsombud?

Det har nog knappast undgått någon att Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas i fredags. Samma dag gick Datainspektionens generaldirektör ut med en debattartikel i DN där hon fastslog att myndighetens första tillsynsåtgärd blir riktad just mot dataskyddsombud, eller kanske snarare frånvaron av dataskyddsombud hos organisationer som borde ha ett sådant: https://www.dn.se/debatt/lat-inte-oro-for-gdpr-boter-styra-viktigare-att-bygga-fortroende/

GDPR kräver att alla myndigheter ska ha ett dataskyddsombud. När det gäller företag och andra organisationer krävs det ett ombud om vissa villkor är uppfyllda:

  • Organisationens kärnverksamhet inkluderar att systematiskt och i stor omfattning övervaka enskilda personer eller
  • Kärnverksamheten inkluderar att behandla särskilda kategorier av personuppgifter i stor omfattning.

Till den första gruppen hör till exempel säkerhetsföretag, leverantörer av telekommunikationstjänster och direkt marknadsföringsföretag. Till den sistnämnda hör till exempel vårdgivare, försäkringsbolag och medlemsorganisationer inom till exempel facklig och politisk verksamhet.

Detta är ett nytt krav då det under PuL var valfritt för alla organisationer att utse ett personuppgiftsombud. För myndigheter, företag och andra organisationer som hade utsett och registrerat ett ombud enligt PUL så upphörde registreringen automatiskt att gälla i fredags. Därför behövde alla organisationer som måste utse ett dataskyddsombud ha gjort en ny anmälan till Datainspektionen senast i fredags. Uppfyller man något av kraven men har missat att anmäla ett ombud är man alltså enligt generaldirektörens uttalande först i kön för tillsynsåtgärder – och därmed även för sanktioner. Ett ganska smart drag av Datainspektionen. Ett dataskyddsombud borgar för att det bedrivs ett internt tillsynsarbete inom dennes företag eller organisation, och därigenom indirekt ”hjälper” inspektionen med att se till att reglerna efterlevs.

GDPR ställer höga krav på ombudets kvalifikationer när det gäller dataskyddsregelverket. Det betyder att vem som helst inte kan vara dataskyddsombud. Likaså måste ombudet kunna utföra sina uppgifter på ett självständigt sätt och får inte ha en ställning inom organisationen där integriteten riskerar att äventyras. Ett dataskyddsombud kan både vara anställd inom organisationen, gemensam för flera koncernbolag eller en extern konsult.

På Kompass Advokat har vi den kompetens som krävs för att utses till externt dataskyddsombud. Vi har mångårig och bred erfarenhet av att hjälpa klienter i en rad olika branscher med juridisk rådgivning inom dataskydd. Vi erbjuder både tjänster som externt dataskyddsombud, liksom kompetensutveckling, utbildning, bollplank och stöd till interna ombud. Hör av dig om du behöver diskutera dina behov inom dessa områden.

Kompass Advokat rekryterar ny dataskyddsexpert: Anna Eidvall

Kompass Advokat rekryterar Anna Eidvall för att stärka byråns erbjudande inom områdena dataskydd och personuppgifter. Anna kommer närmast från Intrum Justitia Sverige AB där hon arbetade som Senior Compliance Officer Data Protection. Dessförinnan arbetade hon som advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå med fokus på dataskydd- och personuppgiftsfrågor.

Anna har stor erfarenhet av att hjälpa företag och internationella organisationer att upprätta och strukturera sitt dataskyddarbete, och hjälpa dem utveckla och maximera användningen av personuppgifter inom regelverkets ramar. Hon har sedan tidigare också bred erfarenhet av arbete med kommersiella avtal, licensiering och samarbetsavtal.

– Jag är mycket glad och stolt att Anna väljer att ansluta sig till Kompass Advokat. Vi på Kompass har fokuserat på dataskyddsfrågor sedan 1999, en verksamhet som har fått ett enormt uppsving i och med att GDPR nu ska börja tillämpas. Annas passionerade intresse för dataskyddsrätten ligger därför helt rätt i tiden och är av stort intresse för många av våra klienter just nu. Annas praktiska erfarenhet från flera stora företags dataskyddsarbete ger henne mycket goda möjligheter att tillhandahålla rådgivning som ligger nära kundens affär. Det stämmer väl in med hur vi på Kompass vill möta och hjälpa våra kunder. Just nu ser vi en stor efterfrågan på våra tjänster inom dataskyddsområdet, till exempel genom att vi genomför second opinions eller stresstester av genomförda GDPR-projekt och att vi tillhandahåller extern DPO, dvs. dataskyddsombud, säger Anna Lööv, grundare av Kompass Advokat.

– GDPR har gjort att frågor kring ett bolags hantering av personuppgifter har blivit högaktuella och ett stort riskområde för alla bolag som verkar på den europeiska marknaden. Det finns i nuläget stor osäkerhet på marknaden hur dessa regler ska tolkas och tillämpas vilket också har ökat efterfrågan på tjänster och rådgivning inom detta rättsområde. Dagligen publicerar media uppgifter om bolag som kämpar med dessa frågor och som inte lever upp till förväntningarna, både i Sverige och internationellt. Det ska bli väldigt roligt att få fortsätta arbetet med dessa frågor på Kompass Advokat, där verksamheten präglas av starkt kund- och affärsfokus. GDPR behöver inte vara den ”stopp-kloss” som många bolag upplever, utan rätt hanterat kan ett väl genomfört arbete med att anpassa ett bolag till de nya reglerna bli en enorm styrka och konkurrensfördel på marknaden och jag ser fram emot att hjälpa våra kunder att nå dit, säger Anna Eidvall.

Anna börjar hos Kompass i maj 2018.

För mer information, välkomna att kontakta Anna Lööv.
Telefon +46 (0) 708 499 498

Kompass Advokat söker nya medarbetare

Kompass Advokat växer och vi söker därför flera nya medarbetare. Vi söker en biträdande jurist, en paralegal och en trainee. Du hittar annonsen för tjänsten som biträdande jurist här och för tjänsterna som paralegal och trainee här.