Nyheter

Ansök om tillfälligt tillstånd i händelse av en hård Brexit

Det är fortsatt oklart om Storbritannien kommer att lämna EU med eller utan ett utträdesavtal. Därför har den brittiska tillståndsmyndigheten FCA börjat ta emot anmälningar om tillfälliga tillstånd att verka i Storbritannien i händelse av att landet lämnar EU utan avtal. Tillståndet tar bland annat sikte på finansiella företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet till Storbritannien. Det tillfälliga tillståndet möjliggör att företag kan verka inom ramen för sitt nuvarande tillstånd under en period efter att Storbritannien lämnat EU, och under denna tid ansöka om nytt tillstånd. Anmälningstiden stäcker sig fram till den 28 mars 2019.

Läs mer om tillståndet på FCA:s hemsida.

Ny tidplan för genomförandet av andra tjänstepensionsdirektivet

Lagstiftningsarbetet beträffande nya regler för pensionsstiftelser och ny reglering för tjänstepensionsföretag går in i nästa fas. Arbetet med de båda förslagen är samordnat och beslut om lagrådsremiss för de båda förslagen kommer fattas samtidigt.

Under tidig vår 2019 planeras lagrådsremissen med lagförslag för genomförande av andra tjänstepensionsdirektivet och senare under våren 2019 planeras beslut om proposition. Tidigast vid halvårsskiftet 2019 beräknas lagändringarna träda i kraft.

Tjänstepensionskassor kommer att få en förlängd övergångstid så att de har möjlighet att ansöka om tillstånd att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag.

Ytterligare information finns på regeringens hemsida.

Första tillsynsbesluten enligt dataskyddsförordningen

Igår meddelade Datainspektionen sina första tillsynsbeslut enligt dataskyddsförordningen. Det gällde tillsynen om utseende av dataskyddsombud som påbörjades i våras. Av de 66 tillsynsärendena är det bara sju ärenden som har avslutats utan åtgärd. Myndigheten har alltså i 59 av 66 fall ansett att den granskade organisationen borde ha utsett dataskyddsombud. Datainspektionen valde att inte utfärda några sanktionsavgifter, och har förklarat att det framförallt beror på att tillsynen inleddes så tidigt (bara några dagar efter att dataskyddsförordningen började tillämpas). Datainspektionen öppnar därmed för att det i liknande tillsynsärenden framöver kan komma att påföras sanktionsavgifter.

Höstens tillsynsarbete kommer att fokusera på när samtycke kan användas som laglig grund för behandling och var gränsen går mellan att vara personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. När beslut inom ramen för denna tillsyn kan väntas har Datainspektionen ännu inte lämnat besked om.

Kompass bjuder in till frukostseminarium om nya regler för pensionsstiftelser

Från och med den 1 maj 2019 föreslås nya omfattande regler för pensionsstiftelser. Dessa innebär bl.a. lagkrav på riskhanterings- och internkontrollsystem, riskkontroll och internrevision, styrdokument, egen riskbedömning, outsourcing och informationsgivning.

Inbjudan frukostseminarium pensionsstiftelser 25 oktober

Välkommen att lyssna på Johan och Camilla som går igenom de föreslagna nya kraven och vilka effekter det kan förväntas få.

Målgrupp: Frukostseminariet riktar sig till dig som är ansvarig, verksam eller engagerad i en pensionsstiftelse som t.ex. VD, styrelseledamot, suppleant eller jurist.

Datum: 25 oktober 2018

Tid: 8.00 – 8.30 Frukost och mingel

8.30 – 9.30 Föredrag

9.30 – 9.45 Frågor, diskussion och avslutning

Plats: Kompass Advokat, Munkbron 11, T-bana: Gamla stan

Anmälan: Vi har ett begränsat antal platser för att utbytet ska bli så givande som möjligt. Glöm därför inte att anmäla dig i tid, dock senast den 22 oktober.

Anmäl sker via mejl till victoria.jin@kompassadvokat.se.

Frukostseminariet är kostnadsfritt. Vid avanmälan senare än 24 timmar innan seminariet debiteras en avgift om 500 kronor som skänks till välgörande ändamål.

Varmt välkommen och hoppas vi ses!