Isabella Hugosson

Advokat, senior associate (Tjänstledig)
+46 706 01 22 50
isabella.hugosson@kompassadvokat.se 

OM ISABELLA

Isabella arbetar i huvudsak med rådgivning i försäkringsrättsliga frågor. Hon har lång erfarenhet av framförallt försäkringsavtalsrätt. Isabella är väl förtrogen med såväl individuell försäkring, gruppförsäkring som kollektivavtalad försäkring samt har bred erfarenhet av både sparprodukter och riskförsäkringsprodukter. Isabella har också erfarenhet av pensionsrelaterade juridiska frågor även utanför försäkringsområdet, till exempel pensionsstiftelser och direktpension.

Isabella ger råd och juridiskt stöd till försäkringsföretag, försäkringsförmedlare och andra aktörer inom eller med relation till försäkrings- och pensionsbranschen såsom exempelvis fackliga organisationer, arbetsgivare, valcentraler och pensionsstiftelser.

Isabella arbetade tidigare som advokat på Dahlgren & Partners där hon bl.a. fick fördjupad erfarenhet av pensionsrelaterade frågor och tvistelösning samt upprätthöll uppdrag som compliance officer för försäkringsförmedlarbolag. Dessförinnan arbetade hon som först försäkrings- och bolagsjurist och därefter chefsjurist på Bliwa och som bolagsjurist på AMF. I sitt arbete som chefsjurist på Bliwa fick Isabella också erfarenhet av ledningsgrupps- och styrelsearbete i försäkringsföretag.

ERFARENHET

2017 – Advokat och Senior Associate, Kompass Advokat AB
2014 – 2017 Advokat, Senior Advisor, Advokatfirma Magnus Dahlgren & Partners AB
2007 – 2014 Chefsjurist, Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt
2006 – 2007 Försäkrings- och bolagsjurist, Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt
2001 – 2005 Bolagsjurist, AMF Pensionsförsäkring AB
2000 – 2001 Affärsjurist, Ernst & Young Law/Tisell
1999 – 2000 Tingsnotarie, Västerås tingsrätt
1998 – 1999 Tingsnotarie, Gävle tingsrätt

UTBILDNING

1998, Jur. kand., Stockholms Universitet

SPRÅK

Flytande engelska
Grundläggande kunskaper i franska

UPPDRAG I URVAL

Försäkringsbolag

För större svenskt försäkringsbolags räkning analyserat tillåtligheten av villkorsändringar samt granskat informationsgivning om dessa ändringar.
För större svenskt försäkringsbolags räkning analyserat och rapporterat dess tillämpning av regler om finansiell rådgivning efter medhörning i Kundtjänst.
För utländsk försäkringsgivares räkning analyserat och rapporterat kring skillnad mellan att använda anknuten eller icke anknuten försäkringsförmedlare.
För försäkringsgivares räkning analyserat reglerna om PRIIPS inverkan på depåförsäkring.
För försäkringsgivares räkning analyserat verksamhet med avseende på gränsdragningen för vilken verksamhet som utgör försäkringsförmedling.
För försäkringsgivares räkning utbildat personal i pensions- och försäkringsrättsliga frågor.

Försäkringsförmedlare

För försäkringsförmedlares räkning utrett preskription av fordran på pensionsavgift.
För försäkringsförmedlares räkning lämnat löpande kvartalsrapporter om rättsutveckling m.m.
För försäkringsförmedlares räkning granskat och upprättat gruppavtal, försäkringsvillkor, förköpsinformation samt övrig lagstadgad och föreskriven produktinformation.

Övriga ärenden

För advokatfirmors räkning lämnat råd i försäkringsavtalsrättsliga frågor, samt i tjänstepensionsrelaterade skatterättsliga frågor.
För skattekonsultfirmas räkning lämnat rådgivning inom tjänstepensionsjuridik.
För skadereglerares räkning lämnat second opinions i skaderegleringsärenden.
Frågor om stadgeändringar, gottgörelse m.m. från pensionsstiftelser.
För personalstiftelses räkning tagit fram och hållit styrelseutbildning.
Erfarenhet av tvistlösning angående fordran på utebliven pension.
Ensam drivit ärende för företags räkning om anställds brott mot lagen om företagshemligheter (förlikt efter stämning).
Erfarenhet av skiljeförfarande i fråga om fordran på pension (framtagning av inlagor, skrivit sakframställan, vittnesfrågor, plädering m.m.).