Försäkringsrätt och finansiell reglering

Vi biträder klienter i försäkringsbranschen inom ett brett spektrum av frågeställningar. Ärenden som vi regelbundet arbetar med är upprättande och granskning av försäkringsvillkor, försäkrings-förmedlingsavtal, gruppavtal och outsourcingavtal samt rådgivning avseende produktutveckling, ersättningsvillkor och information och marknadsföring av försäkringar. Vi har även erfarenhet av att hantera överlåtelser av försäkringsbestånd.

Vi biträder också försäkringsbolag, banker och andra finansiella institutioner i näringsrättsliga frågor såväl i deras löpande verksamhet som i strategiska projekt. Exempel på ärenden är tillståndsansökningar, utläggning av verksamhet, ledningsprövningar, governance och företagsstyrning, hantering av intressekonflikter, upprättande av internt regelverk, stöd till compliancefunktionen och interna utredningar om regelefterlevnad. Vi bistår också med rådgivning i tillsyns- och sanktionsärenden vid Finansinspektionen. Vi har också omfattande erfarenhet av dataskyddsfrågor och tystnadsplikt i finansiell verksamhet.