Försäkringsrätt och finansiell reglering

I en alltmer komplex omvärld möter finansbranschen större krav både från lagstiftare och myndigheter.

Kompass har omfattande erfarenhet från finansbranschen, särskilt försäkringsverksamhet, både som externa rådgivare och från bolags- och chefsjuristrollen. Vår styrka ligger i att vi har djup förståelse för våra klienters företagsklimat och affärsförutsättningar.

FÖRSÄKRING

Kompass biträder försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag, försäkringsförmedlare, pensionsstiftelser, understödsföreningar och andra företag med anknytning till branschen, såsom valcentraler, företag inom insurtech m.fl. Vi lämnar råd inom i stort sett samtliga juridiska frågor som uppkommer i verksamheten, till exempel:

– tillståndsansökningar,

– beståndsöverlåtelser,

– affärsutveckling,

– produktutformning,

– distribution och samarbeten,

– leverantörsavtal

– företagsstyrning och regelefterlevnad.

Vi har erfarenhet av att arbeta med samtliga slags försäkringsprodukter: d.v.s. såväl liv- som sakförsäkring, såväl spar- som riskprodukter och oavsett om försäkringen distribueras som individuell försäkring, gruppförsäkring eller kollektivavtalad försäkring. Dessutom har Kompass erfarenhet av juridiska frågor kopplade till pension i egen regi.

Vi erbjuder våra klienter stöd till eller upprätthållande av funktioner för regelefterlevnad/ compliance och internrevision, och vi har omfattande erfarenhet av att tillfälligtvis bemanna bolags- och chefsjuristfunktioner på försäkringsföretag.

PENSION OCH IORP 2

Kompass ger råd och stöd i frågor med koppling till tjänstepensionsområdet. Vi hjälper tjänstepensionsföretag att förbereda sig för den nya tjänstepensionsregleringen, IORP 2. Vi hjälper även arbetsgivare med pensionspolicys och andra som önskar stöd i pensionsrättsliga frågor m.m.

ANDRA FINANSIELLA FÖRETAG

Vi biträder också banker, fondbolag, resultat- och vinstandelsstiftelser samt andra finansiella institutioner i näringsrättsliga frågor, såväl i deras löpande verksamhet som i strategiska projekt. Kompass kan även exempelvis ge råd kring uppdragsavtal, outsourcing m.m.

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER

  • JURIDISK RÅDGIVNING: Till styrelse, vd, chefsjurister, bolagsjurister, CFO, m.fl. i finansiella företag lämnar vi juridisk rådgivning kopplad såväl till strategiska som löpande affärsjuridiska frågor samt lämnar second opinions.
  • FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION: Vi kvalitetssäkrar och ger råd om nya försäljnings- och distributionsflöden, inklusive t.ex. webbflöden och marknadsföringsfrågor, och hjälper till med hantering av anknytning och uppföljning av förmedlare till försäkringsbolag.
  • GOVERNANCE: Vi upprättar och granskar interna regelverk, hjälper till med hantering av intressekonflikter, utläggning av verksamhet, tillståndsansökningar, ledningsprövningar, och lämnar rådgivning i tillsyns- och sanktionsärenden hos Finansinspektionen. Vi lämnar också stöd i andra frågor inom företagsstyrning och intern kontroll såsom stöd till eller upprätthållande av funktioner för compliance eller internrevison m.m.
  • AVTAL: Vi upprättar försäkringsförmedlings- och försäkringsdistributionsavtal, gruppavtal, outsourcingavtal och andra slags samarbets- och uppdragsavtal samt hanterar avtal om beståndsöverlåtelse. Vi granskar och förhandlar även leverantörsavtal och avtal med andra typer av samarbetspartners och lämnar råd om utlagd tjänst / outsourcing.
  • PRODUKT: Vi upprättar och granskar försäkringsvillkor, förköpsinformation, produktfaktablad och olika kundbrev, och ger råd kring produktutveckling. DATASKYDD: Vi har omfattande erfarenhet av dataskyddsfrågor och tystnadsplikt i finansiell verksamhet;
  • AML: Vi upprättar och granskar dokument och processer kopplade till regelverket med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.