Viveka Classon

Jur.kand., senior advisor
+46 76 161 09 55
viveka@kompassadvokat.se

Om Viveka

Viveka biträder företag i den finansiella sektorn, framförallt inom försäkring och bank. Viveka har som bolagsjurist och sedermera chefjurist på Skandia arbetat med försäkringsrättsliga frågor, transaktioner och företagsstyrning i tillståndspliktig verksamhet under nästan 20 år. Hon har vidare en bred erfarenhet av strategisk juridisk rådgivning, allmän bolagsrätt och kommersiella avtal, omstruktureringar i finansiell verksamhet, regulatoriska frågor och compliancefrågor. Viveka har, såsom styrelseledamot, styrelsesekreterare och stämmosekreterare, även erfarenhet av styrelsearbete och bolagsstyrningsfrågor i tillståndspliktiga bolag. Hon började på Kompass 2016.

Erfarenhet

2016 – Kompass Advokat, senior advisor
2010 – 2016 Chefjurist och styrelsesekreterare i Skandia, medlem i Skandias koncernledning
2008 – 2010 Chief Risk Officer och Chef för Compliance, Skandia Nordic
1997 – 2008 Skandia, bolagsjurist, Stockholm och London
1995 – 1997 Södra Roslags tingsrätt, tingsnotarie

Utbildning

2007 Studier i Psykologi, Stockholms Universitet
1995 Jur kand, Lunds universitet inkl utbytesstudier vid Universität Trier och Queen Mary and Westfield College 1994

Språk

Flytande juridisk engelska. Spanska och tyska (konversation).

UPPDRAG I URVAL

Finansiella företag
Governance – Hantering av olika typer av ärenden och övergripande regelverk knutna till governance i försäkringsbolag och finansiella koncerner såsom koncern- och dotterbolagsstyrning, delegationsordningar och mandat, aktieägarinstruktioner, struktur för det interna regelverket och hantering av intressekonflikter och jävsavtal.

Styrelseutbildning – Ansvarat för utbildning till styrelseledamöter i tillståndspliktiga bolag om styrelseansvar (bank, försäkring och värdepapper).

Finansinspektionen
– Ansvarat för ett bolags kontakter med Finansinspektionen och bolagets interna regelverk kring sådana kontakter.

Försäkring
Beståndsöverlåtelse – Ansvarig för den juridiska hanteringen av ett flertal beståndsöverlåtelser av liv- och sakförsäkring, inklusive upprättande av beståndsöverlåtelseavtal, framtagande av dokumentation för bolagsstämmans beslut, ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen m.m.

Solvens II – anpassning – Biträtt vid försäkringsbolags anpassning av interna regler inför ikraftträdandet av Solvens II-regelverket. Ansvarat för implementering av reglerna om företagsstyrning i 10 kap FRL och Solvens II – förordningen. Utarbetat regelverk för och ansvarat för implementeringen av nya regler avseende lämplighetsprövning av ansvariga för centrala funktioner och styrelsen i försäkringsbolag.

Ombildning – Ansvarig för juridiken kring ombildning av ett icke vinstutdelande försäkringsaktiebolag till ett ömsesidigt försäkringsbolag. Ombildningen skedde genom etablering av nytt ömsesidigt bolag och en beståndsöverlåtelse av hela verksamheten till det nya bolaget följt av det ömsesidiga försäkringsbolagets absorption av det helägda försäkringsaktiebolaget. Arbetet omfattade även att skapa en struktur för delägarnas inflytande genom nominering och val val av ledamöter till fullmäktige och därefter att säkerställa en fungerande gränsdragning mellan fullmäktige och styrelse.

Försäkringsförmedling
Rådgivning i regulatoriska frågor knutna till försäkringsförmedling och finansiell rådgivning, såsom transparenskrav och hantering av intressekonflikter i rådgivningssituationer. Deltagit  i förberedelsearbetet inför implementeringen av MiFID 2 och IDD 2 på försäkringssidan.

Bank och allmän affärsjuridik
Gränsöverskridande verksamhetsöverlåtelse/delning – Överlåtelse av verksamhet i en svensk banks norska filial genom börsnotering. Börsnoteringen föregicks av etablering av ny bank i Norge följt av verksamhetsöverlåtelse/gränsöverskridande delning från den svenska banken till den nystartade norska banken.