Nätverk för chefsjurister på försäkringsbolag

Kompass Advokat startar en ny säsong av ett nätverk med kompetensutbyte för chefsjurister inom försäkringsbranschen!

Fokus ligger på att möta efterfrågan på kunskaps- och erfarenhetsutbyte och ge möjlighet till diskussion kring de frågor och utmaningar som chefsjuristen/ansvarig för juridikfunktionen på försäkringsföretag ställs inför.

Nätverket kommer att samla chefsjurister och andra som är ansvariga för juridikfunktionen på försäkringsföretag inom både livförsäkring och sakförsäkring. Vid stort intresse kan nätverket delas upp i ett nätverk för livförsäkring och ett nätverk för sakförsäkring.

Träffarna kommer att behandla ett urval av aktuella juridiska och operationella frågeställningar som uppkommer på ett försäkringsföretag. Under nätverksträffarna kommer nätverksledarna eller en inbjuden gäst att inleda med en presentation kring det aktuella området. Det kommer att ges stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Deltagarna kommer gemensamt bestämma vilka områden och frågor som ska behandlas vid respektive träff.

Nätverket i korthet

 • Fyra nätverksträffar under ett års tid, med datum i september och december 2021 samt februari och maj 2022
 • Fokus på nya eller komplicerade regler och chefsjuristens utmaningar
 • Diskussion och erfarenhetsutbyte med branschkollegor
 • Utveckling av ditt professionella nätverk
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet så att nätverket kommer till nytta i din verksamhet
 • Grupp om max 15 personer

Några exempel på ämnen

 • Hur bidrar juridikfunktionen till ökad affärsnytta med bibehållen integritet – och hur ska man jobba för att befästa det i verksamheten?
 • Chefsjuristens roll i styrelsearbetet – hur skapas effektivitet?
 • Att balansera förhållandet till VD respektive till styrelseordförande.
 • Digitaliserade och automatiserade processer samt AI – hur ska man förhålla sig till och förbereda sig för ny teknik?
 • Anknytning och kontroll av förmedlare
 • Lämplighetsprövningar i praktiken
 • Intressekonflikter – att undvika och hantera
 • Informationsgivning- och rådgivningskrav
 • Hållbarhet
 • IKT/ICT och informationssäkerhet
 • Hantering av jävsavtal
 • Personuppgiftshantering


Nätverksledare

Anna Lööv
Partner på Kompass Advokat

Anna biträder försäkringsföretag och andra företag inom finansiell sektor med försäkringsrättsliga frågor samt dataskydds- och personuppgiftsfrågor. Hon företräder även stora och medelstora företag inom industri, e-handel och andra branscher med bl.a. avtalsrättsliga och bolagsrättsliga frågor. 

Anna har bred erfarenhet av att utreda regulatoriska och avtalsrättsliga frågeställningar inom finansiell sektor. Hon upprättar och kvalitetssäkrar styrdokument, produktvillkor, förköpsinformation, faktablad, förmedlaravtal, outsourcingavtal och webbflöden. Hon hjälper företag att följa de finansiella regelverken, inklusive inom försäkringsdistribution/IDD, god styrning och kontroll (bl.a. outsourcing, IKT/ICT-riktlinjer, DORA) och anpassning till andra nya regelverk.

Kawin Mårtensson
Partner på Kompass Advokat

Kawin biträder försäkringsföretag och andra företag inom finansiell sektor med alla frågor som kan uppkomma i verksamheten. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt, särskilt med anknytning till försäkring. Han arbetar också med tvister och processer, ofta inom försäkringsområdet.

Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har erfarenhet av arbete både på försäkringsbolag och Finansinspektionen. Han har arbetat med implementeringen av nya regelverk, t.ex. Solvens II, försäkringsdistribution/IDD, tjänstepensionsreglerna/IORP II, hållbarhetsregler, outsourcing, IKT/informationssäkerhet och dataskydd/GDPR. Kawin arbetar löpande med avtal, produktfrågor, villkor, informationsgivning, distribution, rådgivning, försäkringsskador, digitalisering och styrdokument/policys.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

datum för nätverksträffarna

23 september 2021
9 december 2021
24 februari 2022
5 maj 2022

Registrering och frukost 8.00 – 8.30.
Föredrag, diskussion och erfarenhetsutbyte 08.30 – 10.30.

KOSTNAD

Kostnad för fyra nätverksträffar är 12 500 kronor, exklusive moms.

PLATS

Munkbron 11 i Gamla Stan, centralt beläget tio minuters gångväg från Centralstationen och nära T-Gamla stan.

ANMÄLAN

Välkommen med din anmälan till Matilda Englund på matilda.englund@kompassadvokat.se 

Observera att antalet platser är begränsat. Vid stort intresse har anmälningar förtur i den ordning de inkommer.