Nätverk för chefsjurister på försäkringsbolag

Kompass Advokat startar den fjärde säsongen av ett utbildningsnätverk med kompetensutbyte för chefsjurister inom försäkringsbranschen!

Fokus ligger på att möta efterfrågan på kunskaps- och erfarenhetsutbyte och ge möjlighet till diskussion kring de frågor och utmaningar som chefsjuristen/ansvarig för juridikfunktionen på försäkringsföretag ställs inför.

Nätverket kommer att samla chefsjurister och andra som är ansvariga för juridikfunktionen på försäkringsföretag inom både livförsäkring och sakförsäkring. Vid stort intresse kan nätverket delas upp i ett nätverk för livförsäkring och ett nätverk för sakförsäkring.

Träffarna kommer att behandla ett urval av aktuella juridiska och operationella frågeställningar som uppkommer på ett försäkringsföretag. Under nätverksträffarna kommer nätverksledarna eller en inbjuden gäst att inleda med en presentation kring det aktuella området. Det kommer att ges stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Deltagarna kommer gemensamt bestämma vilka områden och frågor som ska behandlas vid respektive träff.

Nätverket i korthet

 • Fyra nätverksträffar under ett års tid, med datum i september och december 2023 samt i februari och maj 2024
 • Fokus på chefsjuristens arbete och utmaningar
 • Diskussion och erfarenhetsutbyte med branschkollegor
 • Utveckling av ditt professionella nätverk
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet så att nätverket kommer till nytta i din verksamhet
 • Grupp om max 15 personer

Några exempel på ämnen från tidigare säsonger

 • Effektiv implementering av nya regelverk
 • Finansinspektionens tillsynsarbete och att processa mot Finansinspektionen
 • Juristavdelningens arbetssätt och metoder
 • Rollen som chefsjurist
 • Försäkringsrörelse och försäkringsfrämmande verksamhet
 • Hållbarhetsregelverket

Nya ämnen som kan bli aktuella

 • IKT/ICT och informationssäkerhet, DORA-förordningen
 • AI och AI-Act
 • Open Insurance
 • Att få icke-jurister att förstå juridiska beslut 
 • Legala riskbedömningar
 • Att utveckla och motivera sin personal 
 • Andra ämnen som våra deltagare önskar


Nätverksledare

Anna Lööv
Partner på Kompass Advokat

Anna biträder försäkringsföretag och andra företag inom finansiell sektor med försäkringsrättsliga frågor samt dataskydds- och personuppgiftsfrågor. Hon företräder även stora och medelstora företag inom industri, e-handel och andra branscher med bl.a. avtalsrättsliga och bolagsrättsliga frågor.

Anna har bred erfarenhet av att utreda regulatoriska och avtalsrättsliga frågeställningar inom finansiell sektor. Hon upprättar och kvalitetssäkrar styrdokument, produktvillkor, förköpsinformation, faktablad, förmedlaravtal, outsourcingavtal och webbflöden. Hon hjälper företag att följa de finansiella regelverken, inklusive inom försäkringsdistribution/IDD, god styrning och kontroll (bl.a. outsourcing, IKT/ICT-riktlinjer, DORA) och anpassning till andra nya regelverk.

Kawin Mårtensson
Partner på Kompass Advokat

Kawin biträder försäkringsföretag och andra företag inom finansiell sektor med alla frågor som kan uppkomma i verksamheten. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt, särskilt med anknytning till försäkring. Han arbetar också med tvister och processer, ofta inom försäkringsområdet.

Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har erfarenhet av arbete både på försäkringsbolag och Finansinspektionen. Han har arbetat med implementeringen av nya regelverk, t.ex. Solvens II, försäkringsdistribution/IDD, tjänstepensionsreglerna/IORP II, hållbarhetsregler, outsourcing, IKT/informationssäkerhet och dataskydd/GDPR. Kawin arbetar löpande med avtal, produktfrågor, villkor, informationsgivning, distribution, rådgivning, försäkringsskador, digitalisering och styrdokument/policys.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

 

datum för nätverksträffarna

6 september 2023 
6 december 2023 
21 februari 2024
15 maj 2024

Registrering och frukost 08.00 – 8.30.
Föredrag, diskussion och erfarenhetsutbyte 08.30 – 10.30.

KOSTNAD

Kostnad för fyra nätverksträffar är 12 500 kronor, exklusive moms.

PLATS

Munkbron 11 i Gamla Stan, centralt beläget tio minuters gångväg från Centralstationen och nära T-Gamla stan.

ANMÄLAN

Välkommen med din anmälan! Maila till office.support@kompassadvokat.se

Observera att antalet platser är begränsat. Vid stort intresse har anmälningar förtur i den ordning de inkommer.