Finansiell reglering, försäkringsrätt och tvistlösning

I en alltmer komplex omvärld möter finansbranschen större krav både från lagstiftare och myndigheter. Kompass Advokat har omfattande erfarenhet från finansbranschen, särskilt försäkringsverksamhet. Bland oss finns medarbetare med bakgrund som bolagsjurist på försäkringsbolag och jurist på Finansinspektionens försäkringsavdelning. Vår styrka ligger i att vi har ingående branschkännedom och förståelse för våra klienters företagsklimat och affärsförutsättningar. Vi har omfattande erfarenhet av att bemanna bolags- och chefsjuristfunktioner på försäkringsföretag och vi kan leverera funktioner för regelefterlevnad/compliance och internrevision.

Inom tvistlösning hanterar vi alla frågor som kan uppkomma i kommersiella tvister. Läs mer nedan.

Försäkring

Kompass Advokat biträder försäkringsföretag, försäkringsförmedlare, insurtechföretag, understödsföreningar och andra företag med anknytning till branschen. Vi lämnar råd inom i stort sett samtliga juridiska frågor som uppkommer i verksamheten, till exempel:

 • företagsstyrning och regelefterlevnad
 • samarbeten, distribution och avtal
 • gruppförsäkringsfrågor
 • produktstyrning
 • rådgivning, information och dokumentation
 • leverantörsavtal/outsourcing/IKT/molntjänster
 • digitalisering av alla typer av tjänster
 • hållbarhetsrelaterade frågor
 • bemanning av bolags- och chefsjuristfunktioner
 • leverera compliancefunktioner
 • skador, tvister och processer
 • tillståndsansökningar
 • beståndsöverlåtelser och fusioner

Vi har erfarenhet av såväl liv- som sakförsäkring, såväl spar- som riskprodukter och oavsett om försäkringen distribueras som individuell försäkring, gruppförsäkring eller kollektivavtalad försäkring.

Tjänstepension

Kompass Advokat ger råd och stöd i frågor med koppling till tjänstepensionsområdet. Vi hjälper tjänstepensionsföretag, pensionsstiftelser och andra med anknytning till branschen, som till exempel valcentraler med alla typer av frågor som kan uppkomma i verksamheten. Till exempel kan vi ta fram styrdokument och informationstexter och ge råd om företagsstyrning, outsourcing och försäkringsdistribution. Vi har även uppdrag som extern compliancefunktion inom detta område.

Andra finansiella företag

Vi biträder också banker och fondbolag samt andra finansiella institutioner i näringsrättsliga frågor, såväl i deras löpande verksamhet som i strategiska projekt. Kompass Advokat kan även exempelvis ge råd kring outsourcing, företagsstyrning m.m.

Tvistlösning

Vi biträder klienter i samband med kommersiella tvister, krav och förlikningsförhandlingar, inom och utom domstol och vid skiljeförfaranden. Vi ger även rådgivning i inledande skeden av tvister och skador, såsom när det uppstått oklarheter om försäkringsskydd eller hur ett visst avtal ska tolkas. Vi hjälper också gärna till att analysera avtal och anslutande frågeställningar innan en tvist uppstår. Andra uppdrag inkluderar upprättande av kravbrev, förlikningsavtal och hantering av övrig korrespondens.

Vi har omfattande erfarenhet av försäkringsrättsliga tvister och skador och andra tvister som på olika sätt knyter an till finansiella och regulatoriska regelverk. Vår kunskap och erfarenhet av de regelverk som våra klienter omfattas av gör att vi levererar lösningar anpassade efter klientens verksamhet och de särskilda krav som ställs på den. Vi biträder även klienter i tillsynsärenden hos Finansinspektionen och med överklagandeprocesser i förvaltningsdomstol. Vår omfattande erfarenhet av Finansinspektionens tillsyns- och tillståndsarbete gör att vi har mycket goda förutsättningar för att hantera alla typer av överklaganden till förvaltningsdomstol. Bland skaderelaterade tvister hanterar vi både företags- och personskador, t.ex. ansvarsskador, egendomsskador, transportskador, entreprenadsskador, cyberskador, avbrottsskador samt försäkringsfall under liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Vi är vana att ta fram processlägesöversikter och tillsammans med klienter bedöma vilka ärenden som bör drivas i domstol alternativt skiljeförfarande, och vilka ärenden där det t.ex. av processekonomiska skäl finns anledning att söka andra lösningar såsom en utomrättslig förlikning. Vi har arbetat på skadeavdelning på försäkringsbolag och vet hur vi som advokatbyrå kan biträda försäkringsbolag på ett praktiskt och effektivt sätt. Våra medarbetare har även erfarenhet av arbete från allmän domstol, förvaltningsdomstol och Finansinspektionen.

Exempel på tjänster

Våra klienter ger oss uppdrag inom många olika områden. Här är några exempel på vad vi hjälper dem med.

JURIDISK RÅDGIVNING: Till styrelse, vd, chefsjurister, bolagsjurister, CFO, m.fl. i finansiella företag lämnar vi juridisk rådgivning kopplad såväl till strategiska som löpande affärsjuridiska frågor samt lämnar second opinions.

FÖRETAGSSTYRNING: Vi upprättar och granskar interna styrdokument, hjälper till med hantering av intressekonflikter, utläggning av verksamhet, tillståndsansökningar, ledningsprövningar, och lämnar rådgivning i tillsyns- och sanktionsärenden hos Finansinspektionen. Vi lämnar också stöd i andra frågor inom företagsstyrning och intern kontroll såsom stöd till funktioner för compliance eller internrevison m.m.

FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION: Vi kvalitetssäkrar och ger råd om nya försäljnings- och distributionsflöden, inklusive t.ex. webbflöden, digitalisering av rådgivningstjänster och produktdokumentation, och hjälper till med hantering av anknytning och uppföljning av förmedlare till försäkringsbolag.

AVTAL OCH SAMARBETEN: Vi upprättar försäkringsförmedlings- och försäkringsdistributionsavtal, gruppavtal, outsourcingavtal och andra slags samarbets- och uppdragsavtal samt hanterar avtal om beståndsöverlåtelse. Vi granskar och förhandlar även leverantörsavtal och avtal med andra typer av samarbetspartners och lämnar råd om utlagd tjänst/outsourcing.

PRODUKT: Vi upprättar och granskar försäkringsvillkor, förköpsinformation, produktfaktablad och olika kundbrev, och ger råd kring produktutveckling och produktstyrning. Vi ger även råd kring informationskrav i den digitala miljön.

HÅLLBARHET: Vi hjälper aktörer med de hållbarhetsrelaterade reglerna, t.ex. vad avser företagsstyrning, riskhantering, styrdokument, produktstyrning, rådgivning, dokumentation och investeringsfrågor. Vi hjälper även till med regler om rapportering och redovisning.

IKT, MOLNTJÄNSTER OCH DORA: Vi ger råd inom det IT-regulatoriska området och hjälper företag att upprätta och granska IT-avtal och att anpassa sitt företagsstyrningssystem till de regelkrav som gäller för informationssäkerhet.

FÖRSÄKRINGSSKADOR OCH TVISTLÖSNING: Vi hanterar tvister i såväl domstol som skiljeförfarande. Vi ger även rådgivning i inledande skeden av tvister och skador, såsom när det uppstått oklarheter om försäkringsskydd, hur ett visst avtal ska tolkas eller andra frågor. Vår kunskap och erfarenhet av de regelverk som våra klienter omfattas av gör att vi levererar lösningar anpassade efter klientens verksamhet och de särskilda krav som ställs på den. Vi biträder även klienter i tillsynsärenden hos Finansinspektionen och med överklagandeprocesser i förvaltningsdomstol.

DATASKYDD: Vi har omfattande erfarenhet av dataskyddsfrågor och tystnadsplikt i finansiell verksamhet. Inom försäkringsområdet har vi omfattande erfarenhet av t.ex. hantering av hälsouppgifter, molntjänster och lagringstider för data.

AML: Vi upprättar och granskar dokument och processer kopplade till regelverket med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.