Försäkringsrätt och finansiell reglering

I en alltmer komplex omvärld möter finansbranschen större krav både från lagstiftare och myndigheter. Kompass Advokat har omfattande erfarenhet från finansbranschen, särskilt försäkringsverksamhet, både som externa rådgivare och från bolagsjuristrollen, och även som jurist på Finansinspektionen. Vår styrka ligger i att vi har ingående branschkännedom och förståelse för våra klienters företagsklimat och affärsförutsättningar.

Försäkring

Kompass Advokat biträder försäkringsföretag, försäkringsförmedlare, insurtechföretag, understödsföreningar och andra företag med anknytning till branschen. Vi lämnar råd inom i stort sett samtliga juridiska frågor som uppkommer i verksamheten, till exempel:

  • tillståndsansökningar
  • beståndsöverlåtelser och fusioner
  • produktutveckling
  • distribution och samarbeten
  • rådgivning, information och dokumentation
  • leverantörsavtal/outsourcing
  • företagsstyrning och regelefterlevnad
  • digitalisering av alla typer av tjänster

Vi har erfarenhet av såväl liv- som sakförsäkring, såväl spar- som riskprodukter och oavsett om försäkringen distribueras som individuell försäkring, gruppförsäkring eller kollektivavtalad försäkring.

Vi kan leverera funktioner för regelefterlevnad/compliance och internrevision, och vi har omfattande erfarenhet av att bemanna bolags- och chefsjuristfunktioner på försäkringsföretag.

Tjänstepension

Kompass Advokat ger råd och stöd i frågor med koppling till tjänstepensionsområdet. Vi hjälper tjänstepensionsföretag, pensionsstiftelser och andra med anknytning till branschen, som till exempel valcentraler med alla typer av frågor som kan uppkomma i verksamheten. Vi bistår även aktörer att förbereda sig för den nya tjänstepensionsregleringen (som bygger på EU-direktivet IORP 2). Till exempel kan vi ta fram nya styrdokument och informationstexter och ge råd om företagsstyrning och outsourcing. Vi hjälper även till med business case och omstruktureringar som kan behövas som ett led i förberedelserna.

Andra finansiella företag

Vi biträder också banker och fondbolag samt andra finansiella institutioner i näringsrättsliga frågor, såväl i deras löpande verksamhet som i strategiska projekt. Kompass Advokat kan även exempelvis ge råd kring outsourcing, företagsstyrning m.m.

Exempel på tjänster

Juridisk rådgivning

Till styrelse, vd, chefsjurister, bolagsjurister, CFO, m.fl. i finansiella företag lämnar vi juridisk rådgivning kopplad såväl till strategiska som löpande affärsjuridiska frågor samt lämnar second opinions.

Försäkringsdistribution

Vi kvalitetssäkrar och ger råd om nya försäljnings- och distributionsflöden, inklusive t.ex. webbflöden, digitalisering av rådgivningstjänster och produktdokumentation, och hjälper till med hantering av anknytning och uppföljning av förmedlare till försäkringsbolag.

Governance

Vi upprättar och granskar interna styrdokument, hjälper till med hantering av intressekonflikter, utläggning av verksamhet, tillståndsansökningar, ledningsprövningar, och lämnar rådgivning i tillsyns- och sanktionsärenden hos Finansinspektionen. Vi lämnar också stöd i andra frågor inom företagsstyrning och intern kontroll såsom stöd till funktioner för compliance eller internrevison m.m.

Avtal

Vi upprättar försäkringsförmedlings- och försäkringsdistributionsavtal, gruppavtal, outsourcingavtal och andra slags samarbets- och uppdragsavtal samt hanterar avtal om beståndsöverlåtelse. Vi granskar och förhandlar även leverantörsavtal och avtal med andra typer av samarbetspartners och lämnar råd om utlagd tjänst/outsourcing.

Produkt

Vi upprättar och granskar försäkringsvillkor, förköpsinformation, produktfaktablad och olika kundbrev, och ger råd kring produktutveckling och produktstyrning. Vi ger även råd kring informationskrav i den digitala miljön.

Dataskydd

Vi har omfattande erfarenhet av dataskyddsfrågor och tystnadsplikt i finansiell verksamhet. Inom försäkringsområdet har vi omfattande erfarenhet av t.ex. hantering av hälsouppgifter och gallring.

HÅLLBARHET

Vi hjälper aktörer att förbereda sig inför reglerna om hållbarhet och hållbar finansiering, t.ex. vad avser anpassningar av företagsstyrning och styrdokument, implementering av investeringsrelaterade regler och ändringar i produkt- och rådgivningsprocesser och dokumentation.

AML

Vi upprättar och granskar dokument och processer kopplade till regelverket med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.