Finansiell reglering och försäkringsrätt

I en alltmer komplex omvärld möter finansbranschen större krav både från lagstiftare och myndigheter. Kompass Advokat har omfattande erfarenhet från finansbranschen, särskilt försäkringsverksamhet. Bland oss finns medarbetare med bakgrund som bolagsjurist på försäkringsbolag och jurist på Finansinspektionens försäkringsavdelning. Inom finansbranschen hjälper vi tillståndspliktiga företag inom flera olika sektorer:

Dold

Försäkring

Kompass Advokat biträder försäkringsföretag, försäkringsförmedlare, insurtechföretag, understödsföreningar och andra företag med anknytning till branschen. Vi lämnar råd inom i stort sett samtliga juridiska frågor som uppkommer i verksamheten, till exempel:

 • företagsstyrning och regelefterlevnad
 • samarbeten, distribution och avtal
 • gruppförsäkringsfrågor
 • produktstyrning
 • rådgivning, information och dokumentation
 • leverantörsavtal/outsourcing/IKT/molntjänster
 • IT och digital motståndskraft
 • dataskyddsfrågor
 • allt inom insurtech, inkl. AI och open insurance
 • digitalisering av alla typer av tjänster
 • hållbarhetsrelaterade frågor
 • bemanning av olika typer av funktioner och roller, t.ex. chefsjurist/bolagsjurist och compliancefunktionen
 • skador, tvister och processer
 • tillståndsansökningar
 • beståndsöverlåtelser och fusioner

Vi har erfarenhet av liv- och sakförsäkring, såväl som spar- och riskprodukter, oavsett om försäkringen distribueras som individuell försäkring, gruppförsäkring eller kollektivavtalad försäkring.

Försäkringsdistribution

Vi kvalitetssäkrar och ger råd om nya försäljnings- och distributionsflöden, inklusive t.ex. webbflöden, digitalisering av rådgivningstjänster och produktdokumentation, och hjälper till med hantering av anknytning och uppföljning av förmedlare till försäkringsbolag. Vi är experter inom alla typer av rådgivningsfrågor, inklusive frågor om hållbarhetspreferenser och finansiella produkters hållbarhet. Inom produkttillsyn hanterar vi t.ex. frågor om målmarknad, produktgodkännande och uppföljning av produkter och distributörer.

Vi biträder också försäkringförmedlare, främst inom företagsstyrnings- och regelefterlevnadsfrågor.

Tjänstepension

Kompass Advokat ger råd och stöd i frågor med koppling till tjänstepensionsområdet. Vi hjälper tjänstepensionsföretag, pensionsstiftelser och andra med anknytning till branschen, som till exempel valcentraler med alla typer av frågor som kan uppkomma i verksamheten. Till exempel kan vi ta fram styrdokument och informationstexter och ge råd om företagsstyrning, outsourcing, hållbarhet och försäkringsdistribution. Vi har även uppdrag som extern compliancefunktion inom detta område.

Andra finansiella företag

Vi biträder också banker och fondbolag samt andra finansiella institutioner i näringsrättsliga frågor, såväl i deras löpande verksamhet som i strategiska projekt. Kompass Advokat kan även exempelvis ge råd kring outsourcing, hållbarhet, företagsstyrning m.m. Vi har även haft resursbemanningsuppdrag hos bank- och betaltjänstaktörer.

Vår styrka ligger i att vi har ingående branschkännedom och förståelse för våra klienters företagsklimat och affärsförutsättningar. Vi har omfattande erfarenhet av att bemanna olika typer av funktioner och roller på försäkringsföretag, t.ex. chefsjurist/bolagsjurist och compliancefunktionen. Läs mer om våra bemanningstjänster här. Här beskriver vi ett axplock av de tjänster som ofta efterfrågas av våra klienter.

Dold

Företagsstyrning

Vi upprättar och granskar interna styrdokument, utläggning av verksamhet, tillståndsansökningar, ledningsprövningar, lämnar rådgivning i tillsyns- och sanktionsärenden hos Finansinspektionen och hjälper till med hantering av intressekonflikter. Vi lämnar också stöd i andra frågor inom företagsstyrning och intern kontroll såsom stöd till funktioner för compliance eller internrevison m.m. Vi hjälper dessutom till att anpassa företagsstyrningssystemet till de regelkrav som gäller, t.ex. informationssäkerhet, molntjänster och hållbarhet.

Till styrelse, vd, chefsjurister, bolagsjurister, CFO, m.fl. i finansiella företag lämnar vi juridisk rådgivning kopplad såväl till strategiska som löpande affärsjuridiska frågor samt lämnar second opinions.

Outsourcing och molntjänster

Utläggning av tjänster och funktioner inom tillståndspliktig verksamhet, dvs. outsourcing, är ett område med omfattande reglering. Kompass hjälper finansiella företag med många frågor, bland annat:

 • klassificering av tjänster
 • riskbedömning och leverantörsgranskning
 • bedömningar av molntjänster
 • upprättande och granskning av uppdragsavtal
 • uppföljning av leverantörer

Genom vår omfattande erfarenhet på dataskyddsområdet kan vi hjälpa till att bedöma molntjänster både utifrån det finansregulatoriska perspektivet och utifrån regleringen av tredjelandsöverföringar i GDPR.

Vi hjälper även leverantörer till finansbranschen med att upprätta uppdragsavtal som uppfyller branschens omfattande regelkrav på avtalsinnehåll och uppföljning.

Nya regelverk: hållbarhet, DORA

Just nu arbetar många finansiella företag hårt med att implementera nya regelverk, främst inom hållbarhetsområdet, digital motståndskraft (DORA) och AI. Vi på Kompass omvärldsbevakar, håller dragningar för styrelser och ledningsgrupper, upprättar och ger feedback på nya styrdokument och rutiner samt utbildar berörda personalgrupper. Vi hjälper även till att utarbeta och omförhandla avtal med leverantörer när detta krävs på grund av nya regler.

Vi hjälper aktörer med de hållbarhetsrelaterade reglerna, t.ex. vad avser företagsstyrning, riskhantering, styrdokument, informationsgivning, produktstyrning, rådgivning, dokumentation och investeringsfrågor. Vi hjälper även till med regler om rapportering och redovisning.

DORA-regelverket ställer krav på en rad nya styrdokument, strategier och arbetssätt. Det behöver även tillsättas nya roller och samarbeten med externa leverantörer inom cybersäkerhet krävs också. Det är viktigt att förhålla sig till befintliga regelverk som överlappar och knyter an till olika delar inom DORA. Exempel är regelverk inom riskhantering, outsourcing, molntjänster och incidenthantering. Inom DORA-området deltar Kompass i flera pågående implementeringsprojekt och vi utbildar t.ex. styrelser och håller kurser inom Svenska Försäkringsföreningens kursutbud.

Den kommande AI-förordningen ställer många krav på olika aktörer, inklusive de som är verksamma inom försäkring. AI förväntas framåt att ta stora steg inom t.ex. marknadsföring, sälj, riskbedömning, prissättning och skadereglering.  Vi hjälper bolag med juridiken kring AI, inklusive förhållandet till integritetsfrågor (GDPR), marknadsföring och andra sektorsspecifika regelverk.

Produkt, avtal och AML

Vi upprättar och granskar villkor, förköpsinformation, produktfaktablad och olika kundbrev, och ger råd kring produktutveckling och produktstyrning. Vi ger även råd kring informationskrav i den digitala miljön.

Vi tar även fram förmedlingsavtal, gruppavtal, outsourcingavtal och andra slags samarbets- och uppdragsavtal samt hanterar avtal om beståndsöverlåtelse. Vi granskar och förhandlar leverantörsavtal och avtal med andra typer av samarbetspartners och lämnar råd om utlagd tjänst/outsourcing. Vi har dessutom omfattande erfarenhet att hjälpa företag att upprätta och granska IT-avtal.

Vi hanterar dokument och processer kopplade till AML/CTFR, dvs. regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Skadereglering och kundklagomål

Vi ger rådgivning i inledande skeden av skadereglering och tvister, såsom när det uppstått oklarheter om försäkringsskydd eller hur ett visst avtal ska tolkas. Vi har även omfattande erfarenhet av att hantera kundklagomål och bemanna hela klagomålsfunktionen. Läs mer om vår bemanningstjänster här.

Vad tycker våra klienter om oss?

I den senaste rankingen av Legal 500 har Kompass återigen blivit rankat inom försäkringsområdet. Här kommer ett urval av de fina lovord vi fått inom ramen för rankingen år 2023. 

“A law firm with a familial atmosphere with a genuine team and individuals that are very nice to work with. The team at Kompass Advokat have very good skills in this specific legal area and are highly synced with the need of the client. They are able to give a high standard of legal counselling along the way from junior to more senior and partner levels.”

“Anna Lööv stands out. She is very engaged, knowledgeable, commercially minded and gives very sensible advice. We feel very confident with her assistance in issues related to insurance, including outsourcing arrangements. She guides her team very well and we have appreciated the assistance we have received from her team members.”

“Partner Kawin Mårtensson has a personal approach and professional knowledge and experience in insurance and pension foundation matters that’s hard to find among competitors.”

“They understand our business and are nice to work with.”