Finansiell reglering, försäkringsrätt och tvistlösning

I en alltmer komplex omvärld möter finansbranschen större krav både från lagstiftare och myndigheter. Kompass Advokat har omfattande erfarenhet från finansbranschen, särskilt försäkringsverksamhet. Bland oss finns medarbetare med bakgrund som bolagsjurist på försäkringsbolag och jurist på Finansinspektionens försäkringsavdelning. Inom finansbranschen hjälper vi tillståndspliktiga företag inom flera olika sektorer:

Dold

Försäkring

Kompass Advokat biträder försäkringsföretag, försäkringsförmedlare, insurtechföretag, understödsföreningar och andra företag med anknytning till branschen. Vi lämnar råd inom i stort sett samtliga juridiska frågor som uppkommer i verksamheten, till exempel:

 • företagsstyrning och regelefterlevnad
 • samarbeten, distribution och avtal
 • gruppförsäkringsfrågor
 • produktstyrning
 • rådgivning, information och dokumentation
 • leverantörsavtal/outsourcing/IKT/molntjänster
 • IT och digital motståndskraft
 • dataskyddsfrågor
 • allt inom insurtech, inkl. AI och open insurance
 • digitalisering av alla typer av tjänster
 • hållbarhetsrelaterade frågor
 • bemanning av olika typer av funktioner och roller, t.ex. chefsjurist/bolagsjurist och compliancefunktionen
 • skador, tvister och processer
 • tillståndsansökningar
 • beståndsöverlåtelser och fusioner

Vi har erfarenhet av liv- och sakförsäkring, såväl som spar- och riskprodukter, oavsett om försäkringen distribueras som individuell försäkring, gruppförsäkring eller kollektivavtalad försäkring.

Försäkringsdistribution

Vi kvalitetssäkrar och ger råd om nya försäljnings- och distributionsflöden, inklusive t.ex. webbflöden, digitalisering av rådgivningstjänster och produktdokumentation, och hjälper till med hantering av anknytning och uppföljning av förmedlare till försäkringsbolag. Vi är experter inom alla typer av rådgivningsfrågor, inklusive frågor om hållbarhetspreferenser och finansiella produkters hållbarhet. Inom produkttillsyn hanterar vi t.ex. frågor om målmarknad, produktgodkännande och uppföljning av produkter och distributörer.

Vi biträder också försäkringförmedlare, främst inom företagsstyrnings- och regelefterlevnadsfrågor.

Tjänstepension

Kompass Advokat ger råd och stöd i frågor med koppling till tjänstepensionsområdet. Vi hjälper tjänstepensionsföretag, pensionsstiftelser och andra med anknytning till branschen, som till exempel valcentraler med alla typer av frågor som kan uppkomma i verksamheten. Till exempel kan vi ta fram styrdokument och informationstexter och ge råd om företagsstyrning, outsourcing, hållbarhet och försäkringsdistribution. Vi har även uppdrag som extern compliancefunktion inom detta område.

Andra finansiella företag

Vi biträder också banker och fondbolag samt andra finansiella institutioner i näringsrättsliga frågor, såväl i deras löpande verksamhet som i strategiska projekt. Kompass Advokat kan även exempelvis ge råd kring outsourcing, hållbarhet, företagsstyrning m.m. Vi har även haft resursbemanningsuppdrag hos bank- och betaltjänstaktörer.

Vår styrka ligger i att vi har ingående branschkännedom och förståelse för våra klienters företagsklimat och affärsförutsättningar. Vi har omfattande erfarenhet av att bemanna olika typer av funktioner och roller på försäkringsföretag, t.ex. chefsjurist/bolagsjurist och compliance funktionen. Läs mer om våra bemanningstjänster här. Inom tvistlösning hanterar vi alla frågor som kan uppkomma i kommersiella tvister. Här beskriver vi ett axplock av de tjänster som ofta efterfrågas av våra klienter.

Dold

Tvistlösning

Vi biträder klienter i samband med kommersiella tvister, krav och förlikningsförhandlingar, inom och utom domstol och vid skiljeförfaranden. Vi ger även rådgivning i inledande skeden av tvister och skador, såsom när det uppstått oklarheter om försäkringsskydd eller hur ett visst avtal ska tolkas. Vi hjälper också gärna till att analysera avtal och anslutande frågeställningar innan en tvist uppstår. Andra uppdrag inkluderar upprättande av kravbrev, förlikningsavtal och hantering av övrig korrespondens.

Vi har omfattande erfarenhet av försäkringsrättsliga tvister och skador och andra tvister som på olika sätt knyter an till finansiella och regulatoriska regelverk. Vår kunskap och erfarenhet av de regelverk som våra klienter omfattas av gör att vi levererar lösningar anpassade efter klientens verksamhet och de särskilda krav som ställs på den. Vi biträder även klienter i tillsynsärenden hos Finansinspektionen och med överklagandeprocesser i förvaltningsdomstol. Vår omfattande erfarenhet av Finansinspektionens tillsyns- och tillståndsarbete gör att vi har mycket goda förutsättningar för att hantera alla typer av överklaganden till förvaltningsdomstol. Bland skaderelaterade tvister hanterar vi både företags- och personskador, t.ex. ansvarsskador, egendomsskador, transportskador, entreprenadsskador, cyberskador, avbrottsskador samt försäkringsfall under liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Vi är vana att ta fram processlägesöversikter och tillsammans med klienter bedöma vilka ärenden som bör drivas i domstol alternativt skiljeförfarande, och vilka ärenden där det t.ex. av processekonomiska skäl finns anledning att söka andra lösningar såsom en utomrättslig förlikning. Vi har arbetat på skadeavdelning på försäkringsbolag och vet hur vi som advokatbyrå kan biträda försäkringsbolag på ett praktiskt och effektivt sätt. Våra medarbetare har även erfarenhet av arbete från allmän domstol, förvaltningsdomstol och Finansinspektionen.

Företagsstyrning

Vi upprättar och granskar interna styrdokument, utläggning av verksamhet, tillståndsansökningar, ledningsprövningar, lämnar rådgivning i tillsyns- och sanktionsärenden hos Finansinspektionen och hjälper till med hantering av intressekonflikter. Vi lämnar också stöd i andra frågor inom företagsstyrning och intern kontroll såsom stöd till funktioner för compliance eller internrevison m.m. Vi hjälper dessutom till att anpassa företagsstyrningssystemet till de regelkrav som gäller, t.ex. informationssäkerhet, molntjänster och hållbarhet.

Till styrelse, vd, chefsjurister, bolagsjurister, CFO, m.fl. i finansiella företag lämnar vi juridisk rådgivning kopplad såväl till strategiska som löpande affärsjuridiska frågor samt lämnar second opinions.

Outsourcing och molntjänster

Utläggning av tjänster och funktioner inom tillståndspliktig verksamhet, dvs. outsourcing, är ett område med omfattande reglering. Kompass hjälper finansiella företag med många frågor, bland annat:

 • klassificering av tjänster
 • riskbedömning och leverantörsgranskning
 • bedömningar av molntjänster
 • upprättande och granskning av uppdragsavtal
 • uppföljning av leverantörer

Genom vår omfattande erfarenhet på dataskyddsområdet kan vi hjälpa till att bedöma molntjänster både utifrån det finansregulatoriska perspektivet och utifrån regleringen av tredjelandsöverföringar i GDPR.

Vi hjälper även leverantörer till finansbranschen med att upprätta uppdragsavtal som uppfyller branschens omfattande regelkrav på avtalsinnehåll och uppföljning.

Nya regelverk: hållbarhet, DORA

Just nu arbetar många finansiella företag hårt med att implementera nya regelverk, främst inom hållbarhetsområdet och digital motståndskraft (DORA). Vi på Kompass omvärldsbevakar, håller dragningar för styrelser och ledningsgrupper, upprättar och ger feedback på nya styrdokument och rutiner samt utbildar berörda personalgrupper. Vi hjälper även till att utarbeta och omförhandla avtal med leverantörer när detta krävs på grund av nya regler.

Vi hjälper aktörer med de hållbarhetsrelaterade reglerna, t.ex. vad avser företagsstyrning, riskhantering, styrdokument, informationsgivning, produktstyrning, rådgivning, dokumentation och investeringsfrågor. Vi hjälper även till med regler om rapportering och redovisning.

DORA ställer krav på en rad nya styrdokument, strategier och arbetssätt. Det behöver även tillsättas nya roller och samarbeten med externa leverantörer inom cybersäkerhet krävs också.

Produkt, avtal och AML

Vi upprättar och granskar villkor, förköpsinformation, produktfaktablad och olika kundbrev, och ger råd kring produktutveckling och produktstyrning. Vi ger även råd kring informationskrav i den digitala miljön.

Vi tar även fram förmedlingsavtal, gruppavtal, outsourcingavtal och andra slags samarbets- och uppdragsavtal samt hanterar avtal om beståndsöverlåtelse. Vi granskar och förhandlar leverantörsavtal och avtal med andra typer av samarbetspartners och lämnar råd om utlagd tjänst/outsourcing. Vi har dessutom omfattande erfarenhet att hjälpa företag att upprätta och granska IT-avtal.

Vi hanterar dokument och processer kopplade till AML/CTFR, dvs. regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Skadereglering och kundklagomål

Vi ger rådgivning i inledande skeden av skadereglering och tvister, såsom när det uppstått oklarheter om försäkringsskydd eller hur ett visst avtal ska tolkas. Vi har även omfattande erfarenhet av att hantera kundklagomål och bemanna hela klagomålsfunktionen. Läs mer om vår bemanningstjänster här.