Marknadsföringsrätt, varumärke och e-handel

Marknadsföring

Innan man lanserar en kampanj med nyskapande inslag är det viktigt att kontrollera att man inte bryter mot marknadsföringslagstiftningen eller god marknadsföringssed. Vi är specialiserade på rådgivning inom marknadsföringsrätt.

Marknadsföring inom bank och försäkring

Vi har omfattande erfarenhet av att bedöma marknadsföring inom bank- och försäkringsbranscherna. Det kan t.ex. handla om de särskilda informationskrav som gäller vid marknadsföring av konsumentkrediter, pensions- och fondsparande och försäkringsprodukter.

Varumärke

Ett företags varumärke är en viktig tillgång för att på ett effektivt och framgångsrikt sätt nå ut på marknaden. Vi hjälper företag att ta ställning till hur de bäst investerar för att skydda det egna varumärket och också vilka möjligheter som finns att agera mot andra som gör intrång i företagets rättigheter. För att undvika att göra intrång i någon annans rättigheter hjälper vi företag att förundersöka det valda varumärket innan lanseringen. Vi har lång erfarenhet av licensfrågor samt av att arbeta fram namn- och varumärkesstrategier som gör företagets eget arbete med varumärkesfrågorna tydligare och mera kostnadseffektivt.

Direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring är ett kärnområde för oss. Vi kan DM, TM och RM, ADR, ODR och Nix på våra fem fingrar och har haft många uppdrag inom branschen, såväl granskning av kampanjer, rådgivning om god sed, marknadsföringsrätt och GDPR som förhandling av branschens specifika avtal. Under två längre perioder har vi vikarierat för branschorganisationen Swedmas chefsjurist och bistått med juridisk rådgivning till medlemmarna m.m. Vi har föreläst på Stockholms Universitets uppdragsutbildning Auktoriserad Direktmarknadsföringsansvarig (ADMA) i samarbete med Swedma och haft uppdrag att utreda komplicerade frågor om adressregister, kreditupplysning och SPAR. Vi biträder med att upprätta och granska avtal om registerköp, och om DM-uppdrag avseende produktion och kringtjänster. Vi hjälper företag att efterleva GDPRs krav på avtal om personuppgiftsbiträde vid samarbeten med konsulter, byråer och tryckerier. Vi är experter på det komplicerade regelverket kring mobil marknadsföring och epost-marknadsföring och hjälper till att utforma kampanjer och websidor så att de överensstämmer med lag och god marknadsföringssed.

E-handel

Företag som säljer varor och tjänster på internet behöver handskas med en stor mängd lagar. Vi har omfattande erfarenhet av de särskilda frågor som behöver hanteras vid avtal om köp och försäljning på internet och ger råd utifrån såväl marknadsföringslagen som speciallagar kring e-handel, distansavtal, elektronisk kommunikation och personuppgiftshantering.