Bemanningsuppdrag

Vi på Kompass är specialister inom våra områden och branscher. Våra advokater och jurister är vana att hantera alla slags frågor som kan uppkomma i verksamheten. Vi har därför möjlighet att under kortare eller längre perioder bemanna olika typer av tjänster med kompetenta och självgående jurister till konkurrenskraftiga priser.

Vi kommer ofta in för att täcka upp för ett vikariat eller för en tjänst eller avdelning som inte har behov av att anställa en heltidsanställd, men som behöver löpande juridisk rådgivning eller ytterligare resursstöd till en avdelning. Många kommer också till oss för att stärka upp med erfarenhet och kompetens som annars kan vara svår att hitta på marknaden, särskilt när det gäller vikariat. Ibland finns också ett behov av en självständig och oberoende rådgivare. Under bemanningsuppdrag dedikerar Kompass en särskild medarbetare (eller flera) för uppdraget. Våra klienter upplever denna typ av resursförstärkning som mycket effektivt. En starkt bidragande anledning är att klienten inte bara får tillgång till en dedikerad jurist utan hela Kompass samlade kunskap och erfarenhet.

Se nedan exempel på tjänster och roller som vi normalt bemannar. Kontakta oss så diskuterar vi dina behov.

Dold rad

Compliancefunktionen

Kompass medarbetare har lång erfarenhet av att arbete med regulatoriska frågor inom försäkring och finans, och flera medarbetare har bakgrund av att arbeta på Finansinspektionen. Vi har möjlighet att bemanna hela compliancefunktionen och tar fram skräddarsydda lösningar för varje klient.

En styrka hos oss är att vi dessutom har omfattande uppdrag med rådgivning till verksamheten i första linjen. Vi har därför en unik förmåga att erbjuda en compliancefunktion som har ett starkt fundament i samtliga relevanta regelverk och som dessutom tar största möjliga hänsyn till både regelarbetet och de operativa affärsfrågorna i den första linjen. På det sättet får klientbolag högsta möjliga värde av compliancefunktionens arbete.

Läs mer om hur vi ser på compliancefunktionen och vårt erbjudande här.

Chefsjurist/bolagsjurist

Kommer en chefjurist- eller bolagsjuristtjänst att stå obemannad under en period? Eller behöver du löpande juridiskt stöd i verksamheten under en tid och vill lägga ut juristfunktionen externt? Vi har deltidsbemannat flera olika juristtjänster på företag och organisationer inom bland annat försäkrings- och finansbranschen. Hos oss finns kompetens som annars är svår att hitta för ett vikariat. Under längre uppdrag kan vi erbjuda konkurrenskraftiga fasta priser.

Externt dataskyddsombud

Vi erbjuder tjänsten som externt dataskyddsombud (Data Protection Officer). Genom vår expertis på dataskyddsområdet säkerställer vi att det arbete som ett dataskyddsombud ska utföra bedrivs på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vi tillhandahåller intern rådgivning och utbildning, ansvarar för och genomför kontroller och hanterar alla eventuella kontakter med tillsynsmyndigheten. Genom att anlita oss som externt dataskyddsombud skapar du så goda förutsättningar som möjligt för att ditt företag eller organisation ska leva upp till kraven i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.

Utöver att ta rollen som externt dataskyddsombud kan vi erbjuda stöd till ert eget dataskyddsombud.

Läs med om vårt erbjudande och när en verksamhet behöver utse ett dataskyddsombud här.

Skadejurist/Försäkringsjurist

Har ni behov av att stärka upp med en skadejurist eller försäkringsjurist? Vi kan resursförstärka och bemanna skadeavdelningar och produktavdelningar. Vi hjälper till med skadeutredningar, regressärenden, klagomål, omprövningar och ärenden hos allmänna reklamationsnämnden samt ger olika typer av juridiska råd till verksamheten. Vi företräder även klienter eller dess försäkringstagare i domstol och skiljeförfaranden. I rollen som skadejurist lägger vi stor vikt vid att kunden alltid ska förstå och känna att försäkringsbolaget har gjort en korrekt bedömning, även om avslag meddelas.

Klagomålsansvarig/kundombudsman

Vi hjälper till att under en kortare eller längre period bemanna rollen som klagomålsansvarig/kundombudsman hos försäkringsföretag. Rollen innebär bland annat interaktion med skadehandläggare och andra relevanta personer, villkorstolkning, rättsutredningar och andra bedömningar samt överprövningar av skadeärenden.