TVISTLÖSNING

Vi biträder våra klienter i samband med kommersiella tvister, krav och förlikningsförhandlingar, inom och utom domstol och vid skiljeförfaranden. Vi har omfattande erfarenhet av försäkringsrättsliga tvister och skador och andra tvister som på olika sätt knyter an till finansiella och regulatoriska regelverk. Vår särskilda erfarenhet av dessa regelverk och deras påverkan på våra klienters verksamhet och avtal hjälper oss att tillsammans med våra klienter hitta lösningar när en tvist uppstår. Vi hjälper också gärna till att analysera avtal och anslutande frågeställningar innan en tvist uppstår. Andra uppdrag vi tar åtar oss är bland annat formulering av kravbrev, upprättande av förlikningsavtal och övrig korrespondens.

Vår omfattande erfarenhet av Finansinspektionens tillsyns- och tillståndsarbete gör att vi har mycket goda förutsättningar för att hantera alla typer av överklaganden till förvaltningsdomstol. Bland skaderelaterade tvister hanterar vi både företags- och personskador, t.ex. ansvarsskador, egendomsskador, transportskador, entreprenadsskador, cyberskador, avbrottsskador samt försäkringsfall under liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Vår samlade erfarenhet omfattar bl.a. arbete från tingsrätt, hovrätt, förvaltningsdomstol och Finansinspektionen.