HÖGSTA DOMSTOLEN UTTALAR SIG OM VAD SOM KRÄVS FÖR ATT EN SKADELIDANDE SKA ANSES HA FRAMSTÄLLT ETT SKADESTÅNDSKRAV, SÅSOM AVSES I ETT FRISTVILLKOR ENLIGT 8 KAP. 20 § 3 ST. FAL

I målet hade två makar riktat ett direktkrav mot en entreprenörens ansvarsförsäkringsgivare med anledning av att entreprenören försatts i konkurs. I den aktuella försäkringen föreskrevs att skadeståndskrav måste anmälas till försäkringsbolaget inom ett år från det att entreprenören hade erhållit ett sådant krav. I annat fall var ansvarsförsäkringsgivaren fri från ersättningsskyldighet. Ansvarsförsäkringsgivaren avböjde med hänvisning […]