Nyheter

Kompass Advokat söker Office Support

Kompass Advokat är på en pågående tillväxtresa och söker nu förstärkning i form av en Office Support på 80 – 100 % med start i januari 2023 eller efter överenskommelse. 

Vem är du? 
Vi söker dig som är pålitlig, noggrann, engagerad och driven samt har ett genuint intresse för ekonomi och administration. Det är möjligt att du studerat ekonomi på gymnasial- eller eftergymnasialnivå och har relevanta arbetslivserfarenheter inom administration, ekonomi eller annat servicearbete. Kanske är du nyutexaminerad från gymnasiet med viss arbetslivserfarenhet.

Det är inte enbart dina formella meriter vi tar hänsyn till. Dina personliga egenskaper är minst lika viktiga.

Om tjänsten 
Tjänsten är en visstidsansällning med en omfattning som till att börja med är på 80% men som kan utökas till 100%. Till din hjälp finns en kollega som bistår vid gåvoengagemang och events, samt en juriststudent som i rollen som paralegal stödjer administrativt i den mån det behövs. 

I rollen ingår att ha en del kontakt med våra klienter och leverantörer vilket ställer höga krav på servicemedvetenhet. Som Office Support kommer du att ha ansvar över kontoret i sin helhet med fokus på administrativa uppgifter och att stödja våra jurister och advokater i deras arbete. En annan viktig del är ekonomihantering, exempelvis hantering av klient- och leverantörsfakturor, löpande hantering av kvitton och andra ekonomiska frågor. Du bör vara beredd att ta dig an arbetsuppgifter av varierande slag och svårighetsgrad. Du kommer även att planera och stötta vid våra events och AW:s.  

Du erbjuds
Vi erbjuder en arbetsplats med namnkunniga klienter, hög kompetens inom våra fokusområden och korta beslutsvägar. Vår kultur präglas av stort inflytande för alla medarbetare och stolthet över vad vi åstadkommer som medarbetare och företag. Hos oss får du chans till personlig utveckling och att sätta en egen prägel på rollen som Office Support.  

När vi säger att man ska trivas hos oss så menar vi verkligen det. För oss är det en självklarhet att erbjuda bra villkor, arbetsmiljö och möjlighet till en god livsbalans, men vi går längre än så. Vår företagskultur präglas av respekt för varje person och dennes arbetsuppgifter samt delaktighet i verksamheten. Vi skapar också en annan mening i företagandet genom ett praktiskt och ekonomiskt samhällsengagemang. Exempelvis skänker vi fortlöpande tio procent av vår vinst till välgörenhet och tackar nej till klienter inom bl.a. vapen- och fossilindustrierna. 

Om Kompass Advokat 
Kompass Advokat grundades 2006 och har i nuläget tolv medarbetare, vi är dock under en pågående tillväxtresa. Vi är en arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare och det är viktigt för oss att alla ska trivas hos oss. Hos oss förenas den stora byråns kompetens och förmåga med den mindre byråns trivsamhet och delaktighet. 

Kompass Advokat är en nischbyrå inom försäkringsrätt och finansiell reglering, dataskydd och personuppgifter, tvist, marknadsföringsrätt samt avtals- och bolagsrätt. Att underlätta och skapa affärsnytta i klientens praktiska verklighet är vår drivkraft. Vi jobbar som bäst när alla trivs och därför präglas vår verksamhet av delaktighet, respekt och ett hållbart arbetssätt.  

Vårt kontor ligger på Munkbron i Gamla stan, med utmärkta kommunikationer i en vacker och historisk miljö. 

Din ansökan
Skicka din ansökan till Matilda Englund, paralegal, på matilda.englund@kompassadvokat.se. Ansökan ska innehålla CV, personligt brev, studieintyg och andra relevanta intyg. Ange i ansökan när du har möjlighet att börja arbeta hos oss. 

Sista ansökningsdag är den 16 december 2022. Skicka gärna din ansökan omgående, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kommer att tillsättas så snart det blir rätt matchning. 

Besök gärna vår LinkedIn https://www.linkedin.com/company/kompassadvokat/ för mer information om oss!

Vi ser fram emot din ansökan!

Miljonbelopp utdömt i mål om trafikskadeersättning

Svea hovrätt meddelade den 17 oktober dom i det s.k. truckförarmålet.

Målet gäller trafikskadeersättning med anledning av en arbetsplatsolycka år 2000. Efter att truckförarens rätt till arbetsskadelivränta fallit bort begärde truckföraren omprövning av rätten till trafikskadeersättning avseende inkomstförlust. Trafikskadeersättningen hade sedan tidigare slutreglerats mellan truckföraren och försäkringsbolaget, dock utifrån förutsättningen att truckföraren också erhöll arbetsskadelivränta. I samband med att trafikskadeersättningen reglerades fastställdes att ett orsakssamband förelåg mellan truckolyckan och truckförarens personskada. Försäkringsbolaget gjorde vid truckförarens begäran om omprövning gällande att bolaget vid en omprövning inte är bunden av tidigare bedömningar eller ställningstaganden utan att ärendet vid en omprövning ska förutsättningslöst prövas på nytt i alla hänseenden av betydelse för frågan om ersättningen. Försäkringsbolaget ansåg att det inte förelåg ett samband mellan truckolyckan och truckförarens arbetsoförmåga och utgav därför ingen ersättning. 

Tingsrätten och hovrätten ansåg att det inom ramen för omprövningen kunde prövas huruvida det fanns ett orsakssamband mellan truckolyckan och truckförarens arbetsoförmåga och fann att truckföraren inte gjort klart mer sannolikt att arbetsoförmågan hade orsakats av truckolyckan än att så inte var fallet. Högsta domstolen beviljade därefter partiellt prövningstillstånd i fråga om en begäran om omprövning av ersättning kunde medföra en ny prövning av sedan tidigare fastställt orsakssamband. Högsta domstolen fann att begäran om omprövning av ersättning för inkomstförlust inte kunde medföra en ny prövning av om det förelegat ett orsakssamband mellan truckolyckan och personskadan, men däremot om senare inträffade förändringar av arbetsförmågan utgjort en följd av den ursprungliga personskadan. En sådan omprövning av ersättningen ska ta sin utgångspunkt i det orsakssamband som tidigare har fastställts. Högsta domstolen undanröjde därför tingsrättens och hovrättens domar och återförvisade målet till tingsrätten. 

Tingsrätten prövade därefter målet på nytt med utgångspunkt i det orsakssamband som tidigare fastställts och fann att truckföraren inte gjort mer sannolikt att hennes besvär från olyckan, och inte andra konkurrerande orsaker, orsakat hennes arbetsoförmåga. Hovrätten har nu – med ändring av tingsrättens dom – förpliktat försäkringsbolaget att utge trafikskadeersättning till truckföraren. Till skillnad från tingsrätten slår hovrätten fast att det är försäkringsbolaget som har bevisbördan för sitt påstående att truckförarens arbetsoförmåga inte har samband med truckolyckan och att försäkringsbolaget inte har lyckats bevisa sitt påstående om detta. 

Kontakta oss om du vill ta del av domen.

Karolin Karlsson ny partner på Kompass Advokat

Kompass Advokat förstärker sitt erbjudande inom tvistelösning och försäkringsrätt genom rekryteringen av Karolin Karlsson som ny partner vid byrån. Karolin blir ansvarig för byråns tvistelösningsgrupp. 

”Vi är så glada att Karolin har valt Kompass. Våra klienter inom försäkring och andra områden har efterfrågat hjälp inom tvist och med Karolins breda kompetens och erfarenhet kan vi nu erbjuda detta med extra gott självförtroende” säger Kompass grundare Anna Lööv. 

Karolin är specialiserad på kommersiella tvister och har agerat som ombud i ett stort antal svenska och internationella processer. Hon har omfattande erfarenhet av domstols- och förvaltningsprocesser samt skiljeförfaranden och hjälper även klienter med bolagsrättsliga och försäkringsrättsliga frågor. 

”Jag är jätteglad att ansluta till Kompass och för att fortsätta bygga och förstärka byråns tvistelösningsgrupp och bli en del av Kompass duktiga team. Det ska också bli roligt att få möjligheten att leda och utveckla kollegor och Kompass byråverksamhet tillsammans med mycket erfarna och kompetenta kollegor” säger Karolin.

Karolin Karlsson är advokat och erhöll sin juristexamen vid Lunds universitet år 2008. Karolin kommer närmast från Baker McKenzie Advokatbyrå. Dessförinnan gjorde Karolin tingstjänstgöring vid Uppsala tingsrätt.

För mer information, välkomna att kontakta Anna Lööv eller Karolin Karlsson.

Anna Lööv: +46 (0) 708 499 498
Karolin Karlsson: +46 (0) 730 584 886 

När kan ett standardavtal utgöra handelsbruk? 

I slutet av juni 2022 publicerade Högsta domstolen (”HD”) en dom i mål nr Ö 5481-21 (”Speditörpanten”) där HD tydliggjorde när ett standardavtal kan utgöra handelsbruk. 

Den klagande i målet (”Speditören”) utförde transporter, lagerhållning och andra speditörsnära tjänster åt motparten som bedrev försäljning av sportkläder. När motparten försattes i konkurs i början av 2020 lagerhöll Speditören varor tillhörande Konkursboet uppgåendet till ca sju miljoner kronor. I bevakningsförfarande anmälde Speditören en fordran om drygt 1,6 miljoner kronor.

Parterna var oense om huruvida en del av fordran, som hänfördes till utlägg för främst frakt av varor som Speditören haft i sin besittning med anledning av tidigare uppdrag, skulle vara förenad med förmånsrätt. 

HD konstaterade att utgångspunkten för förmånsrättsordningen är att alla fordringar i en konkurs ska ha lika rätt enligt den så kallade likabehandlingsprincipen. Denna princip har dock flertalet viktiga undantag. Av 4 § 3 förmånsrättslagen framgår att förmånsrätt följer med handpanträtt och retentionsrätt. Förmånsrätten omfattar såväl fall där säkerhetsrätterna grundar sig på avtal, som fall där de grundar sig på lag eller allmänna rättsgrundsatser. 

Parterna hade inte avtalat om den uppkomna situationen eller gjort några hänvisningar till standardavtal. Speditören gjorde dock bland annat gällande att den utvidgade säkerhetsrätten ändå följer av standardavtalet Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (”NSAB”), eftersom avtalet utgör handelsbruk och därför skulle tillämpas mellan parterna.

För att besvara frågan om bestämmelserna i NSAB är tillämpliga mellan parterna gick Högsta domstolen igenom vad som krävs för att ett standardavtal ska anses utgöra handelsbruk: 

  1. Har standardavtalet fått ”erforderlig stadga och spridning”? Enligt HD är det av betydelse för prövningen hur allmänt använt och välkänt standardavtalet är inom branschen. Det är enligt HD möjligt att enbart vissa av avtalsbestämmelserna fått sådan stadga och spridning att de utgör handelsbruk.  
  2. Finns det konkurrerande standardavtal inom branschen? Enligt HD är något som kan tyda på att handelsbruk föreligger om det saknas ett konkurrerande standardavtal. Även om det finns konkurrerande standardavtal kan en viss reglering utgöra handelsbruk om den återfinns i flera standardavtal. 
  3. Hur standardavtalet har kommit till och hur länge har det använts? Det har enligt HD betydelse om avtalet ensidigt speglar vissa kommersiella intressen eller om det är välavvägt och tillgodoser båda parters intressen. Det senare talar enligt HD för att avtalet ska ses som handelsbruk. Detsamma gäller om avtalet fyller ett behov som inte tillgodoses på annat sätt. 

Efter en samlad bedömning ansåg HD att NSAB utgör handelsbruk i speditions- och logistiskbranschen och att en speditör därmed har en kopplad säkerhetsrätt. Utgångspunkten var därför att det krävdes särskilda förhållanden för att bestämmelserna i NSAB inte skulle anses bindande för parterna. Några sådana förhållanden hade inte gjorts gällande och Speditören ansågs därför ha en kopplad panträtt i varorna som den hade kontroll över. Framtiden får utvisa vilka standardavtal som kan anses vara kvalificerade enligt HD:s uppställda punkter. Kvalificeras t.ex. vissa avtal inom AB-familjen?

Kompass Advokat söker biträdande jurister inom försäkring och tvistlösning

Har du ett stort intresse för försäkringsrätt och tvistlösning? Har du några års erfarenhet av dessa rättsområden och vill både fördjupa och bredda dina kunskaper samtidigt som du utvecklas i advokatrollen? Vill du samtidigt arbeta på ett företag där du involveras i verksamheten och kan påverka både klientrelationer och din arbetssituation? Då är denna roll något för dig! 

Arbetsbeskrivning
På Kompass Advokat arbetar du i ett team med toppexpertis inom försäkringsrätt, vilket ger dig möjlighet till stark professionell utveckling. Du kommer att biträda försäkringsföretag, försäkringsförmedlare, insurtechföretag och andra företag med anknytning till försäkringsbranschen. Kompass biträder företag med alla typer av frågor inom försäkring, och just nu letar vi särskilt efter dig som vill arbeta med försäkringsrelaterade tvister och andra tvister. Du kommer att biträda klienter i samband med kommersiella tvister, krav och förlikningsförhandlingar, inom och utom domstol och vid skiljeförfaranden. Förutom sedvanliga processer i domstol och skiljeförfaranden kan det handla om att hjälpa företag med processlägesöversikter och en bedömning av processläget. Du kommer även att arbeta med regresser och att driva skadeståndskrav. Förutom de tvisterelaterade ärendena, kommer du att få tillfälle att arbeta med försäkringsdistribution och samarbeten, försäkringsavtal och villkor och allt inom företagsstyrning och regelefterlevnad. Vi jobbar nära våra klienter och har ofta fasta uppdrag som inhyrda bolagsjurister, vilket ger en unik möjlighet till praktisk hands-on erfarenhet.

Hos Kompass Advokat kommer du att arbeta direkt med partners och seniora medarbetare som både utmanar och stöttar dig i ditt arbete. På så sätt får du kontinuerligt fördjupa din kompetens och utvecklas i din yrkesroll. Du kommer även att ha stöd av, och handleda, yngre medarbetare.

Vem är du?
Precis som oss andra på Kompass har du goda studieresultat från juristprogrammet. Du har också arbetat 3 – 5 år efter examen på advokatbyrå eller som bolagsjurist med inriktning på tvistlösning, gärna med försäkringsrelaterade tvister. Har du arbetat med av annan försäkringsrätt är det meriterande. Tingsmeritering är inget krav, men starkt meriterande. 

På Kompass Advokat arbetar vi också mycket med dataskyddsfrågor. Det är inget krav att du har erfarenhet inom området men vi ser gärna att du har ett intresse för dataskyddsfrågor och viss förståelse för GDPR. 

Vi har många internationella klienter och därför är det viktigt att du kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift.

Det är förstås inte bara dina formella meriter vi värdesätter, dina personliga egenskaper är minst lika viktiga. För att trivas hos oss tror vi att du är prestigelös och engagerad, driven och med stor förmåga att skapa nya kontakter och långsiktiga relationer. 

Du erbjuds
Kompass Advokat grundades 2006 och har i nuläget tolv medarbetare, vi är dock under en pågående tillväxtresa. Vi är en arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare och det är viktigt för oss att alla ska trivas hos oss. Hos oss förenas den stora byråns kompetens och förmåga med den mindre byråns trivsamhet och delaktighet. 

Vi erbjuder en arbetsplats med namnkunniga klienter, hög kompetens inom våra fokusområden och korta beslutsvägar. Vår kultur präglas av delaktighet, stort inflytande för alla medarbetare och stolthet över vad vi åstadkommer som jurister och företag. Vår försäkringsgrupp har nyligen rankats i Legal500 tillsammans med de största svenska advokatbyråerna.  

När vi säger att man ska trivas hos oss så menar vi verkligen det. Vi tycker att det är självklart att erbjuda bra villkor, arbetsmiljö och möjlighet till en god livsbalans. Men vi går längre än så. Vår företagskultur präglas av respekt för varje person och dennes arbetsuppgifter samt delaktighet i verksamheten. Vi skapar också en annan mening i företagandet genom ett praktiskt och ekonomiskt samhällsengagemang. Exempelvis skänker vi tio procent av vår vinst till välgörenhet och tackar nej till klienter inom bl.a. vapen- och fossilindustrierna.

Vårt kontor ligger på Munkbron i Gamla stan med utmärkta kommunikationer i en vacker och historisk miljö. Inom ett stenkast ligger Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Svea hovrätt och Kammarrätten i Stockholm.

Din ansökan
Skicka din ansökan till Matilda Englund, matilda.englund@kompassadvokat.se. Ansökan ska innehålla CV, personligt brev, studiebetyg och andra relevanta intyg. Vid frågor eller funderingar kan du antingen mejla Matilda eller ringa på +46 72 200 60 93. 

Skicka gärna din ansökan omgående, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsterna kommer att tillsättas så snart det blir rätt matchning.