Nyheter

Nya regler om flytträtt och återköp av försäkringssparande till Lagrådet

Idag skickades det nya lagförslaget om flytträtt och återköp av försäkringssparande till Lagrådet för remiss. Förslaget innebär bland annat att möjligheterna att ta ut höga avgifter begränsas, att skattekonsekvenserna mildras och ett klargörande om att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas till en annan pensionsförsäkring. De nya reglerna föreslås gälla från 2020.

Uppdaterad tidsplan för de nya reglerna om tjänstepensionsföretag

Lagstiftningsarbetet beträffande de nya reglerna om tjänstepensionsföretag har skjutits upp. Enligt den nya tidsplanen ska propositionen lämnas över till riksdagen i juni 2019, och riksdagsbehandling väntas ske efter sommaren.

Med anledning av det uppskjutna riksdagsarbetet har även FI:s tidsplan uppdaterats. FI:s förslag till föreskrifter och allmänna råd planeras att remitteras till branschen i mitten av juni 2019, med remisstid fram till 30 augusti 2019.

I och med det försenade lagstiftningsarbetet föreslås ytterligare en förlängning av övergångsperioden för tjänstepensionskassor till slutet av april 2020. Innan övergångsperiodens slut måste kassorna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen, träda i likvidation eller ombildas till ett tjänstepensionsföretag enligt de nya kommande reglerna.

Ytterligare information finns på Finansinspektionens och regeringens hemsida.

SÅ HÄR KOMMER DATAINSPEKTIONENS TILLSYNSARBETE 2019-2020 SE UT!

Datainspektionen har nyligen fattat beslut om en tillsynsplan för verksamhetsåren 2019-2020. Tillsynsplanen förklarar hur myndigheten kommer att prioritera framåt och listar vilka rättsområden, specifika branscher eller verksamheter och nya företeelser som man tänker titta närmare på.

Vad gäller de prioriterade rättsområdena kommer Datainspektionen fokusera på rollfördelningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, samtycke som rättslig grund samt gränsdragningen mellan betaltjänstlagen och kreditupplysningsverksamhet.

Datainspektionen kommer särskilt rikta in sig på bland annat detaljhandeln, betalningsförmedlare, hälso- och sjukvården samt arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter. Tillsynsarbetet kommer dessutom sätta fokus på ny teknik såsom ansiktsigenkänning, automatiserade beslut, profilering och blockkedjor.

Vad tillsynsarbetet kommer att utmynna i återstår att se. Med all säkerhet har vi två omfattande tillsynsår att se framemot.

Har du några frågor om tillsynsplanen eller GDPR? Välkommen att kontakta Anna Lööv eller Anna Karin Pettersson.

Nya regler om årlig redogörelse för pensionsstiftelser

Från och med den 10 juni 2019 gäller nya informationskrav för pensionsstiftelser som resultat av ändringen i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Den nya regleringen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 om ändring av direktiv 2007/36/EG (aktieägardirektivet från år 2009) och innebär bl.a. att stiftelser som tryggar utfästelser om pension till minst 100 personer ska anta principer för sitt aktieägarengagemang och varje år redogöra för hur dessa principer har tillämpats.

Redogörelsen ska innehålla en allmän beskrivning av stiftelsens röstbeteende i portföljbolagen, uppgift om vilka frågor som stiftelsen har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare, och hur stiftelsen har röstat på portföljbolagens stämmor. Det viktigaste omröstningarna ska dessutom förklaras.

Ett undantag för informationsskyldigheten gäller för omröstningar som anses obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet, och en stiftelse kan avstå från att anta principer för aktieägarengagemang eller redogöra för dessa om de tydligt anger skälen för det.

Syftet med informationsskyldigheten är bland annat för att kunna öka investerarnas medvetenhet, göra det lättare för de slutliga förmånstagarna att optimera sina investeringsbeslut och underlätta dialogen mellan bolagen och deras aktieägare.

Den årliga redogörelsen ska tillgängliggöras på pensionsstiftelsens webbplats eller på ett annat lättillgängligt sätt.

Vid eventuella frågor kring informationskraven för pensionsstiftelser, vänligen kontakta Johan Uggla på johan.uggla@kompassadvokat.se.