Nyheter

Ny tidplan för genomförandet av andra tjänstepensionsdirektivet

Lagstiftningsarbetet beträffande nya regler för pensionsstiftelser och ny reglering för tjänstepensionsföretag går in i nästa fas. Arbetet med de båda förslagen är samordnat och beslut om lagrådsremiss för de båda förslagen kommer fattas samtidigt.

Under tidig vår 2019 planeras lagrådsremissen med lagförslag för genomförande av andra tjänstepensionsdirektivet och senare under våren 2019 planeras beslut om proposition. Tidigast vid halvårsskiftet 2019 beräknas lagändringarna träda i kraft.

Tjänstepensionskassor kommer att få en förlängd övergångstid så att de har möjlighet att ansöka om tillstånd att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag.

Ytterligare information finns på regeringens hemsida.

Första tillsynsbesluten enligt dataskyddsförordningen

Igår meddelade Datainspektionen sina första tillsynsbeslut enligt dataskyddsförordningen. Det gällde tillsynen om utseende av dataskyddsombud som påbörjades i våras. Av de 66 tillsynsärendena är det bara sju ärenden som har avslutats utan åtgärd. Myndigheten har alltså i 59 av 66 fall ansett att den granskade organisationen borde ha utsett dataskyddsombud. Datainspektionen valde att inte utfärda några sanktionsavgifter, och har förklarat att det framförallt beror på att tillsynen inleddes så tidigt (bara några dagar efter att dataskyddsförordningen började tillämpas). Datainspektionen öppnar därmed för att det i liknande tillsynsärenden framöver kan komma att påföras sanktionsavgifter.

Höstens tillsynsarbete kommer att fokusera på när samtycke kan användas som laglig grund för behandling och var gränsen går mellan att vara personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. När beslut inom ramen för denna tillsyn kan väntas har Datainspektionen ännu inte lämnat besked om.

Kompass bjuder in till frukostseminarium om nya regler för pensionsstiftelser

Från och med den 1 maj 2019 föreslås nya omfattande regler för pensionsstiftelser. Dessa innebär bl.a. lagkrav på riskhanterings- och internkontrollsystem, riskkontroll och internrevision, styrdokument, egen riskbedömning, outsourcing och informationsgivning.

Inbjudan frukostseminarium pensionsstiftelser 25 oktober

Välkommen att lyssna på Johan och Camilla som går igenom de föreslagna nya kraven och vilka effekter det kan förväntas få.

Målgrupp: Frukostseminariet riktar sig till dig som är ansvarig, verksam eller engagerad i en pensionsstiftelse som t.ex. VD, styrelseledamot, suppleant eller jurist.

Datum: 25 oktober 2018

Tid: 8.00 – 8.30 Frukost och mingel

8.30 – 9.30 Föredrag

9.30 – 9.45 Frågor, diskussion och avslutning

Plats: Kompass Advokat, Munkbron 11, T-bana: Gamla stan

Anmälan: Vi har ett begränsat antal platser för att utbytet ska bli så givande som möjligt. Glöm därför inte att anmäla dig i tid, dock senast den 22 oktober.

Anmäl sker via mejl till victoria.jin@kompassadvokat.se.

Frukostseminariet är kostnadsfritt. Vid avanmälan senare än 24 timmar innan seminariet debiteras en avgift om 500 kronor som skänks till välgörande ändamål.

Varmt välkommen och hoppas vi ses!

Datainspektionens tillsyn under hösten

Sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj har förväntningarna varit höga på hur Datainspektionen kommer att bedriva sitt tillsynsarbete enligt de nya och betydligt striktare reglerna. Dagen innan förordningen började gälla lät Datainspektionen meddela att fokus för tillsynsarbetet i början skulle ligga på frågan om företag och organisationer utsett dataskyddsombud eller inte i fall där detta krävs enligt förordningen. Enligt en tillsynsplan som Kompass har fått ta del av kommer myndigheten även fortsättningsvis lägga fokus på detta område. Tillsynens inriktning under hösten kommer dock enligt planen att breddas och även inkludera frågan om användandet av samtycke och gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Bland omständigheter som Datainspektionen bedömer som särskilt viktiga att beakta vid inledandet av en tillsyn finns också säkerhetsbrister, inklusive sådana som myndigheten får kännedom om genom rapportering av personuppgiftsincidenter. Vad tillsynsarbetet kommer att utmynna i återstår att se. En fingervisning gällande Datainspektionens tolkning av det nya regelverket väntas dock de närmaste veckorna, då myndigheten enligt uppgift till Kompass ska expediera beslut i sina första tillsynsärenden om utseende av dataskyddsombud.

Har du ytterligare frågor om detta, välkommen att kontakta Anna Lööv eller Anna Karin Pettersson.