Om Kompass Advokat

Vilka vi är

Vi är specialister inom finansiell reglering, försäkringsrätt och tvist, dataskydd och personuppgifter, e-handel samt avtals- och bolagsrätt. Förutom att flera av våra kompetenser är ovanliga på den svenska marknaden särskiljer vi oss genom vårt förhållningssätt till våra klienter och medarbetare. Att underlätta och skapa affärsnytta i klientens praktiska verklighet är vår drivkraft. Vår verksamhet präglas av delaktighet, respekt och ett hållbart arbetssätt. När du anlitar Kompass Advokat får du därför tillgång till vår gemensamma erfarenhet och kompetens.

anna_loov

Anna Lööv

Advokat / partner

Cecilia Berg

Cecilia Berg

Associate

johanna fahlén

Johanna Fahlén

Office support

Johannes Spansk

Senior associate

Karolin Karlsson

Karolin Karlsson

Advokat / partner

Kawin Mårtensson

Advokat / partner

Lina Sandmark

Lina Sandmark

Advokat / senior associate

Lisa Nordbeck

Lisa Nordbeck

Associate

Malin Atran

Malin Atran

Associate

Rebecca Larsson

Rebecca Larsson

Associate

Sofia Lundquist

Associate

Viktor Tunón

Associate

Anna Lööv

Advokat / partner

anna_loov

Anna har bred erfarenhet av att utreda regulatoriska och avtalsrättsliga frågor inom finansiell sektor. Hon kvalitetssäkrar styrdokument, produktvillkor, förköpsinformation, faktablad, förmedlaravtal, outsourcingavtal och webbflöden. Hon hjälper företag att följa de finansiella regelverken, inklusive inom försäkringsdistribution/ IDD, god styrning och kontroll (bl.a. outsourcing, IKT/ICT-riktlinjer, molntjänster och DORA) och anpassning till andra nya regelverk.

Anna är specialiserad på personuppgiftsrätt sedan mer än 20 år. Hon är verksam som externt dataskyddsombud (DSO/DPO) och besvarar i sin verksamhet många olika frågeställningar inom personuppgiftsrätten, bland annat om konsekvensbedömningar, personuppgiftsincidenter, registerutdrag och andra rättigheter och intern styrning och kontroll. Hon biträder även klienter i tillsynsärenden hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Anna är även verksam inom allmän affärsjuridik. Bland annat upprättar och förhandlar hon inköps- och försäljningsavtal och utreder rättsliga problem inom svensk och internationell avtals- och köprätt. Hon har omfattande erfarenhet av de särskilda juridiska frågor som kan uppstå inom e-handel, direktmarknadsföring, telefonförsäljning och vid marknadsföring av bank- och försäkringsprodukter.

Anna grundade Kompass Advokat 2006 och har sedan dess fokuserat på ständig utveckling av verksamheten för att öka förmågan att tillhandahålla korrekt, praktisk och kostnadseffektiv juridisk rådgivning och skapa en god arbetsplats.

Anna är en ofta anlitad och uppskattad föreläsare inom bland annat dataskyddsrätt och försäkringsrätt.

Erfarenhet

2006 –  Partner, advokat och grundare, Kompass Advokat
1999 – 2006  Advokat, White & Case Advokat (utbytestjänstgöring vid huvudkontoret i New York 2001)
1996 – 1998  Tingsnotarie, Nacka tingsrätt
1996 – 1996  Trainee, Lagerlöf & Leman
1988 – 1991  Ingenjör, Försvarets materielverk, Provningsavdelningen

Utbildning

2003  Advokat, medlem av Sveriges Advokatsamfund
2000  Attorney-at-law, member of the bar, New York State
1999  LL.M, University of Chicago Law School
1995  Jur. kand., Uppsala universitet (inkl. utbytesstudier vid University of Minnesota Law School 1994)
1988  Gymnasieingenjör elektronik, telekom och medicinsk teknik

Språk

Flytande juridisk engelska
Spanska (konversation)

Granskning av marknadsföring och webbflöden

Ledande svensk bank- och försäkringskoncern
Tillhandahållit bolagsjuristtjänster inom avdelningarna för bolags- och affärsjuridik, bl.a. med upprättande av outsourcingavtal, interna policies/instruktioner, produktvillkor. Rådgivning inom marknadsföringsrätt och dataskydd. Genomförande av koncerninterna omstruktureringar, exempelvis verksamhetsövergångar, likvidationer, fusioner och företagsöverlåtelser. Granskning av gruppförsäkringsavtal, stöd till klagomålsansvarig.

Svensk skadeförsäkringskoncern
Interimsansvar för klagomålsfunktion med många kundkontakter. 

Svensk/internationell bankkoncern
Deltagande i produktutveckling, framtagande av nya produktvillkor. 

Dataskydd

Omsorgskoncern, fackförbund, försäkringsförmedlare, e-handelsföretag, säkerhetsföretag, mediaföretag
Externt dataskyddsombud.

Livförsäkringsbolag, e-handelskoncern, bank, betaltjänstföretag, aktör inom pensionsområdet, försäkringsförmedlare m.fl.
Omfattande avancerad rådgivning och gap-analyser avseende efterlevnad av dataskyddsregelverk.

Allmän affärsjuridik

Internationell verkstadskoncern
Löpande affärsjuridisk rådgivning, bland annat i samband med tvister, upprättande av nya leveransvillkor och avtalsmallar för bland annat storkundsförsäljning, logistik och konsignationslager, granskning av inköpsavtal, letters of intent, m.m. Biträde vid företagsöverlåtelse.

Affärsjuridisk utbildning

Svenska försäkringsföreningen
Kursansvarig och nätverksledare inom dataskydd, outsourcing och IDD/försäkringsdistribution.

JUC – juridisk fortbildning
Nätverksledare inom nätverk i personuppgifts- och integritetsskydd.

Flera andra utbildningsanordnare
Kurser och nätverk om dataskydd, informationssäkerhet m.m.

Cecilia Berg

Associate

Cecilia Berg

Cecilia arbetar framför allt med att biträda företag med tvistelösning och försäkringsavtalsrättsliga frågor. Hon biträder klienter i domstols- och förvaltningsprocesser och skiljeförfaranden och hon arbetar också med rådgivning i inledande skeden av tvister och skador, såsom när det uppstått oklarheter om försäkringsskydd eller hur ett visst avtal ska tolkas.

Cecilia biträder även klienter avseende försäkringsregulatoriska, bolags- och avtalsrättsliga frågor samt frågor inom finansiell reglering.

Cecilia tog examen vid Stockholms universitet 2020 och har under studietiden fått erfarenhet från advokatbyrå. Hon har tidigare arbetat som tingsnotarie på allmän domstol och har även erfarenhet av skadereglering.

Erfarenhet

2022 –  Associate, Kompass Advokat
2020 – 2022  Tingsnotarie, Kalmar Tingsrätt
2020  Skadereglerare, Sedgwick Sweden
2016 – 2020  Juristassistent, Advokat Gunilla Olsson 

Utbildning

2020  Juristexamen, Stockholms universitet (inkl. utbytesstudier vid University of Western Ontario i Canada 2018)
2019  Företagsekonomi I, Stockholms universitet

Språk

Engelska

Johanna Fahlén

Office support

johanna fahlén

Som Office support arbetar Johanna främst administrativt, vilket bland annat inkluderar fakturering och kundsupport. I rollen ingår även inköp, eventplanering och att bistå juristerna när det behövs.

Erfarenhet

2023 – Office support, Kompass Advokat

Utbildning

2023 Samhällsprogrammet, Kungsholmens Gymnasium/Stockholms Musikgymnasium

Språk

Engelska

Johannes Spansk

Senior associate

Johannes Spansk_2

Johannes arbetar huvudsakligen med försäkringsrätt, finansiell reglering och bolagsrätt.
 
Inom Johannes huvudområden försäkringsrätt samt tjänstepension har han bred erfarenhet av att arbeta med rådgivning inom alla slags frågor. Johannes har särskilt stor erfarenhet av regelverksfrågor inom Solvens 2 och IORP 2 och arbetar även mycket med DORA-regelverket och hållbarhetsrelaterade frågor för den finansiella sektorn. Johannes har även stor erfarenhet av compliance för försäkrings- och tjänstepensionsföretag där han är anlitad som utförare av funktionen i flera aktiva uppdrag. 
 
Utöver detta håller Johannes i seminarier och utbildningar inom de områden han är verksam inom.

Erfarenhet

2021 –  Senior associate, Kompass Advokat
2019 – 2021  Jurist, Finansinspektionen
2017 – 2019  Notarie, Förvaltningsrätten i Stockholm
2016 – 2017  Biträdande jurist, Jurideko AB
2015 – 2016  Jurist, Spring Securities AB
2015  Uppsatspraktikant, Kammarrätten i Stockholm

Utbildning

2011 – 2015 Juristexamen vid Stockholms universitet 
2014 Juridikstudier vid University of Southampton (utbytesstudier inom ERASMUS)
2010 – 2011 Studier i företagsekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet

Språk

Engelska

Compliancefunktion

Tjänstepensionsföretag
Löpande arbetat som utförare inom företagets compliancefunktionen. Arbetet innefattade bl.a. strategi och arbetsprogram (års- och kontrollplan), styrelserapportering, bedömningar av regelverksrelaterade risker i form av t.ex. genomförande av kontroller, granskningar och uppföljningar.

Livförsäkringsbolag
Löpande arbetat som utförare inom företagets compliancefunktionen. Arbetet innefattade bl.a. strategi och arbetsprogram (års- och kontrollplan), styrelserapportering, bedömningar av regelverksrelaterade risker i form av t.ex. genomförande av kontroller, granskningar och uppföljningar.

Karolin Karlsson

Advokat, partner, head of dispute resolution

Karolin Karlsson

Karolin arbetar främst med att biträda företag med tvistlösning och med försäkringsrättsliga frågor. Karolin är specialiserad på kommersiella tvister och har agerat som ombud i ett stort antal processer.

Karolin har mer än tio års erfarenhet från advokatbyrå och har även gjort tingstjänstgöring vid Uppsala tingsrätt.

Hon har omfattande erfarenhet av bland annat domstols- och förvaltningsprocesser och skiljeförfaranden. Hon har erfarenhet från tvister rörande ett antal olika branscher, inkluderande bland annat försäkring, bolagsrätt och bolagsstyrning, entreprenad och tvister i anledning av företagsöverlåtelser.

Karolin har också bred erfarenhet av försäkringsregulatoriska, bolags- och avtalsrättsliga frågor samt frågor inom finansiell reglering. 

Erfarenhet

2022 –  Partner, advokat, Kompass Advokat
2011 – 2022  Advokat/Senior Associate, Baker & McKenzie Advokatbyrå
2009 – 2011  Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt
2008 – 2009  Trainee, Advokatfirman Cederquist

Utbildning

2003 – 2008  Juristprogrammet vid Lunds universitet (LL.M juris kandidat)
2006 – 2007  Studier i juridik inom Erasmusprogrammet vid Maastricht University i Holland

Språk

Engelska

Kawin Mårtensson

Advokat, partner, head of insurance and compliance

Kawin Mårtensson

Kawin biträder försäkringsföretag och andra företag inom finansiell sektor med alla frågor som kan uppkomma i verksamheten. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt, särskilt med anknytning till försäkring. Kawin arbetar också med tvister och processer, ofta inom försäkringsområdet. Han har löpande hanterat försäkringsskador inom främst företagsansvar och regresser. Han har även omfattande erfarenhet av sjö- och transportbranschen och av att hantera avtal och skador inom det området.

Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har förutom erfarenhet av liv- och pensionsjuridiken, även arbetat på skadeförsäkringsbolag, advokatbyrå och Finansinspektionen. Under tiden på Finansinspektionen deltog Kawin i arbetet med att fastställa praxis och tillsynsrutiner för Solvens II-regelverket.

Han har arbetat med implementeringen av i stort sett samtliga nya regelverk som tillkommit under senare år, t.ex. försäkringsrörelse/Solvens II, försäkringsdistribution/IDD, tjänstepensionsreglerna/IORP II, DORA-regelverket, hållbarhetsregler, outsourcing och dataskydd/GDPR.

I det löpande arbetet hanterar Kawin samtliga områden inom finansiell sektor, t.ex. samarbeten, avtal/outsourcing, produkter, gruppförsäkring, villkor, informationsgivning, försäljning, distribution, rådgivning, försäkringsskador, digitalisering och styrdokument/policys.

Det ledande internationella rankningsinstitutet Chambers and Partners uppmärksammar och rankar Kawin individuellt inom försäkring i Sverige. Chambers and Partners och Legal 500 har samlat in och publicerat dessa uttalanden – i urval – som lämnats av försäkringsklienter:

2024

“Kawin Mårtensson is very dedicated, attentative and pragmatic. He provides extremely useful legal advice based on his vast experience in the field.”

“Kawin Mårtensson is competent, professional and service minded. He has good judgement and is easy to access.”

“Kawin Mårtensson has broad knowledge and experience within the relevant fields and has a service-oriented approach.”

“I really like working with him; it’s like having an excellent employee.”

“Kawin definitely has commercial awareness. From the start, he tried to understand our company and the complexity of the issues we face. He was very professional and understanding.”

2023

“Kawin Mårtensson’s client service and general level of service are very strong. His level of sophistication is equally very strong, and his commercial awareness and vision are strong. We really enjoy working with Kawin. His regulatory knowledge and experience are second to none. He is capable, approachable and very organised.”

”Mårtensson has ‘great expertise’ in handling a wide range of insurance matters, including work relating to financial, personal data and contract law.”

“Partner Kawin Mårtensson has a personal approach and professional knowledge and experience in insurance and pension foundation matters that’s hard to find among competitors.”

“Kawin Mårtensson is dedicated and attentive with great expertise regarding insurance matters.”

“Kawin Mårtensson, calm and confident, very knowledgeable and experienced in marine insurance claims.”

Erfarenhet

2021 –  Partner, advokat, Kompass Advokat
2019 – 2021  Senior associate, Kompass Advokat
2017 – 2019  Senior legal counsel, Nordea Liv & Pension
2015 – 2017  Jurist, Finansinspektionen
2011 – 2015  Advokat/Senior associate, MAQS Advokatbyrå
2008 – 2011  Skadereglerare, Trygg-Hansa

Utbildning

2008 – 2010  Jur. kand., Stockholms universitet
2004 – 2008  Affärsjuridisk magisterexamen, Linköpings universitet

Språk

Engelska

Försäkring & pension

Sakförsäkringsbolag
Tillförordnad chefsjurist med ett helhetsansvar för bolagets juridikfunktion. Under perioden som tillförordnad chefsjurist deltog jag på styrelsemöten och ledningsgruppsmöten. Arbetet bestod bland av implementering av DORA-regelverket, avtal och samarbeten, affärsupplägg, outsourcing, IT-frågor, skador, tvister, produktfrågor, marknadsföringsfrågor, distribution, compliance-uppföljning och regelverksarbete.

Sak- och livförsäkringskoncern
Kvalitetssäkring av försäkringsvillkor, förköpsinformations-blanketter och ansökningsblanketter m.m. Upprättande av avtal med anknutna och fristående försäkringsförmedlare, samarbetsavtal, m.m. Biträtt i tillsyns- och tillståndsärenden hos Finansinspektionen och Konsumentverket.

Bank- och försäkringskoncerner
Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket, t.ex. disclosureförordningen, taxonomiförordningen och IDD-ändringar.

Försäkringsföretag 
Extern resurs inom bolagsjuridikavdelningen. 

Försäkringsföretag 
Extern resurs som compliancefunktionen. 

Försäkringsföretag
Biträde vid omfattande översyn av företagsstyrningssystemet, inklusive styrdokument. Biträde vid implementering av regelverket för outsourcing med molntjänstleverantörer och IKT-riktlinjerna.  

Försäkringsföretag
Biträde vid avtal och förhandling avseende omfattande IT-avtal. Förhandling och upprättande av avtalsvillkor avseende både kommersiella villkor och regulatoriska outsourcing-villkor. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid tillståndsärende hos Finansinspektionen för omvandling enligt det nya regelverket för tjänstepensionsföretag, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, avtalsgranskning och myndighetskontakter. Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid omfattande översyn av styrdokument och instruktioner. Arbete i compliancefunktionen.

Försäkringsförmedlare
Omfattande arbete med försäkringsvillkor, förköpsinformation, gruppavtal samt försäkringsbesked. 

Dataskydd

Försäkringsföretag
Frågor om behandling av hälsouppgifter, marknadsföring, intresseavvägning m.m.

Vårdföretag
Biträde vid riskanalys m.m. vid nytt verksamhetsomfattande projekt.

Tvister

Försäkringsföretag
Hantering av skador, regresser och tvister.

Affärsjuridisk utbildning & nätverksledare 

Svenska försäkringsföreningen
Kurser och nätverksledare inom försäkring, outsourcing, IORP II, försäkringsdistribution m.m. 

Övrigt
Kurser, nätverksledare och företagsinterna (skräddarsydda) föreläsningar inom främst försäkringsrätt.

Lina Sandmark

Advokat, senior associate

Lina Sandmark

Lina arbetar framför allt med att biträda företag med försäkringsrättsliga och dataskyddsrättsliga frågor samt inom tvist, avtalsrätt och bolagsrätt. 

Lina hjälper försäkringsföretag att följa de finansiella regelverken och har bland annat erfarenhet av att upprätta styrdokument, ta fram och granska olika former av villkor, distributionsavtal, outsourcingavtal och informationstexter.

Inom dataskydd hjälper hon bland annat till med frågeställningar såsom bedömning av laglig grund och incidenter, konsekvensbedömningar, framtagande av informationstexter och PUB-avtal samt stöd till DSO i dennes kontrollarbete. Lina arbetar även med cookierelaterade frågor. 

Lina har även erfarenhet av att upprätta, förbättra, granska och förhandla olika former av kommersiella avtal som till exempel samarbetsavtal, aktieägaravtal och överlåtelseavtal. Hon har även erfarenhet av fastighetsrätt, transaktioner och tvister samt av att ge löpande rådgivning i allmänna bolagsrättsliga frågor både till privata och publika företag.

Erfarenhet

2020 –  Advokat, Senior associate, Kompass Advokat
2018 – 2020  Associate, Kompass Advokat
2017 – 2018  Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt
2015 – 2017  Associate, Berghco Advokatbyrå
2015  Uppsatspraktikant, Baker McKenzie Advokatbyrå

Utbildning

2015  Jur. kand., Uppsala universitet (inkl. utbytesstudier vid University of Salzburg 2014)
2010  Kostvetenskap A, Uppsala universitet

Språk

Engelska

Dataskydd

Medelstort livförsäkringsbolag
Varit inhyrd extern dataskyddsspecialist på deltid. Uppdraget omfattade löpande rådgivning och stöd till verksamheten i dataskyddsfrågor samt olika typer av dataskyddsbedömningar, t.ex. risk- och konsekvensbedömningar, incidenter och pub-avtalsbedömningar.

E-handelsbolag
Löpande juridisk rådgivning kring dataskyddsrättsliga frågor, bedömning av laglig grund och incidenter, konsekvensbedömningar samt framtagande av diverse interna stöddokument och bedömningsmallar.

Retailbolag
Framtagande av PUB-avtal, standardavtalsklausuler och diverse dataskyddsrelaterade bedömningar.

Försäkringsrätt

Medelstort sakförsäkringsbolag
Varit inhyrd extern bolagsjurist på deltid. Uppdraget omfattade bl.a. framtagande av material till styrelsen, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, framtagande och granskning av olika former av avtal, lämplighetsprövningar, beståndsöverlåtelser, bolagsfrågor och myndighetskontakter.

Medelstort livförsäkringsbolag
Varit inhyrd extern bolagsjurist på deltid med fokus på försäkringsavtalsrättsliga frågor.

Försäkringsbolag
Tagit fram och reviderat försäkringsvillkor, förköpsinformation samt produktfaktablad.

Försäkringsförmedlare
Tagit fram och reviderat försäkringsvillkor, förköpsinformation, gruppavtal samt försäkringsbesked. Bistått med anknytningsprocessen.

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid implementeringen av det nya regelverket för tjänstepensionsföretag bestående av bl.a. upprättande av tillståndsanmälan, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, avtalsgranskning och myndighetskontakter.

Försäkringsföretag
Biträde vid implementeringen av det nya regelverket för outsourcing med molntjänstleverantörer.

Kommersiella avtal och allmän bolagsrätt

Börsnoterat fastighetsbolag
Löpande juridisk rådgivning avseende bolagsstämma, styrelsefrågor, börsfrågor och nyemissioner samt vid fastighetstransaktioner.

E-handelsbolag
Upprättande och granskning av kommersiella avtal som bland annat aktieägaravtal, överlåtelseavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal, allmänna villkor och leverantörsavtal.

Retailbolag
Agerat som en outsourcad bolagsjurist med arbete som inkluderade bland annat framtagande av diverse kommersiella avtal, allmänna villkor och rättsutredningar med fokus på konsumenträtt samt compliance.

Föreläsningar m.m.

Föreläsningar, webinarier/seminarier samt företagsinterna skräddarsydda föreläsningar inom dataskydd och försäkringsrätt.

Lisa Nordbeck

Associate

Lisa Nordbeck

Lisa är associate och arbetar framför allt med dataskydds- och integritetsskyddsfrågor. Hon bistår klienter i att uppfylla de olika stegen inom dataskyddsprocessen, såsom bedömning av laglig grund, genomförande av konsekvensbedömningar, framtagande av
informationstexter, granskning av personuppgiftsbiträdesavtal, kartläggning och bedömning av tredjelandsöverföringar och framtagande av styrdokument. 

På integritetsskyddsområdet bistår Lisa även klienter med rådgivning inom bl.a. regelverken för cookies och kamerabevakning.  

Lisa har även erfarenhet som extern dataskyddsjurist hos ett bolag inom försäkringsbranschen, där hon har stöttat verksamheten i dataskydds- och integritetsskyddsfrågor inom den löpande verksamheten och inom strategiska projekt.

Erfarenhet

2022 –  Associate, Kompass Advokat
2022  Legal intern, Kompass Advokat
2022  Uppsatspraktikant, Kompass Advokat

Utbildning

2022  Försäkringsrätt, Stockholms universitet 
2022  Juristexamen, Uppsala universitet
2021  Dataskyddsjuridik, Lunds universitet
2021  Spanska B, Uppsala universitet
2020  Offentlig upphandling, Stockholms universitet
2020  Spanska A, Uppsala universitet

Språk

Engelska
Spanska

Svensk/internationell bankkoncern
Avtalsgranskning utifrån bl.a. konsumentskyddsregleringen.

Försäkringsbolag (sak)
Rådgivning och stöd i dataskyddsfrågor rörande hantering av de registrerades rättigheter.

Bolag inom vård och omsorg
Rättsutredningar i dataskyddsfrågor kopplade till det socialrättsliga området och
framtagande av integritetsskyddspolicys. 

Bolag inom pensionsområdet
Rådgivning och stöd i dataskyddsfrågor rörande tredjelandsöverföringar,
leverantörsgenomgångar och granskning av personuppgiftsbiträdesavtal.  

Tjänstepensionsbolag
Resursbemanning som extern dataskyddsjurist. 

Detaljhandelsbolag 
Framtagande av rättsutredningar rörande dataskyddsrättsliga frågor, såsom bedömning av laglig grund för behandling av känsliga personuppgifter samt granskning och framtagande av allmänna villkor.

Malin Atran

Associate

Malin Atran

Malin jobbar som associate och arbetar inom samtliga av byråns huvudsakliga rättsområden, vilket inkluderar att biträda klienter med frågor om försäkringsrätt, tvist och dataskydd. Hon tog examen vid Stockholms universitet 2023 och har inom ramen för sina studier läst en specialkurs inom försäkringsjuridik. Under studietiden har Malin även fått erfarenhet från advokatbyrå, skaderegleringsföretag, och arbete på universitetet.

Erfarenhet

2023 – Associate, Kompass Advokat
2021 – 2023 Trainee samt sommarnotarie (2021), Real Advokatbyrå
2019 – 2021 Amanuens, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet
2019 Skadereglerare, Crawford & Company

Utbildning

2023 Juristexamen, Stockholms universitet

Språk

Engelska

Rebecca Larsson

Associate

Rebecca Larsson

Rebecca jobbar som associate och arbetar huvudsakligen inom dataskydd. Hon tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2023 och har även en kandidat i psykologi. Under studietiden har hon även fått erfarenhet från advokatbyrå, där hon arbetat med obeståndsrätt och tvistlösning.

Erfarenhet

2023 – Associate, Kompass Advokat
2023 – Extra jurist, – och receptionsresurs, DeLorean Advokat
2022 – 2023  Trainee, DeLorean Advokat
2021 – 2022  Paralegal, Christensson & Roth Advokater

Utbildning

2024 – Kandidatexamen i psykologi, Linnéuniversitetet
2023 – Juristexamen, Stockholms universitet

Språk

Engelska

Dataskydd

Försäkringsbolag
Bistått med rådgivning kring automatiserat beslutsfattande och granskning av integritetspolicy/cookiepolicy.

Tjänstepensionsbolag
Biträtt med rättsutredningar rörande dataskyddsrättsliga frågor, såsom bedömning av laglig grund, gallring och behandling av känsliga personuppgifter samt granskning av integritetspolicy.

Bolag inom arbetsförmedling och rekrytering
Bistått med rådgivning om behandling av personuppgifter inom
säkerhetsskyddslagstiftningen och rättsutredningar om behandling av brottsuppgifter i samband med säkerhetsprövningar.

Bolag inom vård och omsorg
Bistått med rådgivning kring dokumentationsskyldighet ur ett dataskyddsperspektiv inom det socialrättsliga området.

Försäkringsbolag
Bistått vid revidering av interna styrdokument om behandling och gallring av personuppgifter och lämnat rådgivning om hantering av personuppgifter för personer med skyddad identitet.

Tjänstepensionsbolag
Bistått vid framtagande av intern dataskyddsutbildning och granskningar av
personuppgiftsbiträdesavtal.

Försäkringsrätt

Försäkringsbolag
Bistått med rådgivning kring olika anknytningsformer inom försäkringsförmedling.

Internationell advokatbyrå
Bistått med rådgivning om olika försäkringsupplägg på svenska marknaden.

Försäkringsbolag
Rättsutredning om tillståndsfrågor och lagkrav på kontroller av försäkringsförmedlare.

Sofia Lundquist

Associate

Sofia Lundquist_

Sofia jobbar som associate och arbetar huvudsakligen med att biträda företag med frågor inom försäkringsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt och tvistelösning, särskilt med koppling till försäkring. Hon tog examen vid Stockholms universitet 2020 och har därefter fått erfarenhet som bolagsjurist och klagomålsansvarig vid ett försäkringsförmedlarbolag. Sofia har därmed både praktisk och teoretisk erfarenhet inom IDD-regelverket.  

Sofia är van att hantera det mesta inom försäkringsområdet. Hon hanterar ärenden som bland annat rör outsourcing, distribution, försäkringsvillkor och information till kund, upprättande av styrdokument och implementation av DORA-regelverket, och har varit med i flertalet större projekt kopplade till dessa frågor.   

Inom avtalsområdet upprättar och granskar Sofia samtliga typer av avtal, ofta inom försäkring och pension, men även inom andra områden så som franchiseavtal, konsultavtal och olika samarbetsavtal.  

Utöver detta håller har Sofia hållit i flertalet seminariet och utbildningar inom de område som hon är verksam inom, bland annat inom försäkringsdistribution, försäkringsrörelserätt och produktgodkännandeprocessen.

Erfarenhet

2022 –  Associate, Kompass Advokat
2020 – 2022  Bolagsjurist, Säkra AB
2019  Sommarnotarie, Advokatfirman Delphi

Utbildning

2018 – 2020  Juristexamen vid Stockholms universitet
2014 – 2019  Affärsjuridisk masterexamen vid Linköpings universitet (inkl. utbytesstudier vid The University of New Mexico School of Law i USA 2018)

Språk

Engelska

Försäkringsrätt

Försäkringsbolag
Granskning av om leverantörsavtal uppfyller regelverken för outsourcing med molntjänstleverantörer.

Försäkringsbolag
Biträtt vid ansökan om utvidgat tillstånd och andra relaterade frågor.

Medelstort sakförsäkringsbolag
Kvalitetssäkring av försäkringsvillkor.

Försäkringsbolag
Utrett och givit rekommendationer kring olika försäkringsförmedlingsupplägg rörande bland annat sidoverksamma förmedlare och gruppförsäkringar.

Medelstort sakförsäkringsbolag
Granskat och upprättat diverse olika styrdokument, däribland policy för utläggning av verksamhet, policy för klagomålshantering och instruktion för kontroll av anställda.

Dataskydd

Försäkringsförmedlare
Biträtt bolag inom försäkringssektorn med att bland annat upprätta och granska personuppgiftsbehandlingsregister.

Viktor Tunón

Associate

Viktor Tunón

Viktor jobbar som associate och arbetar framförallt inom dataskydd. Han tog examen vid Uppsala universitet 2020 och har under studietiden gjort praktik i både riksdagen och på Sveriges delegation vid Nato.

Erfarenhet

2022 –  Associate, Kompass Advokat
2021  Associate, Norelid Advokatbyrå
2021  Trainee, Norelid Advokatbyrå

Utbildning

2020  Juristexamen vid Uppsala universitet (inkl. uppsatspraktik på Sveriges delegation vid Nato)

Språk

Engelska

Dataskydd

Större vård- och omsorgsbolag
Varit inhyrd extern dataskyddsspecialist på deltid. Uppdraget omfattade löpande rådgivning och stöd till verksamheten i dataskyddsfrågor, bland annat genom framtagande av integritetspolicy, cookiepolicy, interna stöddokument och bedömningsmallar.

Bolag inom mediesektorn
Biträtt med rättsutredningar rörande dataskyddsrättsliga frågor kopplade mot verksamheten såsom sambandet mellan tryckfrihetsförordningen och GDPR.

Bolag inom pensionssektorn
Biträtt med rättsutredningar rörande dataskyddsrättsliga frågor, bedömning av laglig grund, granskning av integritetspolicy och granskning av allmänna villkor.

Försäkringsrätt

Försäkringsbolag
Varit inhyrd extern bolagsjurist på deltid. Uppdraget omfattade bl.a granskning av om leverantörsavtal uppfyller regelverken för outsourcing med molntjänstleverantörer.

Försäkringsbolag
Biträtt med rättsutredning kopplat mot fråga rörande återförsäkring.

Försäkringsbolag
Biträtt med uppdatering av IDD-fortutbildning.