Bemanningsuppdrag

Vi på Kompass är specialister inom våra områden och branscher. Våra advokater och jurister är vana att hantera alla slags frågor som kan uppkomma i verksamheten. Vi har därför möjlighet att under kortare eller längre perioder bemanna olika typer av tjänster med kompetenta och självgående jurister till konkurrenskraftiga priser.

Vi kommer ofta in för att täcka upp för ett vikariat eller för en tjänst eller avdelning som inte har behov av att anställa en heltidsanställd, men som behöver löpande juridisk rådgivning eller ytterligare resursstöd till en avdelning. Många kommer också till oss för att stärka upp med erfarenhet och kompetens som annars kan vara svår att hitta på marknaden, särskilt när det gäller vikariat. Ibland finns också ett behov av en självständig och oberoende rådgivare. Under bemanningsuppdrag dedikerar Kompass en särskild medarbetare (eller flera) för uppdraget. Våra klienter upplever denna typ av resursförstärkning som mycket effektivt. En starkt bidragande anledning är att klienten inte bara får tillgång till en dedikerad jurist utan hela Kompass samlade kunskap och erfarenhet.

Se nedan exempel på tjänster och roller som vi normalt bemannar. Kontakta oss så diskuterar vi dina behov.

Kommer en chefjurist- eller bolagsjuristtjänst att stå obemannad under en period? Eller behöver du löpande juridiskt stöd i verksamheten under en tid och vill lägga ut juristfunktionen externt? Vi har deltidsbemannat flera olika juristtjänster på företag och organisationer inom bland annat försäkrings- och finansbranschen. Hos oss finns kompetens som annars är svår att hitta för ett vikariat. Under längre uppdrag kan vi erbjuda konkurrenskraftiga fasta priser.

Vi erbjuder tjänsten som externt dataskyddsombud (Data Protection Officer). Genom vår expertis på dataskyddsområdet säkerställer vi att det arbete som ett dataskyddsombud ska utföra bedrivs på ett så effektivt sätt som möjligt.

 

Vi tillhandahåller intern rådgivning och utbildning, ansvarar för och genomför kontroller och hanterar alla eventuella kontakter med tillsynsmyndigheten. Genom att anlita oss som externt dataskyddsombud skapar du så goda förutsättningar som möjligt för att ditt företag eller organisation ska leva upp till kraven i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.

Utöver att ta rollen som externt dataskyddsombud kan vi erbjuda stöd till ert eget dataskyddsombud.

Läs med om vårt erbjudande och när en verksamhet behöver utse ett dataskyddsombud här.

Kompass medarbetare har lång erfarenhet av att arbete med regulatoriska frågor inom försäkring och finans, och flera medarbetare har bakgrund av att arbeta på Finansinspektionen. Vi har möjlighet att bemanna hela compliancefunktionen och tar fram skräddarsydda lösningar för varje klient.

En styrka hos oss är att vi dessutom har omfattande uppdrag med rådgivning till verksamheten i första linjen. Vi har därför en unik förmåga att erbjuda en compliancefunktion som har ett starkt fundament i samtliga relevanta regelverk och som dessutom tar största möjliga hänsyn till både regelarbetet och de operativa affärsfrågorna i den första linjen. På det sättet får klientbolag högsta möjliga värde av compliancefunktionens arbete.

Läs mer om hur vi ser på compliancefunktionen och vårt erbjudande här.

Har ni behov av att stärka upp med en skadejurist eller försäkringsjurist? Vi kan resursförstärka och bemanna skadeavdelningar och produktavdelningar. Vi hjälper till med skadeutredningar, regressärenden, klagomål, omprövningar och ärenden hos allmänna reklamationsnämnden samt ger olika typer av juridiska råd till verksamheten. Vi företräder även klienter eller dess försäkringstagare i domstol och skiljeförfaranden. I rollen som skadejurist lägger vi stor vikt vid att kunden alltid ska förstå och känna att försäkringsbolaget har gjort en korrekt bedömning, även om avslag meddelas.

Vi hjälper till att under en kortare eller längre period bemanna rollen som klagomålsansvarig/kundombudsman hos försäkringsföretag. Rollen innebär bland annat interaktion med skadehandläggare och andra relevanta personer, villkorstolkning, rättsutredningar och andra bedömningar samt överprövningar av skadeärenden.

Kontaktpersoner

Anna Lööv

Advokat / partner

Kawin Mårtensson

Advokat / partner

Kawin Mårtensson

Advokat, partner, head of insurance and compliance

Kawin Mårtensson

Kawin biträder försäkringsföretag och andra företag inom finansiell sektor med alla frågor som kan uppkomma i verksamheten. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt, särskilt med anknytning till försäkring. Kawin arbetar också med tvister och processer, ofta inom försäkringsområdet. Han har löpande hanterat försäkringsskador inom främst företagsansvar och regresser. Han har även omfattande erfarenhet av sjö- och transportbranschen och av att hantera avtal och skador inom det området.

Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har förutom erfarenhet av liv- och pensionsjuridiken, även arbetat på skadeförsäkringsbolag, advokatbyrå och Finansinspektionen. Under tiden på Finansinspektionen deltog Kawin i arbetet med att fastställa praxis och tillsynsrutiner för Solvens II-regelverket.

Han har arbetat med implementeringen av i stort sett samtliga nya regelverk som tillkommit under senare år, t.ex. försäkringsrörelse/Solvens II, försäkringsdistribution/IDD, tjänstepensionsreglerna/IORP II, DORA-regelverket, hållbarhetsregler, outsourcing och dataskydd/GDPR.

I det löpande arbetet hanterar Kawin samtliga områden inom finansiell sektor, t.ex. samarbeten, avtal/outsourcing, produkter, gruppförsäkring, villkor, informationsgivning, försäljning, distribution, rådgivning, försäkringsskador, digitalisering och styrdokument/policys.

Det ledande internationella rankningsinstitutet Chambers and Partners uppmärksammar och rankar Kawin individuellt inom försäkring i Sverige. Chambers and Partners och Legal 500 har samlat in och publicerat dessa uttalanden – i urval – som lämnats av försäkringsklienter:

2024

“Kawin Mårtensson is very dedicated, attentative and pragmatic. He provides extremely useful legal advice based on his vast experience in the field.”

“Kawin Mårtensson is competent, professional and service minded. He has good judgement and is easy to access.”

“Kawin Mårtensson has broad knowledge and experience within the relevant fields and has a service-oriented approach.”

“I really like working with him; it’s like having an excellent employee.”

“Kawin definitely has commercial awareness. From the start, he tried to understand our company and the complexity of the issues we face. He was very professional and understanding.”

2023

“Kawin Mårtensson’s client service and general level of service are very strong. His level of sophistication is equally very strong, and his commercial awareness and vision are strong. We really enjoy working with Kawin. His regulatory knowledge and experience are second to none. He is capable, approachable and very organised.”

”Mårtensson has ‘great expertise’ in handling a wide range of insurance matters, including work relating to financial, personal data and contract law.”

“Partner Kawin Mårtensson has a personal approach and professional knowledge and experience in insurance and pension foundation matters that’s hard to find among competitors.”

“Kawin Mårtensson is dedicated and attentive with great expertise regarding insurance matters.”

“Kawin Mårtensson, calm and confident, very knowledgeable and experienced in marine insurance claims.”

Erfarenhet

2021 –  Partner, advokat, Kompass Advokat
2019 – 2021  Senior associate, Kompass Advokat
2017 – 2019  Senior legal counsel, Nordea Liv & Pension
2015 – 2017  Jurist, Finansinspektionen
2011 – 2015  Advokat/Senior associate, MAQS Advokatbyrå
2008 – 2011  Skadereglerare, Trygg-Hansa

Utbildning

2008 – 2010  Jur. kand., Stockholms universitet
2004 – 2008  Affärsjuridisk magisterexamen, Linköpings universitet

Språk

Engelska

Försäkring & pension

Sakförsäkringsbolag
Tillförordnad chefsjurist med ett helhetsansvar för bolagets juridikfunktion. Under perioden som tillförordnad chefsjurist deltog jag på styrelsemöten och ledningsgruppsmöten. Arbetet bestod bland av implementering av DORA-regelverket, avtal och samarbeten, affärsupplägg, outsourcing, IT-frågor, skador, tvister, produktfrågor, marknadsföringsfrågor, distribution, compliance-uppföljning och regelverksarbete.

Sak- och livförsäkringskoncern
Kvalitetssäkring av försäkringsvillkor, förköpsinformations-blanketter och ansökningsblanketter m.m. Upprättande av avtal med anknutna och fristående försäkringsförmedlare, samarbetsavtal, m.m. Biträtt i tillsyns- och tillståndsärenden hos Finansinspektionen och Konsumentverket.

Bank- och försäkringskoncerner
Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket, t.ex. disclosureförordningen, taxonomiförordningen och IDD-ändringar.

Försäkringsföretag 
Extern resurs inom bolagsjuridikavdelningen. 

Försäkringsföretag 
Extern resurs som compliancefunktionen. 

Försäkringsföretag
Biträde vid omfattande översyn av företagsstyrningssystemet, inklusive styrdokument. Biträde vid implementering av regelverket för outsourcing med molntjänstleverantörer och IKT-riktlinjerna.  

Försäkringsföretag
Biträde vid avtal och förhandling avseende omfattande IT-avtal. Förhandling och upprättande av avtalsvillkor avseende både kommersiella villkor och regulatoriska outsourcing-villkor. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid tillståndsärende hos Finansinspektionen för omvandling enligt det nya regelverket för tjänstepensionsföretag, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, avtalsgranskning och myndighetskontakter. Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid omfattande översyn av styrdokument och instruktioner. Arbete i compliancefunktionen.

Försäkringsförmedlare
Omfattande arbete med försäkringsvillkor, förköpsinformation, gruppavtal samt försäkringsbesked. 

Dataskydd

Försäkringsföretag
Frågor om behandling av hälsouppgifter, marknadsföring, intresseavvägning m.m.

Vårdföretag
Biträde vid riskanalys m.m. vid nytt verksamhetsomfattande projekt.

Tvister

Försäkringsföretag
Hantering av skador, regresser och tvister.

Affärsjuridisk utbildning & nätverksledare 

Svenska försäkringsföreningen
Kurser och nätverksledare inom försäkring, outsourcing, IORP II, försäkringsdistribution m.m. 

Övrigt
Kurser, nätverksledare och företagsinterna (skräddarsydda) föreläsningar inom främst försäkringsrätt.