Compliance

Varför outsourca compliancefunktionen? Vi kan se flera fördelar med att inte ha funktionen anställd inom bolaget. Tidigare var det oftast mindre företag som valde att outsourca compliancefunktionen, men nu är det även många större bolag som har insett värdet av att låta en extern part leda funktionen. Kompass erbjudande av att tillhandahålla funktionen är heltäckande och under de många år vi har arbetat med detta har vi sett att de bolag som outsourcar funktionen till Kompass särskilt drar fördel av följande:

Djup erfarenhet och kompetens 

Bolag får tillgång till erfarenhet och kompetens som är nödvändig för att upprätthålla en effektiv compliancefunktion som ger ett mervärde till verksamheten. Här är Kompass erfarenhet av och kunskap om rådgivning i den första linjen ett mycket värdefullt inslag, som t.ex. får genomslag när vi lämnar råd och stöd till verksamheten inom ramen för compliancefunktionen.

Insyn i branschen

Eftersom vi arbetar så mycket med regelverk och har flera complianceuppdrag, ser vi vad som händer i branschen och vilka frågor som anses vara viktiga hos andra bolag. Det drar vi stor nytta av i varje enskilt complianceuppdrag.

Förstärkt oberoende

Compliancefunktionens oberoende kan stärkas av en utläggning av funktionen. Vi är ju av naturliga skäl inte lika verksamhetsnära som anställd personal, och många bolag ser just det som en stor fördel för att ännu tydligare få externa ögon på relevanta frågor.

Tillgång till fler resurser

Vi har många jurister som arbetar med compliance och vid arbetstoppar har vi alltid möjlighet att sätta in ytterligare resurser från Kompass. Vi sätter aldrig en begränsning i hur mycket arbete vi ska utföra inom compliancefunktionen. Det är alltid verksamheten som styr behovet.

Anpassad arbetsinsats

Genom att outsourca funktionen kan funktionens arbetsmängd anpassas. Många bolag är inte tillräckligt stora för att compliancefunktionen ska utgöra en heltidsanställning. Att outsourca compliancefunktionen är ett sätt att anpassa funktionen efter verksamhetens storlek och art. Det är också fördelaktigt för verksamheten eftersom oberoendekravet för funktionen innebär att funktionen kan vara förhindrad att utföra andra uppgifter inom bolaget.

Utbildning

Kompass är vana och mycket uppskattade utbildare. Vi håller ofta i seminarier och utbildningar inom våra verksamhetsområden, bl.a. kurser inom ramen för Svenska Försäkringsföreningens utbud. Våra utbildningsinsatser inom compliancefunktionen är alltid mycket uppskattade.

Kontaktpersoner

Kawin Mårtensson

Advokat / partner

Johannes Spansk

Senior associate

Kawin Mårtensson

Advokat, partner, head of insurance and compliance

Kawin Mårtensson

Kawin biträder försäkringsföretag och andra företag inom finansiell sektor med alla frågor som kan uppkomma i verksamheten. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt, särskilt med anknytning till försäkring. Kawin arbetar också med tvister och processer, ofta inom försäkringsområdet. Han har löpande hanterat försäkringsskador inom främst företagsansvar och regresser. Han har även omfattande erfarenhet av sjö- och transportbranschen och av att hantera avtal och skador inom det området.

Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har förutom erfarenhet av liv- och pensionsjuridiken, även arbetat på skadeförsäkringsbolag, advokatbyrå och Finansinspektionen. Under tiden på Finansinspektionen deltog Kawin i arbetet med att fastställa praxis och tillsynsrutiner för Solvens II-regelverket.

Han har arbetat med implementeringen av i stort sett samtliga nya regelverk som tillkommit under senare år, t.ex. försäkringsrörelse/Solvens II, försäkringsdistribution/IDD, tjänstepensionsreglerna/IORP II, DORA-regelverket, hållbarhetsregler, outsourcing och dataskydd/GDPR.

I det löpande arbetet hanterar Kawin samtliga områden inom finansiell sektor, t.ex. samarbeten, avtal/outsourcing, produkter, gruppförsäkring, villkor, informationsgivning, försäljning, distribution, rådgivning, försäkringsskador, digitalisering och styrdokument/policys.

Det ledande internationella rankningsinstitutet Chambers and Partners uppmärksammar och rankar Kawin individuellt inom försäkring i Sverige. Chambers and Partners och Legal 500 har samlat in och publicerat dessa uttalanden – i urval – som lämnats av försäkringsklienter:

2024

“Kawin Mårtensson is very dedicated, attentative and pragmatic. He provides extremely useful legal advice based on his vast experience in the field.”

“Kawin Mårtensson is competent, professional and service minded. He has good judgement and is easy to access.”

“Kawin Mårtensson has broad knowledge and experience within the relevant fields and has a service-oriented approach.”

“I really like working with him; it’s like having an excellent employee.”

“Kawin definitely has commercial awareness. From the start, he tried to understand our company and the complexity of the issues we face. He was very professional and understanding.”

2023

“Kawin Mårtensson’s client service and general level of service are very strong. His level of sophistication is equally very strong, and his commercial awareness and vision are strong. We really enjoy working with Kawin. His regulatory knowledge and experience are second to none. He is capable, approachable and very organised.”

”Mårtensson has ‘great expertise’ in handling a wide range of insurance matters, including work relating to financial, personal data and contract law.”

“Partner Kawin Mårtensson has a personal approach and professional knowledge and experience in insurance and pension foundation matters that’s hard to find among competitors.”

“Kawin Mårtensson is dedicated and attentive with great expertise regarding insurance matters.”

“Kawin Mårtensson, calm and confident, very knowledgeable and experienced in marine insurance claims.”

Erfarenhet

2021 –  Partner, advokat, Kompass Advokat
2019 – 2021  Senior associate, Kompass Advokat
2017 – 2019  Senior legal counsel, Nordea Liv & Pension
2015 – 2017  Jurist, Finansinspektionen
2011 – 2015  Advokat/Senior associate, MAQS Advokatbyrå
2008 – 2011  Skadereglerare, Trygg-Hansa

Utbildning

2008 – 2010  Jur. kand., Stockholms universitet
2004 – 2008  Affärsjuridisk magisterexamen, Linköpings universitet

Språk

Engelska

Försäkring & pension

Sakförsäkringsbolag
Tillförordnad chefsjurist med ett helhetsansvar för bolagets juridikfunktion. Under perioden som tillförordnad chefsjurist deltog jag på styrelsemöten och ledningsgruppsmöten. Arbetet bestod bland av implementering av DORA-regelverket, avtal och samarbeten, affärsupplägg, outsourcing, IT-frågor, skador, tvister, produktfrågor, marknadsföringsfrågor, distribution, compliance-uppföljning och regelverksarbete.

Sak- och livförsäkringskoncern
Kvalitetssäkring av försäkringsvillkor, förköpsinformations-blanketter och ansökningsblanketter m.m. Upprättande av avtal med anknutna och fristående försäkringsförmedlare, samarbetsavtal, m.m. Biträtt i tillsyns- och tillståndsärenden hos Finansinspektionen och Konsumentverket.

Bank- och försäkringskoncerner
Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket, t.ex. disclosureförordningen, taxonomiförordningen och IDD-ändringar.

Försäkringsföretag 
Extern resurs inom bolagsjuridikavdelningen. 

Försäkringsföretag 
Extern resurs som compliancefunktionen. 

Försäkringsföretag
Biträde vid omfattande översyn av företagsstyrningssystemet, inklusive styrdokument. Biträde vid implementering av regelverket för outsourcing med molntjänstleverantörer och IKT-riktlinjerna.  

Försäkringsföretag
Biträde vid avtal och förhandling avseende omfattande IT-avtal. Förhandling och upprättande av avtalsvillkor avseende både kommersiella villkor och regulatoriska outsourcing-villkor. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid tillståndsärende hos Finansinspektionen för omvandling enligt det nya regelverket för tjänstepensionsföretag, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, avtalsgranskning och myndighetskontakter. Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid omfattande översyn av styrdokument och instruktioner. Arbete i compliancefunktionen.

Försäkringsförmedlare
Omfattande arbete med försäkringsvillkor, förköpsinformation, gruppavtal samt försäkringsbesked. 

Dataskydd

Försäkringsföretag
Frågor om behandling av hälsouppgifter, marknadsföring, intresseavvägning m.m.

Vårdföretag
Biträde vid riskanalys m.m. vid nytt verksamhetsomfattande projekt.

Tvister

Försäkringsföretag
Hantering av skador, regresser och tvister.

Affärsjuridisk utbildning & nätverksledare 

Svenska försäkringsföreningen
Kurser och nätverksledare inom försäkring, outsourcing, IORP II, försäkringsdistribution m.m. 

Övrigt
Kurser, nätverksledare och företagsinterna (skräddarsydda) föreläsningar inom främst försäkringsrätt.

Johannes Spansk

Senior associate

Johannes Spansk_2

Johannes arbetar huvudsakligen med försäkringsrätt, finansiell reglering och bolagsrätt.
 
Inom Johannes huvudområden försäkringsrätt samt tjänstepension har han bred erfarenhet av att arbeta med rådgivning inom alla slags frågor. Johannes har särskilt stor erfarenhet av regelverksfrågor inom Solvens 2 och IORP 2 och arbetar även mycket med DORA-regelverket och hållbarhetsrelaterade frågor för den finansiella sektorn. Johannes har även stor erfarenhet av compliance för försäkrings- och tjänstepensionsföretag där han är anlitad som utförare av funktionen i flera aktiva uppdrag. 
 
Utöver detta håller Johannes i seminarier och utbildningar inom de områden han är verksam inom.

Erfarenhet

2021 –  Senior associate, Kompass Advokat
2019 – 2021  Jurist, Finansinspektionen
2017 – 2019  Notarie, Förvaltningsrätten i Stockholm
2016 – 2017  Biträdande jurist, Jurideko AB
2015 – 2016  Jurist, Spring Securities AB
2015  Uppsatspraktikant, Kammarrätten i Stockholm

Utbildning

2011 – 2015 Juristexamen vid Stockholms universitet 
2014 Juridikstudier vid University of Southampton (utbytesstudier inom ERASMUS)
2010 – 2011 Studier i företagsekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet

Språk

Engelska

Compliancefunktion

Tjänstepensionsföretag
Löpande arbetat som utförare inom företagets compliancefunktionen. Arbetet innefattade bl.a. strategi och arbetsprogram (års- och kontrollplan), styrelserapportering, bedömningar av regelverksrelaterade risker i form av t.ex. genomförande av kontroller, granskningar och uppföljningar.

Livförsäkringsbolag
Löpande arbetat som utförare inom företagets compliancefunktionen. Arbetet innefattade bl.a. strategi och arbetsprogram (års- och kontrollplan), styrelserapportering, bedömningar av regelverksrelaterade risker i form av t.ex. genomförande av kontroller, granskningar och uppföljningar.