HD OM REDARBEGREPPET, ANSVARSFRÅGOR OCH KVALIFICERAD GROV VÅRDSLÖSHET

I målet hade en undervattenskabel skadats av att ett fartyg ankrat på platsen och frågan i HD var dels vem eller vilka som skulle anses vara redare och därmed ersättningsskyldiga för skadan, dels vad som kan utgöra kvalificerad grov vårdslöshet. Käranden hade angett flera olika parter som svarande. HD kom fram till att fartyget hade en ensam ägare, vilket […]

HFD FÖRTYDLIGAR RÄTTEN ATT ÖVERKLAGA IMY:S BESLUT

Många klagomål till Integritetsskyddsmyntigheten (IMY) resulterar i att IMY beslutar att inte vidta någon åtgärd. Det har varit oklart om ett sådant beslut kan överklagas enligt svensk rätt. Lagstiftaren ansåg vid implementeringen av den kompletterande svenska lagstiftningen till GDPR att det var upp till domstolarna att avgöra frågan. Detta gjorde nyligen Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i två […]

SVEA HOVRÄTT TOLKAR VILLKOREN I EN ALLRISKFÖRSÄKRING

I förra veckan meddelade Svea hovrätt dom i mål T 1806-22 som handlar om huruvida en skada på en turbin omfattades av en allriskförsäkring. Frågan prövades utifrån försäkringens omfattnings- och undantagsbestämmelser. Skada hade uppstått på en av Tekniska Verken i Linköping AB:s turbiner, som hade uppvisat bl.a. omfattande sprickbildning, vilket gjorde den obrukbar. Parterna var […]