ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATUPPDRAG – KOMPASS ADVOKAT AB

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (Villkoren) är tillämpliga för alla advokatuppdrag som lämnas av klient till Kompass Advokat AB (Kompass), om inte annat skriftligen överenskommits mellan klienten och Kompass.

Dessa Villkor kan komma att ändras från tid till annan. Sådan ändring träder ikraft trettio dagar efter att ändringen meddelats till klienten. Senaste versionen av Villkoren finns alltid på Kompass hemsida: www.kompassadvokat.se/villkor.

För Kompass tjänster gäller Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Reglerna, som finns tillgängliga på www.advokatsamfundet.se, har företräde framför dessa Villkor.

2. Uppdragets omfattning, utförande m.m.

Kompass överenskommer kontinuerligt med klienten om tjänsternas omfattning och karaktär, samt om klientens och tredje mans inblandning.

Klienten får via anlitad advokat tillgång till Kompass samlade kompetens i form av samtliga jurister. Flera jurister kan, utifrån uppdragets karaktär, komma att arbeta i varje enskilt uppdrag. Klientmedel som anförtros Kompass förvaltas i enlighet med Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Kompass erinrar om att sekretess gäller för uppdraget men att Kompass till följd av regler om förebyggande av penningtvätt kan ha rapporteringsskyldighet i vissa fall.

3. Arvode, kostnader, betalning m.m.

Om inget annat överenskommits, så fakturerar Kompass månadsvis i efterskott för nedlagt arbete enligt den vid var tid gällande timtaxa som fastställts av Kompass för advokater och biträdande jurister verksamma på advokatbyrån. Arvodet kan komma att justeras med hänsyn till uppdragets art, omfattning och betydelse, den tid som har lagts ner på uppdraget, den erfarenhet, skicklighet och skyndsamhet som uppdraget har krävt samt arbetets resultat. Vidare förbehåller sig Kompass rätt till ersättning för skäliga utlägg och kostnader såsom för kopiering, bud- och resekostnader, skäliga hotellkostnader samt kostnader för avgifter till myndigheter och domstolar. Kompass kan välja att fakturera arvode och annan ersättning först sedan uppdraget avslutats.

Kompass har rätt att debitera förskott på arvode och annan ersättning för uppdraget. Mervärdesskatt tillkommer på arvode och annan ersättning. Dröjsmålsränta om 2 % per månad utgår på fakturerat belopp som inte betalas i tid från den dag som infaller trettio dagar från fakturadatum. Kompass förbehåller sig vidare rätt att fakturera avgift för påminnelse och inkassokostnad.

4. Uppdragets upphörande

En klient kan när som helst avbryta uppdraget genom skriftligt meddelande därom till Kompass. I annat fall upphör uppdraget när uppdragets uppgifter slutförts och full betalning erlagts för utfört uppdrag. Kompass har rätt att frånträda uppdraget när detta är tillåtet enligt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed eller om en faktura inte betalats i tid.

5. Intressekonflikter

För uppdraget och relationen mellan klienten och Kompass gäller vad som anges om intressekonflikter i Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

6. Ansvar

Kompass, som omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring, ansvarar för skada som klient åsamkats enbart om skadan vållats av Kompass. Kompass ansvar ska inte i något fall överstiga det vid skadetillfället utfallande försäkringsbeloppet enligt ansvarsförsäkringen.

7. Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter avseende arbetsresultatet som Kompass genererar för klientens räkning tillhör Kompass. Klienten har enbart rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka de tillhandahållits, vilket exkluderar användning för marknadsföring eller för att ge resultatet allmän spridning.

8. Bevarande av handlingar och annan information samt elektronisk kommunikation

Dokument och arbetsresultat som Kompass, klienten eller tredje man har tagit fram lagras under uppdragets genomförande av Kompass i pappersform och/eller elektronisk form.

Efter uppdragets slutförande kommer Kompass att bevara relevanta dokument och arbetsresultat som genererats under uppdraget i pappersform och/eller elektronisk form. Dokument och arbetsresultat kommer att lagras under den tid som krävs enligt Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

Alla originalhandlingar sänds till klienten när uppdraget avslutas, om inget annat överenskommits. Kompass behåller kopior av originalhandlingarna i akten.

Som många andra företag lagrar Kompass data via molntjänster från Microsoft, vilket sker enligt Advokatsamfundets riktlinjer för användning av molntjänster. På grund av amerikansk federal lag (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act eller CLOUD Act) finns sedan våren 2018 vissa begränsade möjligheter för amerikanska myndigheter att i särskilda fall få åtkomst till data som lagras hos Microsoft. Om du som klient vill säkerställa att din information inte lämnas ut av Microsoft kan vi på begäran lagra data i ditt ärende lokalt hos oss.

Kompass använder i första hand elektronisk kommunikation i sina kontakter med klienter och andra aktörer. En klient kan begära att kommunikation med Kompass inte ska ske elektroniskt eller att elektronisk kommunikation ska vara krypterad.

9. Personuppgiftsbehandling

För information om hur Kompass lagrar uppgifter om sina klienters och deras anställdas personuppgifter, se kompassadvokat.se/personuppgifter. Klienten ansvarar för att lämna denna information till anställda vars personuppgifter behandlas av Kompass.

10. Tvistlösning

Svensk rätt och jurisdiktion ska gälla för Kompass advokatuppdrag. Tvister i anledning av ett advokatuppdrag ska hänskjutas till allmän domstol.

Om du är konsument och har ett krav mot oss på grund av våra tjänster kan du under vissa förutsättningar vända dig till Konsumenttvistnämnden, med postadress Box 27321, 102 54 Stockholm och webbadress www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Uppdaterad: 2020-04-21