Barnförsäkringar hos åtta försäkringsbolag har granskats av Konsumentverket och myndigheten påtalar ett flertal brister t.ex. när det gäller vaga uttryck i produktfaktabladet. När uttryck som ”vissa diagnoser” eller ”vissa sjukdomar” används är det inte lätt för konsumenter att jämföra olika försäkringsprodukter, vilket är ett av syftena med produktfaktabladet. Det är även viktigt att bolagen på ett tydligt sätt formulerar begränsningar i försäkringen redan i förköpsinformationen.

Förutom dessa försäkringsavtalsrättsliga och distributionsmässiga brister har Konsumentverket även funnit brister i marknadsföringen. Det är till exempel inte tillåtet att överdriva risker eller överdriva försäkringens avhjälpande funktion. Påståenden som t.ex. hävdar att en försäkring är bäst i Sverige är inte heller tillåtet, såvida inte bolaget kan visa att påståendet är sant.

Konsumentverket har meddelat att granskningen kommer att följas upp under året. Kontakta oss om du vill veta mer om detta eller t.ex. behöver hjälp med att göra en översyn över förköpsinformation, produktfaktablad, avtalsvillkor och marknadsföring.