EDPB utfärdar sitt första tvistlösningsbeslut enligt artikel 65 i GDPR

Beslutet avser en tvist som uppkommit efter ett utkast till beslut som utfärdats av irländska tillsynsmyndigheten såsom ansvarig tillsynsmyndighet (LSA) och de efterföljande invändningarna från ett antal berörda tillsynsmyndigheter (CSA) angående ett ärende som rör Twitter.

GDPR ställer krav på tillsynsmyndigheterna att samarbeta för att säkerställa en konsekvent tillämpning av GDPR. En av deras uppgifter är att samordna beslutsfattande vid gränsöverskridande personuppgiftsbehandling. LSA ansvarar för att leda samarbetsprocessen och förbereda utkast till beslut. CSA ska konsulteras och kan uttrycka sina invändningar mot utkastet till beslut. Om LSA har för avsikt att följa invändningarna ska ett reviderat utkast till beslut skickas till CSA som återigen kan uttrycka sina invändningar. Om LSA inte avser att följa invändningarna och det därför uppstår en tvist om ett utkast till beslut, och inget samförstånd kan uppnås, är LSA skyldig att hänvisa ärendet till EDPB. EDPB fungerar då som tvistlösningsorgan och fattar beslut som är bindande för LSA och CSA (se artikel 65 i GDPR). LSA (och i vissa situationer CSA om klagomålet ingavs där) måste sedan anta sitt slutliga beslut på grundval av EDPB:s beslut. Tillsynsmyndighetens beslut ska sedan meddelas PUA/PUB och i förekommande fall klaganden.

I det aktuella fallet utfärdade den irländska tillsynsmyndigheten ett utkast till beslut efter en utredning av Twitter efter att företaget meddelat en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten. Utkastet till beslut delades med CSA som bl.a. invände mot de överträdelser som identifierats av LSA, Twitters roll som ensamt personuppgiftsansvarig och bedömningen av det föreslagna sanktionsbeloppet.

Eftersom LSA avvisade invändningarna och/eller ansåg att de inte var ”relevanta och motiverade” hänvisade den ärendet till EDPB och initierade därmed tvistlösningsförfarandet. Den 9 november 2020 antog EDPB sitt bindande beslut och kommer inom kort att underrätta det formellt till den irländska tillsynsmyndigheten som sedan ska anta sitt slutliga beslut på grundval av EDPB-beslutet.

Här kan du ta del av EDPB:s pressmeddelande.

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar