Finansinspektionen har nu fastställt de föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution som ska tillämpas från den 1 oktober 2018. Se föreskrifterna och beslutspromemorian.

Det är särskilt intressant att Finansinspektionen (FI) samtidigt förändrar tillämpningsområdet för sina allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag så att försäkringsförmedlare från den 1 oktober 2018 inte längre omfattas av dessa allmänna råd. Det innebär bland annat att förmedlarna inte längre omfattas av bland annat den starka rekommendationen (följ eller förklara) att ha funktioner för regelefterlevnad, riskhantering och internrevision, och att de heller inte omfattas av reglerna om uppdragsavtal/outsourcing.

I remisspromemorian hade FI motiverat förslaget med att det var ett förbiseende sedan tidigare från myndighetens sida att försäkringsförmedlare har omfattats av råden samt att detta skulle ha gällt sedan en omformulering år 2016. Efter remissvar från Kompass Advokat har FI nu förtydligat att de allmänna råden faktiskt har gällt för försäkringsförmedlare ända sedan 2005. FI konstaterar vidare att då varken lagen om försäkringsförmedling eller den nya lagen om försäkringsdistribution (LFD) innehåller några generella krav på styrning och kontroll, eller specifika krav på exempelvis kontrollfunktioner eller uppdragsavtal, är det ”inte lämpligt” att låta de allmänna råden gälla för försäkringsförmedlare. Det klargörs att försäkringsförmedlare förstås ändå förväntas bedriva sin verksamhet med god styrning och kontroll och FI hänvisar till de grundläggande krav för försäkringsdistribution som ges i 4 kap. 1 § första stycket LFD, ett krav som inkluderar hantering av risker för intressekonflikter, ersättningsregler etc.

Vi på Kompass konstaterar, att försäkringsförmedlare trots ändringen behöver säkerställa regelefterlevnad och ha en god riskkontroll. En gissning är att åtminstone funktioner för compliance och riskkontroll kommer att upprätthållas hos flertalet seriösa aktörer, medan det kanske blir vanligare att förmedlare, utan krav på, eller ens ett allmänt råd om detta, kommer att avstå från att hålla sig med funktionen för internrevision och från att anmäla uppdragsavtal.