Finansinspektionen (FI) har släppt Konsumentskyddsrapporten 2020 och som alltid innehåller rapporten sprängstoff för försäkringsföretagen. FI nämner att rådgivning och försäljning av produkter till konsumenter utanför avsedd målgrupp är ett av de största fokusområdena. Reglerna som implementerades i och med försäkringsdistributionsregelverket och som avser produktstyrning, intressekonflikter, ersättningssystem och lämplighetsbedömning vid rådgivning anges särskilt. FI konstaterar att konsumenterna har ett informationsunderläge och att de generellt sett har svårt att göra välgrundade val för sitt långsiktiga sparande. Företagen som tar fram, distribuerar och erbjuder rådgivning om finansiella produkter har därför ett stort ansvar att sätta konsumentens behov främst och att beakta omsorgsplikten och följa god försäkringsdistributionssed.

Även flytträtten får plats i rapporten och FI understryker vikten av en korrekt utförd rådgivning i samband med flytt av pensionssparande.

FI är tydliga med att rådgivning och distribution kommer att prioriteras i tillsynen och det aviseras att FI kommer att kartlägga försäkringsföretagens process för produktgodkännande, bland annat för hur målgruppen identifieras. Kartläggningen kommer också̊ att omfatta försäkringsföretagens rådgivning och ersättningssystem. Därefter kommer undersökningar att ske av enskilda försäkringsföretag.

FI skickar också en tydlig pekpinne till de företag som förutsätter att konsumenterna vill och har möjlighet att helt övergå till digitala tjänster. I rapporten skriver FI att alla konsumenter inte kan – eller inte vill – använda de nya tjänsterna. Samtidigt blir det allt svårare – och i vissa fall dyrare – att använda traditionella lösningar. Alla kundgrupper ska tillvaratas och det kan handla om att behålla tjänster i utbudet även om de används i allt mindre utsträckning.

Under 2020 kommer FI även att undersöka skaderegleringen för hemförsäkringar. Detta kommer att ske genom undersökning av ett antal försäkringsföretags skaderegleringsprocess. Undersökningarna kommer att omfatta företagens interna processer och rutiner för att säkerställa korrekt behandling av de skadelidande, och om god försäkringsstandard genom detta är uppfyllt.