FI:s konsumentskyddsrapport 2021

Finansinspektionen (FI) publicerade den 24 februari 2021 sin konsumentskyddsrapport för 2021. Rapporten lyfter två konsumentrisker på finansmarknaden som myndigheten kommer att prioritera under 2021: osund kreditgivning och brister i omsorgsplikten på investerings- och försäkringsmarknaderna. I denna text kommer vi att fokusera på omsorgsplikten på investerings- och försäkringsmarknaderna.

Omsorgsplikten ska alltid stå i centrum i företagens verksamhet, och i samband med pandemin har den givits en ”särskild aktualitet”. Konsumenter behöver se över vilka spar-, låne- och försäkringsprodukter som de behöver under dessa särskilda förhållanden. Samtidigt visar en undersökning som FI har gjort att konsumenter har brister vad gäller grundläggande finansiell förmåga att effektivt kunna ta privatekonomiska beslut. Enligt lagen om försäkringsdistribution och lagen om värdepappersmarknaden ska värdepappersinstitut, försäkringsföretag och försäkringsförmedlare visa tillbörlig omsorg om konsumenten och agera hederligt, professionellt och rättvist. Lagstiftningen ställer höga krav på hela produktprocessen, dvs. från att produkten utvecklas till att den distribueras och även efter försäljningstillfället.

Nedan följer ett urval av vad FI har uppmärksammat i samband med sina tillsynsinsatser under 2020 och vad som är bra för försäkringsdistributörer att tänka på under 2021:

Val av säljmetod och krav och behov. FI har uppmärksammat att företag skickar ut produkterbjudande som innehåller inbetalningskort där konsumenten tecknar försäkringen genom att genomföra betalningen. Innan ett avtal ingås med en konsument ska den som säljer försäkringen ta reda på konsumentens krav och behov avseende försäkringsprodukten, vilket många gånger är problematiskt vid val av sådan säljmetod.

Externa distributörer. FI har kartlagt att många försäkringsföretag använder externa distributörer, försäkringsförmedlare. En särskild risk som uppstår med externa distributörer är att produkten inte når den avsedda målgruppen. Vissa av de granskade företagen har använt sig av ett mycket stort antal externa försäkringsförmedlare, vilket FI kommer att följa upp genom att genomföra tillsynsaktiviteter med fokus på försäkringsföretagens ansvar över sina distributionskanaler.  

Råd om lämpliga produkter. FI har tidigare visat att konsumenter kan ha svårt att förstå vissa försäkringsprodukter. I sitt sanktionsbeslut mot värdepappersbolaget Exceed ifrågasatte FI om ”komplexa och svårgenomträngliga produkter” som är förenade med stora risker ens ska distribueras till en genomsnittlig konsument.

Efter försäljningstillfället. Företagen ska regelbundet se över produkten och dess tillhörande marknadsföring. Översynen syftar till att bl.a. bedöma om produkten fortfarande motsvarar målgruppens behov. Vid bedömningen, skriver FI, bör företagen väga in klagomål riktade mot produkten. Visar då översynen att produkten inte möter målgruppens behov ska företaget omedelbart vidta åtgärder.

Kontakta oss om du vill veta mer!

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar