Nordisk försäkringstidskrift publicerar idag en artikel om Svenska Försäkringsföreningens kurs ”Covid-19 och försäkringsbranschen – Hur hanterar vi utmaningarna?” som Kompass medarbetare Karin Schurmann och Kawin Mårtensson genomförde. Artikeln sammanfattar kursens innehåll och de slutsatser som kan dras kring pandemins påverkan på försäkringsbranschen avseende t.ex. kapitalkrav, rapportering, skadehantering och försäkringsvillkor, samt försäkringsbolagens hantering av personuppgifter.

Några korta slutsatser och rekommendationer som framgår i artikeln är att:

  • många bolag har påverkats av pandemin, men att det ändå funnits en tillräcklig beredskap för att driva verksamheten vidare på önskat sätt,
  • det kommer att vara fortsatt viktigt att vara uppmärksam på kommunikationen från EIOPA och FI, och ställa sig frågan om fler personer i företaget bör involveras i att bevaka och hantera den information som lämnas,
  • en dialog med FI är lämpligt för att kunna hantera situationen på ett bra sätt, samt
  • utgångspunkten i försäkringsbranschen när det gäller personuppgiftshantering och Covid-19 bör vara att man följer samma processer och hantering som normalt, men med vissa anpassningar t.ex. i samband med skadehantering.