Finansiell reglering och försäkringsrätt

I en alltmer komplex omvärld möter finansbranschen större krav både från lagstiftare,
myndigheter och samarbetsparter. Kompass Advokat har omfattande erfarenhet från finansbranschen, särskilt försäkringsverksamhet. Bland oss finns medarbetare med bakgrund som bolagsjurist på försäkringsbolag och jurist på Finansinspektionens försäkringsavdelning.

Vår styrka ligger i att vi har ingående branschkännedom och förståelse för våra klienters företagsklimat och affärsförutsättningar. Vi har omfattande erfarenhet av att bemanna olika typer av funktioner och roller på försäkringsföretag, t.ex. chefsjurist/bolagsjurist och compliancefunktionen. Läs mer om våra bemanningstjänster här.

Inom finansbranschen hjälper vi tillståndspliktiga företag inom flera olika sektorer:

Kompass Advokat biträder försäkringsföretag, försäkringsförmedlare, insurtechföretag, understödsföreningar och andra företag med anknytning till branschen. Vi lämnar råd inom i stort sett samtliga juridiska frågor som uppkommer i verksamheten, till exempel:

 • företagsstyrning och regelefterlevnad
 • samarbeten, distribution och avtal
 • gruppförsäkringsfrågor
 • produktstyrning
 • rådgivning, information och dokumentation
 • leverantörsavtal/outsourcing/IKT/molntjänster
 • IT och digital motståndskraft inkl. DORA
 • dataskyddsfrågor
 • allt inom insurtech, inkl. AI och open insurance
 • digitalisering av alla typer av tjänster
 • hållbarhetsrelaterade frågor
 • bemanning av olika typer av funktioner och roller, t.ex. chefsjurist/bolagsjurist och compliancefunktionen
 • skador, tvister och processer
 • tillståndsansökningar
 • beståndsöverlåtelser och fusioner
 

Vi har erfarenhet av liv- och sakförsäkring, såväl som spar- och riskprodukter, oavsett om försäkringen distribueras som individuell försäkring, gruppförsäkring eller kollektivavtalad försäkring.

Vi kvalitetssäkrar och ger råd om nya försäljnings- och distributionsflöden, inklusive t.ex. webbflöden, digitalisering av rådgivningstjänster och produktdokumentation, och hjälper till med hantering av anknytning och uppföljning av förmedlare till försäkringsbolag. Vi är experter inom alla typer av rådgivningsfrågor, inklusive frågor om hållbarhetspreferenser och finansiella produkters hållbarhet. Inom produkttillsyn hanterar vi t.ex. frågor om målmarknad, produktgodkännande och uppföljning av produkter och distributörer.

 

Vi biträder också försäkringförmedlare, främst inom företagsstyrnings- och regelefterlevnadsfrågor.

 

Kompass Advokat ger råd och stöd i frågor med koppling till tjänstepensionsområdet. Vi hjälper tjänstepensionsföretag, pensionsstiftelser och andra med anknytning till branschen, som till exempel valcentraler med alla typer av frågor som kan uppkomma i verksamheten. Till exempel kan vi ta fram styrdokument och informationstexter och ge råd om företagsstyrning, outsourcing, hållbarhet och försäkringsdistribution. Vi har även uppdrag som extern compliancefunktion inom detta område.

 

Vi biträder också banker och fondbolag samt andra finansiella institutioner i näringsrättsliga frågor, såväl i deras löpande verksamhet som i strategiska projekt. Kompass Advokat kan även exempelvis ge råd kring outsourcing, hållbarhet, företagsstyrning m.m. Vi har även haft resursbemanningsuppdrag hos bank- och betaltjänstaktörer.

Här beskriver vi ett axplock av de tjänster som ofta efterfrågas av våra klienter:

Vi upprättar och granskar interna styrdokument, utläggning av verksamhet, tillståndsansökningar, ledningsprövningar, lämnar rådgivning i tillsyns- och sanktionsärenden hos Finansinspektionen och hjälper till med hantering av intressekonflikter. Vi lämnar också stöd i andra frågor inom företagsstyrning och intern kontroll såsom stöd till funktioner för compliance eller internrevison m.m. Vi hjälper dessutom till att anpassa företagsstyrningssystemet till de regelkrav som gäller, t.ex. informationssäkerhet, molntjänster och hållbarhet.

Till styrelse, vd, chefsjurister, bolagsjurister, CFO, m.fl. i finansiella företag lämnar vi juridisk rådgivning kopplad såväl till strategiska som löpande affärsjuridiska frågor samt lämnar second opinions.

Utläggning av tjänster och funktioner inom tillståndspliktig verksamhet, dvs. outsourcing, är ett område med omfattande reglering. Kompass hjälper finansiella företag med många frågor, bland annat:
 
 • klassificering av tjänster
 • riskbedömning och leverantörsgranskning
 • bedömningar av molntjänster
 • upprättande och granskning av uppdragsavtal
 • uppföljning av leverantörer

 

Genom vår omfattande erfarenhet på dataskyddsområdet kan vi hjälpa till att bedöma molntjänster både utifrån det finansregulatoriska perspektivet och utifrån regleringen av tredjelandsöverföringar i GDPR.

Vi hjälper även leverantörer till finansbranschen med att upprätta uppdragsavtal som uppfyller branschens omfattande regelkrav på avtalsinnehåll och uppföljning.

 

Just nu arbetar många finansiella företag intensivt med att implementera nya regelverk, kanske främst inom digital motståndskraft (DORA) och hållbarhet (inklusive hållbarhetsrapportering). Vi på Kompass omvärldsbevakar, håller dragningar för styrelser och ledningsgrupper, upprättar och ger feedback på nya styrdokument och rutiner samt utbildar berörda personalgrupper. Vi hjälper även till att utarbeta och omförhandla avtal med leverantörer när detta krävs på grund av nya regler.

DORA-regelverket ställer krav på en rad nya styrdokument, strategier och arbetssätt. Många företag behöver även tillsätta nya roller och samarbeten med externa leverantörer inom cybersäkerhet. Utöver detta behöver företagen säkerställa att avtal med IKT-tjänsteleverantörer uppfyller strikta regelkrav. Andra krav i DORA-regelverket rör incidenthantering och testning. Kompass hjälper till med juridiska bedömningar inom samtliga delar inom DORA. Kompass har utbildat stora delar av finans- och försäkringsbranschen inom DORA, bland annat genom Svenska Försäkringsföreningen. Kompass har även skrivit många artiklar på området, bland dessa finns en artikel om implementeringsarbetet. Den artikeln har publicerats av Sak & Liv. Länk här.

Vi hjälper aktörer med de hållbarhetsrelaterade reglerna, t.ex. vad avser företagsstyrning, riskhantering, styrdokument, informationsgivning, produktstyrning, rådgivning, dokumentation och investeringsfrågor. Vi hjälper även till med regler om rapportering och redovisning.

Vi upprättar och granskar villkor, förköpsinformation, produktfaktablad och olika kundbrev, och ger råd kring produktutveckling och produktstyrning. Vi ger även råd kring informationskrav i den digitala miljön.

Vi tar även fram förmedlingsavtal, gruppavtal, outsourcingavtal och andra slags samarbets- och uppdragsavtal samt hanterar avtal om beståndsöverlåtelse. Vi granskar och förhandlar leverantörsavtal och avtal med andra typer av samarbetspartners och lämnar råd om utlagd tjänst/outsourcing. Vi har dessutom omfattande erfarenhet att hjälpa företag att upprätta och granska IT-avtal.

Vi hanterar dokument och processer kopplade till AML/CTFR, dvs. regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi ger rådgivning i inledande skeden av skadereglering och tvister, såsom när det uppstått oklarheter om försäkringsskydd eller hur ett visst avtal ska tolkas. Vi har även omfattande erfarenhet av att hantera kundklagomål och bemanna hela klagomålsfunktionen. Läs mer om vår bemanningstjänster här.

Kontaktpersoner

Anna Lööv

Advokat / partner

Kawin Mårtensson

Advokat / partner

Kawin Mårtensson

Advokat, partner, head of insurance and compliance

Kawin Mårtensson

Kawin biträder försäkringsföretag och andra företag inom finansiell sektor med alla frågor som kan uppkomma i verksamheten. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt, särskilt med anknytning till försäkring. Kawin arbetar också med tvister och processer, ofta inom försäkringsområdet. Han har löpande hanterat försäkringsskador inom främst företagsansvar och regresser. Han har även omfattande erfarenhet av sjö- och transportbranschen och av att hantera avtal och skador inom det området.

Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har förutom erfarenhet av liv- och pensionsjuridiken, även arbetat på skadeförsäkringsbolag, advokatbyrå och Finansinspektionen. Under tiden på Finansinspektionen deltog Kawin i arbetet med att fastställa praxis och tillsynsrutiner för Solvens II-regelverket.

Han har arbetat med implementeringen av i stort sett samtliga nya regelverk som tillkommit under senare år, t.ex. försäkringsrörelse/Solvens II, försäkringsdistribution/IDD, tjänstepensionsreglerna/IORP II, DORA-regelverket, hållbarhetsregler, outsourcing och dataskydd/GDPR.

I det löpande arbetet hanterar Kawin samtliga områden inom finansiell sektor, t.ex. samarbeten, avtal/outsourcing, produkter, gruppförsäkring, villkor, informationsgivning, försäljning, distribution, rådgivning, försäkringsskador, digitalisering och styrdokument/policys.

Det ledande internationella rankningsinstitutet Chambers and Partners uppmärksammar och rankar Kawin individuellt inom försäkring i Sverige. Chambers and Partners och Legal 500 har samlat in och publicerat dessa uttalanden – i urval – som lämnats av försäkringsklienter:

2024

“Kawin Mårtensson is very dedicated, attentative and pragmatic. He provides extremely useful legal advice based on his vast experience in the field.”

“Kawin Mårtensson is competent, professional and service minded. He has good judgement and is easy to access.”

“Kawin Mårtensson has broad knowledge and experience within the relevant fields and has a service-oriented approach.”

“I really like working with him; it’s like having an excellent employee.”

“Kawin definitely has commercial awareness. From the start, he tried to understand our company and the complexity of the issues we face. He was very professional and understanding.”

2023

“Kawin Mårtensson’s client service and general level of service are very strong. His level of sophistication is equally very strong, and his commercial awareness and vision are strong. We really enjoy working with Kawin. His regulatory knowledge and experience are second to none. He is capable, approachable and very organised.”

”Mårtensson has ‘great expertise’ in handling a wide range of insurance matters, including work relating to financial, personal data and contract law.”

“Partner Kawin Mårtensson has a personal approach and professional knowledge and experience in insurance and pension foundation matters that’s hard to find among competitors.”

“Kawin Mårtensson is dedicated and attentive with great expertise regarding insurance matters.”

“Kawin Mårtensson, calm and confident, very knowledgeable and experienced in marine insurance claims.”

Erfarenhet

2021 –  Partner, advokat, Kompass Advokat
2019 – 2021  Senior associate, Kompass Advokat
2017 – 2019  Senior legal counsel, Nordea Liv & Pension
2015 – 2017  Jurist, Finansinspektionen
2011 – 2015  Advokat/Senior associate, MAQS Advokatbyrå
2008 – 2011  Skadereglerare, Trygg-Hansa

Utbildning

2008 – 2010  Jur. kand., Stockholms universitet
2004 – 2008  Affärsjuridisk magisterexamen, Linköpings universitet

Språk

Engelska

Försäkring & pension

Sakförsäkringsbolag
Tillförordnad chefsjurist med ett helhetsansvar för bolagets juridikfunktion. Under perioden som tillförordnad chefsjurist deltog jag på styrelsemöten och ledningsgruppsmöten. Arbetet bestod bland av implementering av DORA-regelverket, avtal och samarbeten, affärsupplägg, outsourcing, IT-frågor, skador, tvister, produktfrågor, marknadsföringsfrågor, distribution, compliance-uppföljning och regelverksarbete.

Sak- och livförsäkringskoncern
Kvalitetssäkring av försäkringsvillkor, förköpsinformations-blanketter och ansökningsblanketter m.m. Upprättande av avtal med anknutna och fristående försäkringsförmedlare, samarbetsavtal, m.m. Biträtt i tillsyns- och tillståndsärenden hos Finansinspektionen och Konsumentverket.

Bank- och försäkringskoncerner
Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket, t.ex. disclosureförordningen, taxonomiförordningen och IDD-ändringar.

Försäkringsföretag 
Extern resurs inom bolagsjuridikavdelningen. 

Försäkringsföretag 
Extern resurs som compliancefunktionen. 

Försäkringsföretag
Biträde vid omfattande översyn av företagsstyrningssystemet, inklusive styrdokument. Biträde vid implementering av regelverket för outsourcing med molntjänstleverantörer och IKT-riktlinjerna.  

Försäkringsföretag
Biträde vid avtal och förhandling avseende omfattande IT-avtal. Förhandling och upprättande av avtalsvillkor avseende både kommersiella villkor och regulatoriska outsourcing-villkor. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid tillståndsärende hos Finansinspektionen för omvandling enligt det nya regelverket för tjänstepensionsföretag, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, avtalsgranskning och myndighetskontakter. Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid omfattande översyn av styrdokument och instruktioner. Arbete i compliancefunktionen.

Försäkringsförmedlare
Omfattande arbete med försäkringsvillkor, förköpsinformation, gruppavtal samt försäkringsbesked. 

Dataskydd

Försäkringsföretag
Frågor om behandling av hälsouppgifter, marknadsföring, intresseavvägning m.m.

Vårdföretag
Biträde vid riskanalys m.m. vid nytt verksamhetsomfattande projekt.

Tvister

Försäkringsföretag
Hantering av skador, regresser och tvister.

Affärsjuridisk utbildning & nätverksledare 

Svenska försäkringsföreningen
Kurser och nätverksledare inom försäkring, outsourcing, IORP II, försäkringsdistribution m.m. 

Övrigt
Kurser, nätverksledare och företagsinterna (skräddarsydda) föreläsningar inom främst försäkringsrätt.