Förslag på regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

I fredags, den 13 mars, publicerades lagrådsremissen som tar sikte på vad som ska gälla efter årsskiftet för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor. I promemorian föreslås att försäkringsföreningar som har varit understödsföreningar men inte tjänstepensionskassor enligt den upphävda lagen om understödsföreningar ska få undantas från vissa bestämmelser i försäkringsrörelselagen och från lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Undantagen från försäkringsrörelselagen handlar om bestämmelser om information, försäkringsfrämmande verksamhet, tillgångar, skulder och försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas, solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav, interna modeller, företagsstyrning och grupptillsyn. Enligt förslaget ska föreningarna i stället uppfylla särskilt anpassade krav på information, ett schablonberäknat kapitalkrav, tillräckliga tillgångar och en sund och ansvarsfull styrning. Undantagen kan beviljas för mindre respektive större föreningar. Dessa föreningar kommer inte heller behöva tillämpa vissa associationsrättsliga bestämmelser i försäkringsrörelselagen och bestämmelserna om information i försäkringsavtalslagen. Även vissa bestämmelser om tillsyn undantas. Dessutom föreslås det att föreningarna inte ska omfattas av definitionen av företag av allmänt intresse i revisorslagen samt att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och lagen om försäkringsdistribution inte ska tillämpas på dem.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar