Igår meddelade Datainspektionen sina första tillsynsbeslut enligt dataskyddsförordningen. Det gällde tillsynen om utseende av dataskyddsombud som påbörjades i våras. Av de 66 tillsynsärendena är det bara sju ärenden som har avslutats utan åtgärd. Myndigheten har alltså i 59 av 66 fall ansett att den granskade organisationen borde ha utsett dataskyddsombud. Datainspektionen valde att inte utfärda några sanktionsavgifter, och har förklarat att det framförallt beror på att tillsynen inleddes så tidigt (bara några dagar efter att dataskyddsförordningen började tillämpas). Datainspektionen öppnar därmed för att det i liknande tillsynsärenden framöver kan komma att påföras sanktionsavgifter.

Höstens tillsynsarbete kommer att fokusera på när samtycke kan användas som laglig grund för behandling och var gränsen går mellan att vara personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. När beslut inom ramen för denna tillsyn kan väntas har Datainspektionen ännu inte lämnat besked om.