Dataskydd och personuppgifter

Medarbetare på Kompass Advokat har bistått klienter med rådgivning inom dataskydd och personuppgiftshantering sedan nittiotalet. Flera klienter har utsett oss till externt dataskyddsombud (DSO/DPO) för sin verksamhet. Vi har utarbetat särskilda metoder för att säkerställa företags och organisationers efterlevnad av gällande dataskyddsregler. Vi tillämpar ett riskbaserat arbetssätt med fokus på att identifiera och föreslå åtgärder för att hantera avvikelser från regelverken utan onödiga ingrepp i den löpande verksamheten. Genom vår breda erfarenhet av att hjälpa klienter i en rad olika branscher kan vi uppnå en kombination av juridisk analys och verksamhetsförståelse som gör oss unika på marknaden.

Med vår kompetens kommer även en förmåga att skräddarsy lösningar i enlighet med klientens behov. Vi är vana att agera som externa bolagsjurister och som bollplank för klientens juristavdelning och övriga anställda under längre perioder. Vid större projekt kan vi ta på oss rollen som projektledare eller expertkompetens, allt efter klientens behov. I och med vårt pragmatiska förhållningssätt gör vi det lätt för företag och organisationer att anpassa sin verksamhet efter ett svåröverskådligt regelverk.

Våra klienter ger oss uppdrag inom många olika områden. Här är några exempel på vad vi hjälper dem med.

Kompass Advokat har omfattande erfarenhet som extern DSO/DPO inom bland annat omsorgsbranschen, bank/försäkring, e-handel, fackförbund och media. Vi tillhandahåller intern rådgivning och utbildning, ansvarar för och genomför kontroller, hanterar alla kontakter med tillsynsmyndigheten och uppfyller övriga krav som ställs på DSO enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om denna tjänst här.

Kompass Advokat hjälper även företag med att ta fram årsplan/kontrollplan för dataskyddsombudets tillsynsarbete. Årsplanen/kontrollplanen tar utgångspunkt i dataskyddsförordningen och rekommendationer från tillsynsmyndigheter. Vi hjälper även till att ta fram årsrapporten till styrelsen.

Kompass Advokat kan tillhandahålla löpande stöd till ett företags dataskyddsombud eller dataskyddsansvarig funktion. Vi finns då tillgängliga för rådgivning och avstämningar i enskilda frågor. Om behov finns kan vi också erbjuda resurser på plats som kan stötta i det praktiska arbetet med exempelvis kontroller och rapportering.

För företag som själva genomfört en konsekvensbedömning, gap-analys eller har utrett någon specifik dataskyddsfråga (eller anlitat någon annan leverantör för detta) erbjuder vi en second opinion på det tidigare arbetet. Då går vi igenom befintligt material och lämnar våra synpunkter och förslag på eventuella behov av kompletteringar eller förbättringar.

Kompass Advokat hjälper företag att identifiera situationer då dataskyddsförordningen kräver en konsekvensbedömning (DPIA) och hjälper till att genomföra den på ett korrekt sätt.

Vi hjälper till med rättsutredningar och riskbedömningar. Vi genomför konsekvensbedömningar (TIA) enligt EDPB:s modell, tar fram beslutsunderlag och handlingsplaner för ledningsgrupper och styrelser. Vi utvärderar även leverantörer och molntjänster där tredjelandsöverföringar kan förekomma.

Om det har inträffat en incident hjälper vi till att bedöma om den behöver anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten och om de registrerade behöver informeras. Vi hjälper till att upprätta anmälan.

Om Integritetsskyddsmyndigheten inleder tillsyn mot ditt företag kan vi hjälpa till att ta fram svarsbrev, dokumentation och att förbereda er för möten. För företag och organisationer som vill förbereda sig för en eventuell tillsyn kan vi genomföra en fiktiv tillsyn. Detta blir ett slags realistiskt stresstest på verksamheten som både förbereder inför ett eventuellt tillsynsärende. Vi följer upp och föreslår förbättringsåtgärder vid behov.

Kompass Advokat utarbetar eller granskar olika slags texter som är nödvändiga för företagens regelefterlevnad:

  • informationstexter till kunder, anställda och andra registrerade (dataskyddspolicy)
  • avtal med personuppgiftsbiträden
  • datadelningsavtal och överenskommelser mellan gemensamt personuppgiftsansvariga
  • riktlinjer för lagringstider och radering
  • interna styrdokument för personuppgiftshantering
  • instruktioner för registrerades rättigheter, bl.a. registerutdrag
  • rutiner för incidentrapportering
  • rutiner och mallar för konsekvensbedömningar, m.m.

Kompass Advokat kartlägger och analyserar hela eller delar av ett företags personuppgiftsanvändning. Vi förklarar de risker vi ser och kommer med konkreta åtgärdsförslag för att anpassa både verksamheten och inarbetade arbetssätt till gällande dataskyddsregler.

. Vi förklarar de risker vi ser och kommer med konkreta åtgärdsförslag för att anpassa både verksamheten och inarbetade arbetssätt till gällande dataskyddsregler.

Kontaktpersoner

Anna Lööv

Advokat / partner

Lina Sandmark

Advokat / senior associate

Lina Sandmark

Advokat, senior associate

Lina Sandmark

Lina arbetar framför allt med att biträda företag med försäkringsrättsliga och dataskyddsrättsliga frågor samt inom tvist, avtalsrätt och bolagsrätt. 

Lina hjälper försäkringsföretag att följa de finansiella regelverken och har bland annat erfarenhet av att upprätta styrdokument, ta fram och granska olika former av villkor, distributionsavtal, outsourcingavtal och informationstexter.

Inom dataskydd hjälper hon bland annat till med frågeställningar såsom bedömning av laglig grund och incidenter, konsekvensbedömningar, framtagande av informationstexter och PUB-avtal samt stöd till DSO i dennes kontrollarbete. Lina arbetar även med cookierelaterade frågor. 

Lina har även erfarenhet av att upprätta, förbättra, granska och förhandla olika former av kommersiella avtal som till exempel samarbetsavtal, aktieägaravtal och överlåtelseavtal. Hon har även erfarenhet av fastighetsrätt, transaktioner och tvister samt av att ge löpande rådgivning i allmänna bolagsrättsliga frågor både till privata och publika företag.

Erfarenhet

2020 –  Advokat, Senior associate, Kompass Advokat
2018 – 2020  Associate, Kompass Advokat
2017 – 2018  Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt
2015 – 2017  Associate, Berghco Advokatbyrå
2015  Uppsatspraktikant, Baker McKenzie Advokatbyrå

Utbildning

2015  Jur. kand., Uppsala universitet (inkl. utbytesstudier vid University of Salzburg 2014)
2010  Kostvetenskap A, Uppsala universitet

Språk

Engelska

Dataskydd

Medelstort livförsäkringsbolag
Varit inhyrd extern dataskyddsspecialist på deltid. Uppdraget omfattade löpande rådgivning och stöd till verksamheten i dataskyddsfrågor samt olika typer av dataskyddsbedömningar, t.ex. risk- och konsekvensbedömningar, incidenter och pub-avtalsbedömningar.

E-handelsbolag
Löpande juridisk rådgivning kring dataskyddsrättsliga frågor, bedömning av laglig grund och incidenter, konsekvensbedömningar samt framtagande av diverse interna stöddokument och bedömningsmallar.

Retailbolag
Framtagande av PUB-avtal, standardavtalsklausuler och diverse dataskyddsrelaterade bedömningar.

Försäkringsrätt

Medelstort sakförsäkringsbolag
Varit inhyrd extern bolagsjurist på deltid. Uppdraget omfattade bl.a. framtagande av material till styrelsen, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, framtagande och granskning av olika former av avtal, lämplighetsprövningar, beståndsöverlåtelser, bolagsfrågor och myndighetskontakter.

Medelstort livförsäkringsbolag
Varit inhyrd extern bolagsjurist på deltid med fokus på försäkringsavtalsrättsliga frågor.

Försäkringsbolag
Tagit fram och reviderat försäkringsvillkor, förköpsinformation samt produktfaktablad.

Försäkringsförmedlare
Tagit fram och reviderat försäkringsvillkor, förköpsinformation, gruppavtal samt försäkringsbesked. Bistått med anknytningsprocessen.

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid implementeringen av det nya regelverket för tjänstepensionsföretag bestående av bl.a. upprättande av tillståndsanmälan, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, avtalsgranskning och myndighetskontakter.

Försäkringsföretag
Biträde vid implementeringen av det nya regelverket för outsourcing med molntjänstleverantörer.

Kommersiella avtal och allmän bolagsrätt

Börsnoterat fastighetsbolag
Löpande juridisk rådgivning avseende bolagsstämma, styrelsefrågor, börsfrågor och nyemissioner samt vid fastighetstransaktioner.

E-handelsbolag
Upprättande och granskning av kommersiella avtal som bland annat aktieägaravtal, överlåtelseavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal, allmänna villkor och leverantörsavtal.

Retailbolag
Agerat som en outsourcad bolagsjurist med arbete som inkluderade bland annat framtagande av diverse kommersiella avtal, allmänna villkor och rättsutredningar med fokus på konsumenträtt samt compliance.

Föreläsningar m.m.

Föreläsningar, webinarier/seminarier samt företagsinterna skräddarsydda föreläsningar inom dataskydd och försäkringsrätt.