Konsumentverket har svarat EU-kommissionen gällande en konsultation inför översynen av MiFID II och MiFIR. I konsultationen har bl.a. frågan ställts om en utfasning av pappersbaserad information vore lämpligt. Konsumentverket ställde sig positiva till miljöaspekten, men såg däremot risker för de konsumenter som inte använder sig av digitala kanaler. En utfasning skulle därmed kunna innebära att fullständig information inte når samtliga konsumenter. Huvudregeln borde därför fortsätta vara att information tillhandahålls i pappersform tills konsumenten själv begär att få informationen digitalt. Detta ligger i linje med formkraven för informationsgivning enligt regelverken och samma iakttagelse har även gjorts av Finansinspektionen i myndighetens Konsumentskyddsrapport 2020.

I konsultationssvaret påtalade även Konsumentverket vikten av noggranna lämplighetsbedömningar vid omklassificering av initialt icke-professionella kunder. Konsekvensen av olika klassificeringar är framförallt olika nivåer av skyddsregler för konsumenterna.

Förutom synpunkter kring investerarskyddet uttalades skarp kritik mot ett eventuellt slopande av förhandsinformation vid orderutförande på distans. Konsumentverket menade att det skulle strida mot gällande rätt att i efterhand tillhandahålla kostnadsinformation. Avslutningsvis ställde sig verket positiva till inspelning av försäljningssamtal för att minimera felaktig försäljning.

Kontakta oss om du vill veta mer om Konsumentverkets konsultationssvar.