Svea hovrätt meddelade den 17 oktober dom i det s.k. truckförarmålet.

Målet gäller trafikskadeersättning med anledning av en arbetsplatsolycka år 2000. Efter att truckförarens rätt till arbetsskadelivränta fallit bort begärde truckföraren omprövning av rätten till trafikskadeersättning avseende inkomstförlust. Trafikskadeersättningen hade sedan tidigare slutreglerats mellan truckföraren och försäkringsbolaget, dock utifrån förutsättningen att truckföraren också erhöll arbetsskadelivränta. I samband med att trafikskadeersättningen reglerades fastställdes att ett orsakssamband förelåg mellan truckolyckan och truckförarens personskada. Försäkringsbolaget gjorde vid truckförarens begäran om omprövning gällande att bolaget vid en omprövning inte är bunden av tidigare bedömningar eller ställningstaganden utan att ärendet vid en omprövning ska förutsättningslöst prövas på nytt i alla hänseenden av betydelse för frågan om ersättningen. Försäkringsbolaget ansåg att det inte förelåg ett samband mellan truckolyckan och truckförarens arbetsoförmåga och utgav därför ingen ersättning. 

Tingsrätten och hovrätten ansåg att det inom ramen för omprövningen kunde prövas huruvida det fanns ett orsakssamband mellan truckolyckan och truckförarens arbetsoförmåga och fann att truckföraren inte gjort klart mer sannolikt att arbetsoförmågan hade orsakats av truckolyckan än att så inte var fallet. Högsta domstolen beviljade därefter partiellt prövningstillstånd i fråga om en begäran om omprövning av ersättning kunde medföra en ny prövning av sedan tidigare fastställt orsakssamband. Högsta domstolen fann att begäran om omprövning av ersättning för inkomstförlust inte kunde medföra en ny prövning av om det förelegat ett orsakssamband mellan truckolyckan och personskadan, men däremot om senare inträffade förändringar av arbetsförmågan utgjort en följd av den ursprungliga personskadan. En sådan omprövning av ersättningen ska ta sin utgångspunkt i det orsakssamband som tidigare har fastställts. Högsta domstolen undanröjde därför tingsrättens och hovrättens domar och återförvisade målet till tingsrätten. 

Tingsrätten prövade därefter målet på nytt med utgångspunkt i det orsakssamband som tidigare fastställts och fann att truckföraren inte gjort mer sannolikt att hennes besvär från olyckan, och inte andra konkurrerande orsaker, orsakat hennes arbetsoförmåga. Hovrätten har nu – med ändring av tingsrättens dom – förpliktat försäkringsbolaget att utge trafikskadeersättning till truckföraren. Till skillnad från tingsrätten slår hovrätten fast att det är försäkringsbolaget som har bevisbördan för sitt påstående att truckförarens arbetsoförmåga inte har samband med truckolyckan och att försäkringsbolaget inte har lyckats bevisa sitt påstående om detta. 

Kontakta oss om du vill ta del av domen.