Från och med den 10 juni 2019 gäller nya informationskrav för pensionsstiftelser som resultat av ändringen i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Den nya regleringen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 om ändring av direktiv 2007/36/EG (aktieägardirektivet från år 2009) och innebär bl.a. att stiftelser som tryggar utfästelser om pension till minst 100 personer ska anta principer för sitt aktieägarengagemang och varje år redogöra för hur dessa principer har tillämpats.

Redogörelsen ska innehålla en allmän beskrivning av stiftelsens röstbeteende i portföljbolagen, uppgift om vilka frågor som stiftelsen har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare, och hur stiftelsen har röstat på portföljbolagens stämmor. Det viktigaste omröstningarna ska dessutom förklaras.

Ett undantag för informationsskyldigheten gäller för omröstningar som anses obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet, och en stiftelse kan avstå från att anta principer för aktieägarengagemang eller redogöra för dessa om de tydligt anger skälen för det.

Syftet med informationsskyldigheten är bland annat för att kunna öka investerarnas medvetenhet, göra det lättare för de slutliga förmånstagarna att optimera sina investeringsbeslut och underlätta dialogen mellan bolagen och deras aktieägare.

Den årliga redogörelsen ska tillgängliggöras på pensionsstiftelsens webbplats eller på ett annat lättillgängligt sätt.

Vid eventuella frågor kring informationskraven för pensionsstiftelser, vänligen kontakta Johan Uggla på johan.uggla@kompassadvokat.se.