Personuppgiftsbehandling

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Kompass Advokat AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om kontaktpersoner som vi får från våra klienter i samband med uppdrag eller förberedelse inför uppdrag, vid elektronisk korrespondens och som vi erhåller i samband med kontakter med leverantörer.

Vi behöver uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata våra klienters intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål och för att kunna kommunicera med dig. Dessa uppgifter behandlas på grundval av förberedelse eller uppfyllande av avtal, intresseavvägning samt rättslig förpliktelse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsföring, events, statistik och riskhantering. Uppgifterna som hanteras i dessa syften behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla och marknadsföra verksamheten och att kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än om:

(a) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (b) det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter, (c) det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller följa ett myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (d) vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning avseende datalagring, redovisning och affärssystem. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Kompass Advokat AB, enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som behövs på grund av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om sex månader efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Förutom namn behandlar vi olika personuppgifter beroende på situationen. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Kompass om vilka personuppgifter vi har om dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Du har också rätt att få del av personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@kompassadvokat.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Kompass Advokat AB, (556846-26666), Munkbron 11, 111 28 Stockholm, +46 8 25 26 50.