Prop. 2019/20:120 – utökade tillsynsbefogenheter på konsumentskyddsområdet

Regeringen har presenterat ett nytt lagförslag om nya befogenheter på konsumentskyddsområdet, prop. 2019/20:120. Förslaget innebär att svensk rätt anpassas till EU-förordning (2017/2394) om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen. Den nya förordningen på området bestämmer vilka minimibefogenheter som behöriga myndigheter, t.ex. Konsumentverket, ska ha.

Tillsynsbefogenheterna utökas bl.a. genom s.k. testköp. Testköp innebär att behörig myndighet under dold identitet kan köpa produkter för att kontrollera om konsumentskyddslagstiftning efterlevs. Finansbolagens Förening och Svenska Bankföreningen påpekar dock det praktiska hindret med att ”testköpa” finansiella tjänster då köpet inte kommer att möjliggöras om köpare inte identifierar sig.

Vidare föreslår regeringen att behörig myndighet, i detta fall Konsumentverket, ska kunna besluta om varningsmeddelanden. Varningsmeddelandet avser situationer som när en näringsidkare, internetleverantör eller värdtjänstleverantör gör sig skyldig till otillbörlig marknadsföring på internet eller använder oskäliga avtalsvillkor. Det är överträdelsens allvar som avgör om ett varningsmeddelande blir aktuellt.

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar