I går kom den efterlängtade promemorian om tjänstepensionsregleringen som svarar på de fyra tillkännagivanden som riksdagen meddelade i samband med att den nya lagen om tjänstepensionsföretag antogs i höstas. Samtliga tillkännagivanden hanteras i promemorian.

  • Solvensregleringen. Enligt det första tillkännagivandet fick regeringen i uppgift att återkomma med ytterligare förslag när det gäller solvensregleringen. Här konstaterar regeringen att skyddsnivån för det riskkänsliga kapitalkravet inte bör ändras.

    Däremot skrivs det att det inte är givet att ett golv i kapitalkravet för ränterisk är en ändamålsenlig lösning som bör bestå framöver. Där hänvisas till den pågående diskussionen om en översyn av Solvens II-regleringen och att det är lämpligt att återkomma till frågan om ett golv i kapitalkravet för ränterisk när lärdomar kan dras av debatten på EU-nivå.

    Vidare menar regeringen att det riskkänsliga kapitalkravet som avser marknadsrisk ska omfatta en undergrupp för godkända infrastrukturinvesteringar, och att det bör utformas en särreglering för infrastrukturinvesteringar. Särregleringen ska ge incitament att investera i miljömässigt hållbara infrastrukturinvesteringar. Ett exempel som ges i promemorian är att ändra regleringen så att dessa tjänstepensionsföretag bör ta höjd för en nedgång på 20 procent av värdet av investeringen i stället för 25 procent, som gäller idag.
  • Information inom kollektivavtalade tjänstepensionsområden. Det andra tillkännagivandet avser information och en önskan om en ökad avtalsfrihet. Regeringen har tagit hänsyn till detta och i promemorian föreslås att kollektivavtalsparter ska få en betydande avtalsfrihet när det gäller informationsgivning, som inkluderar både pensionsbesked och de informationskrav som gäller enligt distributionsregelverket.
  • Egenföretagares försäkringar. Det tredje tillkännagivandet handlar om möjligheten att inom ramen för tjänstepensionsregleringen och ett tjänstepensionsföretag att meddela försäkringar för egen räkning av egenföretagare. Regeringen har nu valt att utnyttja den möjligheten och i promemorian föreslås att sådana försäkringar ska utgöra en tjänstepensionsförsäkring i lagens mening.
  • Tilläggsförsäkringar. Det fjärde tillkännagivandet rör frågan om tilläggsförsäkringar. Enligt det ursprungliga förslaget utestängdes företag som enbart meddelar tilläggsförsäkringar (till livförsäkringar) i praktiken från det nya regelverket. Regeringen har nu föreslagit anpassningar som innebär att den problematiken undanröjs och i promemorian konstateras att regleringen är i huvudsak ändamålsenlig även för försäkringsklassen tilläggsförsäkringar.

Sammantaget har regeringen i stor utsträckning efterkommit önskemålen i de fyra tillkännagivandena. Om detta står sig och klubbas som lag bör det innebära att många försäkringsbolag som överväger att omvandla sig till ett tjänstepensionsföretag, eller separera verksamheten och starta ett nytt tjänstepensionsföretag, får ytterligare argument för att gå in i det nya regelverket.