Förra veckan släppte Svensk Försäkring sin rapport Omvärldstrender 2022. Rapporten tar upp viktiga och aktuella frågor för försäkringsbranschen. I år låg fokus på följande frågor:

– Hur påverkas försäkrings- och tjänstepensionsföretagen av den ekonomiska utvecklingen?
– Vad betyder Open Finance för försäkring?
– Hur når vi jämställda pensioner? 
– Kraven på information till försäkringsföretagens kunder – konsumentskydd eller mest ”betungande” läsning? 

I rapporten konstaterar Svensk Försäkring bl.a. att den ekonomiska återhämtningen efter utbrottet av covid-19 varit stark, men att den ökade inflationen kan leda till högre skadekostnader för framförallt skadeförsäkringar. Stigande inflation kan också leda till högre räntor, vilket i sin tur kan få negativ påverkan på aktiemarknaden. 

Ett område vi på Kompass Advokat tycker är särskilt spännande som lyfts fram i rapporten är Open Finance. Inte minst eftersom det är ett område där försäkringsrätt och dataskydd möts väldigt tydligt. EU-kommissionen lanserade hösten 2020 en digital finansstrategi där det föreslås att det etableras ett legalt ramverk för öppna finansiella tjänster. Som diskussionen nu förs på europeisk nivå är utgångspunkten att ett sådant regelverk kan bygga på det regelverk som gäller på betaltjänstmarknaden, där det finns en särskild reglering inom EU i form av betaltjänstdirektivet.

Svensk Försäkring konstaterar att digitaliseringen av hela finanssektorn gör det möjligt för försäkringsbranschen att bli ännu mer datadriven och ta fram innovativa försäkringslösningar. I rapporten konstateras att diskussionen om tillgång och delning av data är av mycket stort intresse från ett försäkringsperspektiv, både vad gäller historiska data och tillgång till data i realtid.  Samtidigt pekar rapporten på att det kvarstår flera oklarheter kring regelverket och Svensk Försäkring påtalar vikten av försäkringsspecifika utgångspunkter för den informationsdelning som blir aktuell inom begreppen Open Finance och Open Insurance. Svensk Försäkring påpekar även att kommande regelverk måste ta hänsyn till att:

– försäkringssektorn är bred och mångfacetterad,
– förutsättningarna för informationsdelning vid betalningar respektive försäkring är olika,
– regler behöver utformas så att inte konkurrensen snedvrids,
– frivilliga överenskommelser för datadelning har fördelar, samt att
– kundens samtycke är centralt för tillgång till kundinformation.

När det gäller kraven på information till försäkringsföretagens information till kunder pekar rapporten på att informationskraven för sparlikprodukter har fördubblats i antal under de senaste tio åren. Det senaste tillskottet av information avser hållbarhetsrelaterad information. Konsumenterna får med andra ord mer och mer information, samtidigt som fokus inte alltid legat på att göra informationen begriplig och tillgänglig för konsumenter. Svensk Försäkring frågar sig här om digitaliseringen kan vara en nyckel till bättre och tydligare information till konsumenter. 

Det finns mycket mer intressant att ta del av i rapporten! Ni hittar den på Svensk Försäkrings hemsida här: https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2021/ny-rapport-omvarldstrender-2022/