Tvistelösning och tillsynsärenden

Vi biträder klienter i samband med kommersiella tvister, krav och förlikningsförhandlingar, inom och utom domstol och vid skiljeförfaranden. Vi ger även rådgivning i inledande skeden av tvister och skador. Bland Kompass medarbetare finns mångårig erfarenhet att vara ombud i kommersiella tvister. Vi kommer gärna in tidigt och kan till exempel hjälpa till med inledande skriftväxling och med bedömningar av situationen. Vi hjälper också gärna till att analysera avtal och anslutande frågeställningar innan en tvist uppstår. Andra uppdrag inkluderar förvaltningsrättsliga tvister.

Vi är vana att ta fram processlägesöversikter och tillsammans med klienter bedöma vilka ärenden som bör drivas i domstol alternativt skiljeförfarande, och vilka ärenden där det t.ex. av processekonomiska skäl finns anledning att söka andra lösningar såsom en utomrättslig förlikning. Vi har arbetat på skadeavdelning på försäkringsbolag och vet hur vi som advokatbyrå kan biträda försäkringsbolag på ett praktiskt och effektivt sätt. Våra medarbetare har även erfarenhet av arbete från allmän domstol, förvaltningsdomstol och Finansinspektionen.

Vi har många års erfarenhet av försäkringsrättsliga tvister och skador. Vi hanterar både företags- och personskador, t.ex. ansvarsskador, egendomsskador, transportskador, entreprenadsskador, cyberskador, avbrottsskador samt försäkringsfall under liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Inom ansvarsskador har vi särskild specialistkunskap inom alla former av professionsansvar (Financial Lines, Profin, etc.) och konsultansvar. Vi har även omfattande erfarenhet av att hantera regressärenden och regresstvister.

Vi hanterar alla tvister som kan uppkomma inom sjö‑ och transportsektorn. Vi biträder regelbundet klienter rörande t.ex. speditörs-/transportöransvarsförsäkringar och varuförsäkringar. Vi anlitas ofta för att hantera regresser och för att väcka talan i domstol eller påkalla skiljeförförande i syfte att åstadkomma preskriptionstidsavbrott. Vi hanterar även tvister och skador inom t.ex. P&I, kasko/maskin, befraktning, demurrage, krigsförsäkring och haverier.

Vi har omfattande erfarenhet av finansiella och regulatoriska regelverk. Vår kunskap och erfarenhet av de regelverk som våra klienter omfattas av gör att vi levererar lösningar anpassade efter klientens verksamhet och de särskilda krav som ställs på verksamheten. Vi biträder även klienter i tillsynsärenden hos Finansinspektionen och med överklagandeprocesser i förvaltningsdomstol. Vår omfattande erfarenhet av Finansinspektionens tillsyns- och tillståndsarbete gör att vi har mycket goda förutsättningar för att hantera alla typer av överklaganden till förvaltningsdomstol.

Vi hjälper även till med ärenden hos Integritetsskyddsmyndigheten och Konsumentverket.

Vi biträder klienter i sedvanliga kommersiella tvister inom samtliga branscher och verksamhetsområden. Det kan t.ex. handla om avtalsrättsliga tvister, fordringstvister, köp-/leveranstvister, fastighets- och entreprenadtvister samt aktiebolagsrättsliga tvister. Vi hanterar även ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden.

Kontaktpersoner

Karolin Karlsson

Advokat / partner

Kawin Mårtensson

Advokat / partner

Karolin Karlsson

Advokat, partner, head of dispute resolution

Karolin Karlsson

Karolin arbetar främst med att biträda företag med tvistlösning och med försäkringsrättsliga frågor. Karolin är specialiserad på kommersiella tvister och har agerat som ombud i ett stort antal processer.

Karolin har mer än tio års erfarenhet från advokatbyrå och har även gjort tingstjänstgöring vid Uppsala tingsrätt.

Hon har omfattande erfarenhet av bland annat domstols- och förvaltningsprocesser och skiljeförfaranden. Hon har erfarenhet från tvister rörande ett antal olika branscher, inkluderande bland annat försäkring, bolagsrätt och bolagsstyrning, entreprenad och tvister i anledning av företagsöverlåtelser.

Karolin har också bred erfarenhet av försäkringsregulatoriska, bolags- och avtalsrättsliga frågor samt frågor inom finansiell reglering. 

Erfarenhet

2022 –  Partner, advokat, Kompass Advokat
2011 – 2022  Advokat/Senior Associate, Baker & McKenzie Advokatbyrå
2009 – 2011  Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt
2008 – 2009  Trainee, Advokatfirman Cederquist

Utbildning

2003 – 2008  Juristprogrammet vid Lunds universitet (LL.M juris kandidat)
2006 – 2007  Studier i juridik inom Erasmusprogrammet vid Maastricht University i Holland

Språk

Engelska

Kawin Mårtensson

Advokat, partner, head of insurance and compliance

Kawin Mårtensson

Kawin biträder försäkringsföretag och andra företag inom finansiell sektor med alla frågor som kan uppkomma i verksamheten. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt, särskilt med anknytning till försäkring. Kawin arbetar också med tvister och processer, ofta inom försäkringsområdet. Han har löpande hanterat försäkringsskador inom främst företagsansvar och regresser. Han har även omfattande erfarenhet av sjö- och transportbranschen och av att hantera avtal och skador inom det området.

Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har förutom erfarenhet av liv- och pensionsjuridiken, även arbetat på skadeförsäkringsbolag, advokatbyrå och Finansinspektionen. Under tiden på Finansinspektionen deltog Kawin i arbetet med att fastställa praxis och tillsynsrutiner för Solvens II-regelverket.

Han har arbetat med implementeringen av i stort sett samtliga nya regelverk som tillkommit under senare år, t.ex. försäkringsrörelse/Solvens II, försäkringsdistribution/IDD, tjänstepensionsreglerna/IORP II, DORA-regelverket, hållbarhetsregler, outsourcing och dataskydd/GDPR.

I det löpande arbetet hanterar Kawin samtliga områden inom finansiell sektor, t.ex. samarbeten, avtal/outsourcing, produkter, gruppförsäkring, villkor, informationsgivning, försäljning, distribution, rådgivning, försäkringsskador, digitalisering och styrdokument/policys.

Det ledande internationella rankningsinstitutet Chambers and Partners uppmärksammar och rankar Kawin individuellt inom försäkring i Sverige. Chambers and Partners och Legal 500 har samlat in och publicerat dessa uttalanden – i urval – som lämnats av försäkringsklienter:

2024

“Kawin Mårtensson is very dedicated, attentative and pragmatic. He provides extremely useful legal advice based on his vast experience in the field.”

“Kawin Mårtensson is competent, professional and service minded. He has good judgement and is easy to access.”

“Kawin Mårtensson has broad knowledge and experience within the relevant fields and has a service-oriented approach.”

“I really like working with him; it’s like having an excellent employee.”

“Kawin definitely has commercial awareness. From the start, he tried to understand our company and the complexity of the issues we face. He was very professional and understanding.”

2023

“Kawin Mårtensson’s client service and general level of service are very strong. His level of sophistication is equally very strong, and his commercial awareness and vision are strong. We really enjoy working with Kawin. His regulatory knowledge and experience are second to none. He is capable, approachable and very organised.”

”Mårtensson has ‘great expertise’ in handling a wide range of insurance matters, including work relating to financial, personal data and contract law.”

“Partner Kawin Mårtensson has a personal approach and professional knowledge and experience in insurance and pension foundation matters that’s hard to find among competitors.”

“Kawin Mårtensson is dedicated and attentive with great expertise regarding insurance matters.”

“Kawin Mårtensson, calm and confident, very knowledgeable and experienced in marine insurance claims.”

Erfarenhet

2021 –  Partner, advokat, Kompass Advokat
2019 – 2021  Senior associate, Kompass Advokat
2017 – 2019  Senior legal counsel, Nordea Liv & Pension
2015 – 2017  Jurist, Finansinspektionen
2011 – 2015  Advokat/Senior associate, MAQS Advokatbyrå
2008 – 2011  Skadereglerare, Trygg-Hansa

Utbildning

2008 – 2010  Jur. kand., Stockholms universitet
2004 – 2008  Affärsjuridisk magisterexamen, Linköpings universitet

Språk

Engelska

Försäkring & pension

Sakförsäkringsbolag
Tillförordnad chefsjurist med ett helhetsansvar för bolagets juridikfunktion. Under perioden som tillförordnad chefsjurist deltog jag på styrelsemöten och ledningsgruppsmöten. Arbetet bestod bland av implementering av DORA-regelverket, avtal och samarbeten, affärsupplägg, outsourcing, IT-frågor, skador, tvister, produktfrågor, marknadsföringsfrågor, distribution, compliance-uppföljning och regelverksarbete.

Sak- och livförsäkringskoncern
Kvalitetssäkring av försäkringsvillkor, förköpsinformations-blanketter och ansökningsblanketter m.m. Upprättande av avtal med anknutna och fristående försäkringsförmedlare, samarbetsavtal, m.m. Biträtt i tillsyns- och tillståndsärenden hos Finansinspektionen och Konsumentverket.

Bank- och försäkringskoncerner
Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket, t.ex. disclosureförordningen, taxonomiförordningen och IDD-ändringar.

Försäkringsföretag 
Extern resurs inom bolagsjuridikavdelningen. 

Försäkringsföretag 
Extern resurs som compliancefunktionen. 

Försäkringsföretag
Biträde vid omfattande översyn av företagsstyrningssystemet, inklusive styrdokument. Biträde vid implementering av regelverket för outsourcing med molntjänstleverantörer och IKT-riktlinjerna.  

Försäkringsföretag
Biträde vid avtal och förhandling avseende omfattande IT-avtal. Förhandling och upprättande av avtalsvillkor avseende både kommersiella villkor och regulatoriska outsourcing-villkor. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid tillståndsärende hos Finansinspektionen för omvandling enligt det nya regelverket för tjänstepensionsföretag, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, avtalsgranskning och myndighetskontakter. Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid omfattande översyn av styrdokument och instruktioner. Arbete i compliancefunktionen.

Försäkringsförmedlare
Omfattande arbete med försäkringsvillkor, förköpsinformation, gruppavtal samt försäkringsbesked. 

Dataskydd

Försäkringsföretag
Frågor om behandling av hälsouppgifter, marknadsföring, intresseavvägning m.m.

Vårdföretag
Biträde vid riskanalys m.m. vid nytt verksamhetsomfattande projekt.

Tvister

Försäkringsföretag
Hantering av skador, regresser och tvister.

Affärsjuridisk utbildning & nätverksledare 

Svenska försäkringsföreningen
Kurser och nätverksledare inom försäkring, outsourcing, IORP II, försäkringsdistribution m.m. 

Övrigt
Kurser, nätverksledare och företagsinterna (skräddarsydda) föreläsningar inom främst försäkringsrätt.