ComplianceFUNKTIONEN

Varför outsourca compliancefunktionen? Vi kan se flera fördelar med att inte ha funktionen anställd inom bolaget. Tidigare var det oftast mindre företag som valde att outsourca compliancefunktionen, men nu är det även många större bolag som har insett värdet av att låta en extern part leda funktionen. Kompass erbjudande av att tillhandahålla funktionen är heltäckande och under de många år vi har arbetat med detta har vi sett att de bolag som outsourcar funktionen till Kompass särskilt drar fördel av följande:

Djup erfarenhet och kompetens
Bolag får tillgång till erfarenhet och kompetens som är nödvändig för att upprätthålla en effektiv compliancefunktion som ger ett mervärde till verksamheten. Här är Kompass erfarenhet av och kunskap om rådgivning i den första linjen ett mycket värdefullt inslag, som t.ex. får genomslag när vi lämnar råd och stöd till verksamheten inom ramen för compliancefunktionen.

Insyn i branschen
Eftersom vi arbetar så mycket med regelverk och har flera complianceuppdrag, ser vi vad som händer i branschen och vilka frågor som anses vara viktiga hos andra bolag. Det drar vi stor nytta av i varje enskilt complianceuppdrag.

Förstärkt oberoende
Compliancefunktionens oberoende kan stärkas av en utläggning av funktionen. Vi är ju av naturliga skäl inte lika verksamhetsnära som anställd personal, och många bolag ser just det som en stor fördel för att ännu tydligare få externa ögon på relevanta frågor.

Tillgång till fler resurser
Vi har många jurister som arbetar med compliance och vid arbetstoppar har vi alltid möjlighet att sätta in ytterligare resurser från Kompass. Vi sätter aldrig en begränsning i hur mycket arbete vi ska utföra inom compliancefunktionen. Det är alltid verksamheten som styr behovet.

Anpassad arbetsinsats
Genom att outsourca funktionen kan funktionens arbetsmängd anpassas. Många bolag är inte tillräckligt stora för att compliancefunktionen ska utgöra en heltidsanställning. Att outsourca compliancefunktionen är ett sätt att anpassa funktionen efter verksamhetens storlek och art. Det är också fördelaktigt för verksamheten eftersom oberoendekravet för funktionen innebär att funktionen kan vara förhindrad att utföra andra uppgifter inom bolaget.

Utbildning
Kompass är vana och mycket uppskattade utbildare. Vi håller ofta i seminarier och utbildningar inom våra verksamhetsområden, bl.a. kurser inom ramen för Svenska Försäkringsföreningens utbud. Våra utbildningsinsatser inom compliancefunktionen är alltid mycket uppskattade.