tvistelösning och tillsynsärenden

Vi biträder klienter i samband med kommersiella tvister, krav och förlikningsförhandlingar, inom och utom domstol och vid skiljeförfaranden. Vi ger även rådgivning i inledande skeden av tvister och skador. Bland Kompass medarbetare finns mångårig erfarenhet att vara ombud i kommersiella tvister. Vi kommer gärna in tidigt och kan till exempel hjälpa till med inledande skriftväxling och med bedömningar av situationen. Vi hjälper också gärna till att analysera avtal och anslutande frågeställningar innan en tvist uppstår. Andra uppdrag inkluderar förvaltningsrättsliga tvister, upprättande av kravbrev, förlikningsavtal och hantering av övrig korrespondens. 

Vi är vana att ta fram processlägesöversikter och tillsammans med klienter bedöma vilka ärenden som bör drivas i domstol alternativt skiljeförfarande, och vilka ärenden där det t.ex. av processekonomiska skäl finns anledning att söka andra lösningar såsom en utomrättslig förlikning. Vi har arbetat på skadeavdelning på försäkringsbolag och vet hur vi som advokatbyrå kan biträda försäkringsbolag på ett praktiskt och effektivt sätt. Våra medarbetare har även erfarenhet av arbete från allmän domstol, förvaltningsdomstol och Finansinspektionen.

Dold

Försäkringstvister

Vi har många års erfarenhet av försäkringsrättsliga tvister och skador. Vår kunskap och erfarenhet av de regelverk som våra klienter omfattas av gör att vi levererar lösningar anpassade efter klientens verksamhet och de särskilda krav som ställs på den. Vi hanterar både företags- och personskador, t.ex. ansvarsskador, egendomsskador, transportskador, entreprenadsskador, cyberskador, avbrottsskador samt försäkringsfall under liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Inom ansvarsskador har vi särskild specialistkunskap inom alla former av professionsansvar (Financial Lines, Profin, etc.) och konsultansvar (t.ex. ABK 09).

Sjö- och transporträtt

Vi hanterar alla tvister som kan uppkomma inom sjö‑ och transportsektorn. Vi biträder regelbundet klienter rörande t.ex. speditörs-/transportöransvarsförsäkringar och varuförsäkringar. Vi anlitas ofta för att hantera regresser och för att väcka talan i domstol eller påkalla skiljeförförande i syfte att åstadkomma preskriptionstidsavbrott. Vi hanterar även tvister och skador inom t.ex. P&I, kasko/maskin, befraktning, demurrage, krigsförsäkring och haverier.

Tillsynsärenden

Vi har omfattande erfarenhet av finansiella och regulatoriska regelverk. Vår kunskap och erfarenhet av de regelverk som våra klienter omfattas av gör att vi levererar lösningar anpassade efter klientens verksamhet och de särskilda krav som ställs på verksamheten. Vi biträder även klienter i tillsynsärenden hos Finansinspektionen och med överklagandeprocesser i förvaltningsdomstol. Vår omfattande erfarenhet av Finansinspektionens tillsyns- och tillståndsarbete gör att vi har mycket goda förutsättningar för att hantera alla typer av överklaganden till förvaltningsdomstol.

Vi hjälper även till med ärenden hos Integritetsskyddsmyndigheten och Konsumentverket. 

Andra kommersiella tvister

Vi biträder klienter i sedvanliga kommersiella tvister inom samtliga branscher och verksamhetsområden. Det kan t.ex. handla om avtalsrättsliga tvister, fordringstvister, köp-/leveranstvister, fastighets- och entreprenadtvister samt aktiebolagsrättsliga tvister. Vi hanterar även ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden.