Kompass Advokat släpper sin första onlineutbildning: Så förbereder du en anmälan av en anknuten försäkringsförmedlare

Kompass Advokat släpper sin första e-utbildning som riktar sig till försäkringsföretag som planerar att anknyta en förmedlare till sin verksamhet. Utbildningen kommer att behandla samtliga kontroller av förmedlarens verksamhet, ledning och anställda ur ett praktiskt perspektiv, och även ge förslag på åtgärder som kan vidtas före och efter anknytningen. Eftersom kursen är internetbaserad kan den […]

Riskkompensation ett krav för en kapitalförsäkring med 99 procents betalning vid dödsfall – Högsta förvaltningsdomstolen lägger ytterligare en pusselbit

I en färsk dom från Högsta förvaltningsdomstolen bekräftar domstolen att en kapitalförsäkring där 99 procent av värdet betalas vid dödsfall och som saknar riskkompensation inte utgör en livförsäkring. Sedan avgörandena RÅ 1994 not 19 och 20 har det varit känt att den magiska riskgränsen för att en försäkring ska kunna klassas som en försäkring går […]

Anpassning till nya flytträttsregler

Idag beslutade FI om nya föreskrifter för hur flyttavgifter får beräknas. Föreskrifterna meddelas i anledning av de nya flyttregler som gäller från årsskiftet. Inom en inte alltför lång framtid kan vi kanske även vänta oss ett nytt lagförslag om mer konsumentvänliga avgiftsregler för fond- och depåförsäkringar. Det är viktigt att komma ihåg att de nya […]

FI kartlägger processer om försäkringsrådgivning under 2020

Finansinspektionen (FI) har släppt Konsumentskyddsrapporten 2020 och som alltid innehåller rapporten sprängstoff för försäkringsföretagen. FI nämner att rådgivning och försäljning av produkter till konsumenter utanför avsedd målgrupp är ett av de största fokusområdena. Reglerna som implementerades i och med försäkringsdistributionsregelverket och som avser produktstyrning, intressekonflikter, ersättningssystem och lämplighetsbedömning vid rådgivning anges särskilt. FI konstaterar att […]

EIOPA publicerar nya riktlinjer om outsourcing av molntjänster

EIOPA, den europeiska tillsynsmyndigheten för försäkring och tjänstepension, har publicerat de slutliga riktlinjerna för outsourcing av molntjänster. Riktlinjerna innehåller många och omfattande krav som introduceras med dessa riktlinjer och som företagen måste förhålla sig till och implementera. Här kan nämnas krav på ett skriftligt avtalsregister, styrdokument om outsourcing av molntjänster och detaljerade regler kring val, […]

Bristfälliga barnförsäkringar: vaga formuleringar och otillåten marknadsföring

Barnförsäkringar hos åtta försäkringsbolag har granskats av Konsumentverket och myndigheten påtalar ett flertal brister t.ex. när det gäller vaga uttryck i produktfaktabladet. När uttryck som ”vissa diagnoser” eller ”vissa sjukdomar” används är det inte lätt för konsumenter att jämföra olika försäkringsprodukter, vilket är ett av syftena med produktfaktabladet. Det är även viktigt att bolagen på […]