Regeringens översyn av tjänstepensionsregleringen

I går kom den efterlängtade promemorian om tjänstepensionsregleringen som svarar på de fyra tillkännagivanden som riksdagen meddelade i samband med att den nya lagen om tjänstepensionsföretag antogs i höstas. Samtliga tillkännagivanden hanteras i promemorian. Solvensregleringen. Enligt det första tillkännagivandet fick regeringen i uppgift att återkomma med ytterligare förslag när det gäller solvensregleringen. Här konstaterar regeringen […]

Kompass har biträtt Pensionskassan SHB Försäkringsförening med deras anmälan om omvandling

Kompass har biträtt Pensionskassan SHB Försäkringsförening, som är knuten till Handelsbanken, med föreningens ansökan om att omvandlas till en tjänstepensionsförening enligt lagen om tjänstepensionsföretag. Det nya regelverket för tjänstepensionsföretag är likt det som gäller för försäkringsföretag, med regler om företagsstyrning, centrala funktioner, riskkänsligt kapitalkrav och försäkringsdistribution. De pensionskassor som vill omvandlas till ett tjänstepensionsföretag måste […]

Prop. 2019/20:120 – utökade tillsynsbefogenheter på konsumentskyddsområdet

Regeringen har presenterat ett nytt lagförslag om nya befogenheter på konsumentskyddsområdet, prop. 2019/20:120. Förslaget innebär att svensk rätt anpassas till EU-förordning (2017/2394) om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen. Den nya förordningen på området bestämmer vilka minimibefogenheter som behöriga myndigheter, t.ex. Konsumentverket, ska ha. Tillsynsbefogenheterna utökas bl.a. genom s.k. testköp. Testköp innebär […]