Nyheter

NÄTVERK OCH UTBILDNING FÖR DATASKYDDSOMBUD INOM INKASSOBRANSCHEN

Nu startar Kompass Advokat ett nätverk för dataskyddsombud inom inkassobranschen. Även dataskyddssamordnare och andra som ägnar en stor del av sitt arbete åt dataskyddsfrågor är välkomna.

Fokus ligger på att möta efterfrågan på utbildning och ge möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte kring dataskyddsfrågor. Träffarna kommer att behandla GDPR ur ett inkassoperspektiv och hålla deltagarna uppdaterade om rättsutveckling och tillsynspraxis inom dataskydd.

Välkommen in med din anmälan!

Lagrådsremisserna angående IORP II

Sent i fredags kom till slut lagrådsremisserna angående IORP II.

En ny reglering om tjänstepensionsföretag
Lagrådsremissen föreslår att den nya regleringen tas in i en ny lag om tjänstepensionsföretag med andra tjänstepensionsdirektivet som grund. Regleringen möjliggör bland annat att försäkringsföretag som endast meddelar försäkring avseende tjänstepension samt tjänstepensionskassor kan driva sin verksamhet som tjänstepensionsföretag.

Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
Förslagen omfattar i huvudsak bestämmelser om investeringar, företagsstyrning och information till de personer som omfattas av pensionsstiftelsers verksamhet.

De nya reglerna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 december 2019.

Inte tillräckligt för Datainspektionen att göra en generell bedömning om sekretess

Kammarrätten har prövat Datainspektionens bedömning att avslå en begäran om att få information om hur många anmälningar av personuppgiftsincidenter en viss utpekad aktör har gjort till Datainspektionen under GDPR med hänvisning till att anmälningarna omfattades av sekretess. Efter att ha tagit del av de aktuella anmälningarna fann Kammarrätten dock att en anmälan som inte innehåller någon känslig uppgift som kan skada anmälaren, liksom information om att sådan anmälan finns, som utgångspunkt bör kunna lämnas ut. Vidare ansåg Kammarrätten att det inte är tillräckligt att göra en generell bedömning att samtliga anmälningar ska anses omfattas av sekretess. Målet visas nu åter till Datainspektionen som uppmanas utföra en mer noggrann prövning av sökandens begäran. Läs Kammarrättens dom här.

Konsumentverket granskar efterlevnaden av informationskraven i LFD

Som en del av Konsumentverkets arbete för att se till att begriplig information vid köp av försäkringar lämnas till kunder kontrollerar nu Konsumentverket hur lagen om försäkringsdistribution (LFD) efterlevs. Konsumentverket har skickat ut ett brev till 20 förmedlare och försäkringsbolag, stora som små, innehållande frågor om hur de uppfyller informationsreglerna i marknadsföringslagen. De måste även skicka in bland annat den information som lämnas till konsumenter, standardiserade produktfaktablad och en beskrivning av distributionsprocessen från första kontakt till avtalsslut.

Konsumentverket håller just nu på att analysera det underlag som mottagits och kommer att presentera det övergripande resultatet före sommaren.