Nyheter

Anpassning till nya flytträttsregler

Idag beslutade FI om nya föreskrifter för hur flyttavgifter får beräknas. Föreskrifterna meddelas i anledning av de nya flyttregler som gäller från årsskiftet. Inom en inte alltför lång framtid kan vi kanske även vänta oss ett nytt lagförslag om mer konsumentvänliga avgiftsregler för fond- och depåförsäkringar.

Det är viktigt att komma ihåg att de nya reglerna inte bara tar sikte på vilken avgift som får tas ut utan att reglerna även påverkar när flytt får genomföras. Reglerna behöver beaktas i hanteringen, informationsgivningen och dokumentationen av flyttar. Dessutom har FI tidigare meddelat att tillämpningen av flyttreglerna kommer att prioriteras i tillsynen.

Kompass Advokat har identifierat att det generellt finns ett stort behov av anpassningar för att säkerställa efterlevnad av de nya reglerna. Vi hjälper till med de anpassningar som behövs och kan erbjuda bl.a.

  • seminarier/ workshops för jurister, säljare, rådgivare, produktspecialister, handläggare, kundtjänstmedarbetare m.fl. som hanterar flyttar.
  • kvalitetssäkring och/eller framtagande av rutiner, blanketter, information m.m. som behövs för att kunna erbjuda och hantera flyttar.

Kontakta Kawin Mårtensson eller Camilla Dath för att diskutera hur vi kan hjälpa till med de behov och utmaningar som finns i just er verksamhet.

Kawin Mårtensson: kawin.martensson@kompassadvokat.se / 072 143 65 68
Camilla Dath: camilla.dath@kompassadvokat.se / 070 775 05 35

FI kartlägger processer om försäkringsrådgivning under 2020

Finansinspektionen (FI) har släppt Konsumentskyddsrapporten 2020 och som alltid innehåller rapporten sprängstoff för försäkringsföretagen. FI nämner att rådgivning och försäljning av produkter till konsumenter utanför avsedd målgrupp är ett av de största fokusområdena. Reglerna som implementerades i och med försäkringsdistributionsregelverket och som avser produktstyrning, intressekonflikter, ersättningssystem och lämplighetsbedömning vid rådgivning anges särskilt. FI konstaterar att konsumenterna har ett informationsunderläge och att de generellt sett har svårt att göra välgrundade val för sitt långsiktiga sparande. Företagen som tar fram, distribuerar och erbjuder rådgivning om finansiella produkter har därför ett stort ansvar att sätta konsumentens behov främst och att beakta omsorgsplikten och följa god försäkringsdistributionssed.

Även flytträtten får plats i rapporten och FI understryker vikten av en korrekt utförd rådgivning i samband med flytt av pensionssparande.

FI är tydliga med att rådgivning och distribution kommer att prioriteras i tillsynen och det aviseras att FI kommer att kartlägga försäkringsföretagens process för produktgodkännande, bland annat för hur målgruppen identifieras. Kartläggningen kommer också̊ att omfatta försäkringsföretagens rådgivning och ersättningssystem. Därefter kommer undersökningar att ske av enskilda försäkringsföretag.

FI skickar också en tydlig pekpinne till de företag som förutsätter att konsumenterna vill och har möjlighet att helt övergå till digitala tjänster. I rapporten skriver FI att alla konsumenter inte kan – eller inte vill – använda de nya tjänsterna. Samtidigt blir det allt svårare – och i vissa fall dyrare – att använda traditionella lösningar. Alla kundgrupper ska tillvaratas och det kan handla om att behålla tjänster i utbudet även om de används i allt mindre utsträckning.

Under 2020 kommer FI även att undersöka skaderegleringen för hemförsäkringar. Detta kommer att ske genom undersökning av ett antal försäkringsföretags skaderegleringsprocess. Undersökningarna kommer att omfatta företagens interna processer och rutiner för att säkerställa korrekt behandling av de skadelidande, och om god försäkringsstandard genom detta är uppfyllt.

EIOPA publicerar nya riktlinjer om outsourcing av molntjänster

EIOPA, den europeiska tillsynsmyndigheten för försäkring och tjänstepension, har publicerat de slutliga riktlinjerna för outsourcing av molntjänster.

Riktlinjerna innehåller många och omfattande krav som introduceras med dessa riktlinjer och som företagen måste förhålla sig till och implementera. Här kan nämnas krav på ett skriftligt avtalsregister, styrdokument om outsourcing av molntjänster och detaljerade regler kring val, kontroll och uppföljning av leverantör.

De nya riktlinjerna innehåller även ett välkommet avsnitt om vilka omständigheter som har betydelse för bedömningen om ett uppdragsavtal om molntjänster ska anses avse en viktig eller kritisk funktion. Bland annat nämns hantering av personuppgifter som en omständighet som särskilt ska tas hänsyn till.

I förhållande till förslaget som presenterades i juli 2019 har vissa krav lättats och i många avseenden har EIOPA tagit intryck av EBA:s riktlinjer om outsourcing som började gälla den 30 september 2019. EIOPA nämner också att vissa överväganden kommer att tas upp på nytt inom ramen för den kommande översynen av EIOPA:s riktlinjer om företagsstyrning, och att man också kommer att överväga möjligheten att inkorporera de nya molnriktlinjerna i de allmänna riktlinjerna om företagsstyrning.

Jämfört med förslaget till riktlinjerna har EIOPA tagit bort presumtionen att en molntjänst ska betraktas som outsourcing. Detta var en synpunkt som bland annat Svensk Försäkring bedömde som viktig. Andra skillnader som helt eller delvis har gjorts med anledning av remissynpunkter är att ikraftträdandet skjuts till den 1 januari 2021 och att inget avtalsutkast behöver lämnas till tillsynsmyndigheten vid en anmälan av ett uppdragsavtal avseende en viktig eller kritisk funktion.

Nu när de nya riktlinjerna är publicerade har tillsynsmyndigheterna två månader på sig att bekräfta om tillsynsmyndigheterna kommer att tillämpa riktlinjerna. Finansinspektionen har uttalat att myndigheten tillämpar EBA:s riktlinjer, och det troliga är att Finansinspektionen även kommer välja att tillämpa de nya riktlinjerna från EIOPA.

Kompass Advokat har hanterat uppdragsavtal/outsourcing, inklusive molntjänster, inom den finansiella sektorn i många år. Vi har särskilt stor erfarenhet av det försäkringsrättsliga regelverket och vi kan erbjuda ett komplett erbjudande inom området, inklusive arbete med styrdokument och avtalsregister, mallavtal, affärsavtal, leverantörer och dataskyddshantering. Kontakta oss för mer information om vad de nya riktlinjerna innebär för er verksamhet.

Bristfälliga barnförsäkringar: vaga formuleringar och otillåten marknadsföring

Barnförsäkringar hos åtta försäkringsbolag har granskats av Konsumentverket och myndigheten påtalar ett flertal brister t.ex. när det gäller vaga uttryck i produktfaktabladet. När uttryck som ”vissa diagnoser” eller ”vissa sjukdomar” används är det inte lätt för konsumenter att jämföra olika försäkringsprodukter, vilket är ett av syftena med produktfaktabladet. Det är även viktigt att bolagen på ett tydligt sätt formulerar begränsningar i försäkringen redan i förköpsinformationen.

Förutom dessa försäkringsavtalsrättsliga och distributionsmässiga brister har Konsumentverket även funnit brister i marknadsföringen. Det är till exempel inte tillåtet att överdriva risker eller överdriva försäkringens avhjälpande funktion. Påståenden som t.ex. hävdar att en försäkring är bäst i Sverige är inte heller tillåtet, såvida inte bolaget kan visa att påståendet är sant.

Konsumentverket har meddelat att granskningen kommer att följas upp under året. Kontakta oss om du vill veta mer om detta eller t.ex. behöver hjälp med att göra en översyn över förköpsinformation, produktfaktablad, avtalsvillkor och marknadsföring.

Kawin Mårtensson till Kompass

Kompass Advokat rekryterar Kawin Mårtensson för att stärka byråns erbjudande inom främst försäkring och finansiell reglering. Kawin kommer närmast från en roll som senior legal counsel på Nordea Liv & Pension.

Kawin börjar hos Kompass i slutet av oktober 2019.

För mer information, läs vårt pressmeddelande.