Nyheter

Konsumentverket granskar efterlevnaden av informationskraven i LFD

Som en del av Konsumentverkets arbete för att se till att begriplig information vid köp av försäkringar lämnas till kunder kontrollerar nu Konsumentverket hur lagen om försäkringsdistribution (LFD) efterlevs. Konsumentverket har skickat ut ett brev till 20 förmedlare och försäkringsbolag, stora som små, innehållande frågor om hur de uppfyller informationsreglerna i marknadsföringslagen. De måste även skicka in bland annat den information som lämnas till konsumenter, standardiserade produktfaktablad och en beskrivning av distributionsprocessen från första kontakt till avtalsslut.

Konsumentverket håller just nu på att analysera det underlag som mottagits och kommer att presentera det övergripande resultatet före sommaren.

Nya regler om flytträtt och återköp av försäkringssparande till Lagrådet

Idag skickades det nya lagförslaget om flytträtt och återköp av försäkringssparande till Lagrådet för remiss. Förslaget innebär bland annat att möjligheterna att ta ut höga avgifter begränsas, att skattekonsekvenserna mildras och ett klargörande om att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas till en annan pensionsförsäkring. De nya reglerna föreslås gälla från 2020.

Uppdaterad tidsplan för de nya reglerna om tjänstepensionsföretag

Lagstiftningsarbetet beträffande de nya reglerna om tjänstepensionsföretag har skjutits upp. Enligt den nya tidsplanen ska propositionen lämnas över till riksdagen i juni 2019, och riksdagsbehandling väntas ske efter sommaren.

Med anledning av det uppskjutna riksdagsarbetet har även FI:s tidsplan uppdaterats. FI:s förslag till föreskrifter och allmänna råd planeras att remitteras till branschen i mitten av juni 2019, med remisstid fram till 30 augusti 2019.

I och med det försenade lagstiftningsarbetet föreslås ytterligare en förlängning av övergångsperioden för tjänstepensionskassor till slutet av april 2020. Innan övergångsperiodens slut måste kassorna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen, träda i likvidation eller ombildas till ett tjänstepensionsföretag enligt de nya kommande reglerna.

Ytterligare information finns på Finansinspektionens och regeringens hemsida.

SÅ HÄR KOMMER DATAINSPEKTIONENS TILLSYNSARBETE 2019-2020 SE UT!

Datainspektionen har nyligen fattat beslut om en tillsynsplan för verksamhetsåren 2019-2020. Tillsynsplanen förklarar hur myndigheten kommer att prioritera framåt och listar vilka rättsområden, specifika branscher eller verksamheter och nya företeelser som man tänker titta närmare på.

Vad gäller de prioriterade rättsområdena kommer Datainspektionen fokusera på rollfördelningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, samtycke som rättslig grund samt gränsdragningen mellan betaltjänstlagen och kreditupplysningsverksamhet.

Datainspektionen kommer särskilt rikta in sig på bland annat detaljhandeln, betalningsförmedlare, hälso- och sjukvården samt arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter. Tillsynsarbetet kommer dessutom sätta fokus på ny teknik såsom ansiktsigenkänning, automatiserade beslut, profilering och blockkedjor.

Vad tillsynsarbetet kommer att utmynna i återstår att se. Med all säkerhet har vi två omfattande tillsynsår att se framemot.

Har du några frågor om tillsynsplanen eller GDPR? Välkommen att kontakta Anna Lööv eller Anna Karin Pettersson.