Nyheter

När kan ett standardavtal utgöra handelsbruk? 

I slutet av juni 2022 publicerade Högsta domstolen (”HD”) en dom i mål nr Ö 5481-21 (”Speditörpanten”) där HD tydliggjorde när ett standardavtal kan utgöra handelsbruk. 

Den klagande i målet (”Speditören”) utförde transporter, lagerhållning och andra speditörsnära tjänster åt motparten som bedrev försäljning av sportkläder. När motparten försattes i konkurs i början av 2020 lagerhöll Speditören varor tillhörande Konkursboet uppgåendet till ca sju miljoner kronor. I bevakningsförfarande anmälde Speditören en fordran om drygt 1,6 miljoner kronor.

Parterna var oense om huruvida en del av fordran, som hänfördes till utlägg för främst frakt av varor som Speditören haft i sin besittning med anledning av tidigare uppdrag, skulle vara förenad med förmånsrätt. 

HD konstaterade att utgångspunkten för förmånsrättsordningen är att alla fordringar i en konkurs ska ha lika rätt enligt den så kallade likabehandlingsprincipen. Denna princip har dock flertalet viktiga undantag. Av 4 § 3 förmånsrättslagen framgår att förmånsrätt följer med handpanträtt och retentionsrätt. Förmånsrätten omfattar såväl fall där säkerhetsrätterna grundar sig på avtal, som fall där de grundar sig på lag eller allmänna rättsgrundsatser. 

Parterna hade inte avtalat om den uppkomna situationen eller gjort några hänvisningar till standardavtal. Speditören gjorde dock bland annat gällande att den utvidgade säkerhetsrätten ändå följer av standardavtalet Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (”NSAB”), eftersom avtalet utgör handelsbruk och därför skulle tillämpas mellan parterna.

För att besvara frågan om bestämmelserna i NSAB är tillämpliga mellan parterna gick Högsta domstolen igenom vad som krävs för att ett standardavtal ska anses utgöra handelsbruk: 

  1. Har standardavtalet fått ”erforderlig stadga och spridning”? Enligt HD är det av betydelse för prövningen hur allmänt använt och välkänt standardavtalet är inom branschen. Det är enligt HD möjligt att enbart vissa av avtalsbestämmelserna fått sådan stadga och spridning att de utgör handelsbruk.  
  2. Finns det konkurrerande standardavtal inom branschen? Enligt HD är något som kan tyda på att handelsbruk föreligger om det saknas ett konkurrerande standardavtal. Även om det finns konkurrerande standardavtal kan en viss reglering utgöra handelsbruk om den återfinns i flera standardavtal. 
  3. Hur standardavtalet har kommit till och hur länge har det använts? Det har enligt HD betydelse om avtalet ensidigt speglar vissa kommersiella intressen eller om det är välavvägt och tillgodoser båda parters intressen. Det senare talar enligt HD för att avtalet ska ses som handelsbruk. Detsamma gäller om avtalet fyller ett behov som inte tillgodoses på annat sätt. 

Efter en samlad bedömning ansåg HD att NSAB utgör handelsbruk i speditions- och logistiskbranschen och att en speditör därmed har en kopplad säkerhetsrätt. Utgångspunkten var därför att det krävdes särskilda förhållanden för att bestämmelserna i NSAB inte skulle anses bindande för parterna. Några sådana förhållanden hade inte gjorts gällande och Speditören ansågs därför ha en kopplad panträtt i varorna som den hade kontroll över. Framtiden får utvisa vilka standardavtal som kan anses vara kvalificerade enligt HD:s uppställda punkter. Kvalificeras t.ex. vissa avtal inom AB-familjen?

Kompass Advokat söker biträdande jurister inom försäkring och tvistlösning

Har du ett stort intresse för försäkringsrätt och tvistlösning? Har du några års erfarenhet av dessa rättsområden och vill både fördjupa och bredda dina kunskaper samtidigt som du utvecklas i advokatrollen? Vill du samtidigt arbeta på ett företag där du involveras i verksamheten och kan påverka både klientrelationer och din arbetssituation? Då är denna roll något för dig! 

Arbetsbeskrivning
På Kompass Advokat arbetar du i ett team med toppexpertis inom försäkringsrätt, vilket ger dig möjlighet till stark professionell utveckling. Du kommer att biträda försäkringsföretag, försäkringsförmedlare, insurtechföretag och andra företag med anknytning till försäkringsbranschen. Kompass biträder företag med alla typer av frågor inom försäkring, och just nu letar vi särskilt efter dig som vill arbeta med försäkringsrelaterade tvister och andra tvister. Du kommer att biträda klienter i samband med kommersiella tvister, krav och förlikningsförhandlingar, inom och utom domstol och vid skiljeförfaranden. Förutom sedvanliga processer i domstol och skiljeförfaranden kan det handla om att hjälpa företag med processlägesöversikter och en bedömning av processläget. Du kommer även att arbeta med regresser och att driva skadeståndskrav. Förutom de tvisterelaterade ärendena, kommer du att få tillfälle att arbeta med försäkringsdistribution och samarbeten, försäkringsavtal och villkor och allt inom företagsstyrning och regelefterlevnad. Vi jobbar nära våra klienter och har ofta fasta uppdrag som inhyrda bolagsjurister, vilket ger en unik möjlighet till praktisk hands-on erfarenhet.

Hos Kompass Advokat kommer du att arbeta direkt med partners och seniora medarbetare som både utmanar och stöttar dig i ditt arbete. På så sätt får du kontinuerligt fördjupa din kompetens och utvecklas i din yrkesroll. Du kommer även att ha stöd av, och handleda, yngre medarbetare.

Vem är du?
Precis som oss andra på Kompass har du goda studieresultat från juristprogrammet. Du har också arbetat 3 – 5 år efter examen på advokatbyrå eller som bolagsjurist med inriktning på tvistlösning, gärna med försäkringsrelaterade tvister. Har du arbetat med av annan försäkringsrätt är det meriterande. Tingsmeritering är inget krav, men starkt meriterande. 

På Kompass Advokat arbetar vi också mycket med dataskyddsfrågor. Det är inget krav att du har erfarenhet inom området men vi ser gärna att du har ett intresse för dataskyddsfrågor och viss förståelse för GDPR. 

Vi har många internationella klienter och därför är det viktigt att du kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift.

Det är förstås inte bara dina formella meriter vi värdesätter, dina personliga egenskaper är minst lika viktiga. För att trivas hos oss tror vi att du är prestigelös och engagerad, driven och med stor förmåga att skapa nya kontakter och långsiktiga relationer. 

Du erbjuds
Kompass Advokat grundades 2006 och har i nuläget tolv medarbetare, vi är dock under en pågående tillväxtresa. Vi är en arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare och det är viktigt för oss att alla ska trivas hos oss. Hos oss förenas den stora byråns kompetens och förmåga med den mindre byråns trivsamhet och delaktighet. 

Vi erbjuder en arbetsplats med namnkunniga klienter, hög kompetens inom våra fokusområden och korta beslutsvägar. Vår kultur präglas av delaktighet, stort inflytande för alla medarbetare och stolthet över vad vi åstadkommer som jurister och företag. Vår försäkringsgrupp har nyligen rankats i Legal500 tillsammans med de största svenska advokatbyråerna.  

När vi säger att man ska trivas hos oss så menar vi verkligen det. Vi tycker att det är självklart att erbjuda bra villkor, arbetsmiljö och möjlighet till en god livsbalans. Men vi går längre än så. Vår företagskultur präglas av respekt för varje person och dennes arbetsuppgifter samt delaktighet i verksamheten. Vi skapar också en annan mening i företagandet genom ett praktiskt och ekonomiskt samhällsengagemang. Exempelvis skänker vi tio procent av vår vinst till välgörenhet och tackar nej till klienter inom bl.a. vapen- och fossilindustrierna.

Vårt kontor ligger på Munkbron i Gamla stan med utmärkta kommunikationer i en vacker och historisk miljö. Inom ett stenkast ligger Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Svea hovrätt och Kammarrätten i Stockholm.

Din ansökan
Skicka din ansökan till Matilda Englund, matilda.englund@kompassadvokat.se. Ansökan ska innehålla CV, personligt brev, studiebetyg och andra relevanta intyg. Vid frågor eller funderingar kan du antingen mejla Matilda eller ringa på +46 72 200 60 93. 

Skicka gärna din ansökan omgående, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsterna kommer att tillsättas så snart det blir rätt matchning.

Pressmeddelande – Kompass Advokat växlar upp

Kompass Advokat går in i 2022 med att förstärka erbjudandet inom byråns kärnområden försäkring och dataskydd/GDPR genom att anställa två nya biträdande jurister och ytterligare två medarbetare. Rekryteringarna är ett led i att möta den ökade efterfrågan på byråns tjänster och byråns tillväxtresa.

Viktor Tunón började på Kompass den 10 januari som biträdande jurist och kommer närmast från en roll som biträdande jurist på Norelid Advokatbyrå. Viktor har även erfarenhet som junior konsult på konsultfirman TeneliusHolm. Han arbetar främst med dataskydd, men även med försäkring och allmän bolagsrätt.

Sofia Lundquist börjar på Kompass i februari som biträdande jurist och kommer från mäklarbolaget Säkra där hon var bolagsjurist. Sofia har även erfarenhet från andra advokatbyråer. Hon kommer att arbeta främst med försäkring, t.ex. frågor om försäkringsdistribution.

I januari har även Diana Mamendi börjat som paralegal och Lisa Nordbeck som uppsatspraktikant. 

Svensk Försäkring publicerar rapport: Omvärldstrender 2022

Förra veckan släppte Svensk Försäkring sin rapport Omvärldstrender 2022. Rapporten tar upp viktiga och aktuella frågor för försäkringsbranschen. I år låg fokus på följande frågor:

– Hur påverkas försäkrings- och tjänstepensionsföretagen av den ekonomiska utvecklingen?
– Vad betyder Open Finance för försäkring?
– Hur når vi jämställda pensioner? 
– Kraven på information till försäkringsföretagens kunder – konsumentskydd eller mest ”betungande” läsning? 

I rapporten konstaterar Svensk Försäkring bl.a. att den ekonomiska återhämtningen efter utbrottet av covid-19 varit stark, men att den ökade inflationen kan leda till högre skadekostnader för framförallt skadeförsäkringar. Stigande inflation kan också leda till högre räntor, vilket i sin tur kan få negativ påverkan på aktiemarknaden. 

Ett område vi på Kompass Advokat tycker är särskilt spännande som lyfts fram i rapporten är Open Finance. Inte minst eftersom det är ett område där försäkringsrätt och dataskydd möts väldigt tydligt. EU-kommissionen lanserade hösten 2020 en digital finansstrategi där det föreslås att det etableras ett legalt ramverk för öppna finansiella tjänster. Som diskussionen nu förs på europeisk nivå är utgångspunkten att ett sådant regelverk kan bygga på det regelverk som gäller på betaltjänstmarknaden, där det finns en särskild reglering inom EU i form av betaltjänstdirektivet.

Svensk Försäkring konstaterar att digitaliseringen av hela finanssektorn gör det möjligt för försäkringsbranschen att bli ännu mer datadriven och ta fram innovativa försäkringslösningar. I rapporten konstateras att diskussionen om tillgång och delning av data är av mycket stort intresse från ett försäkringsperspektiv, både vad gäller historiska data och tillgång till data i realtid.  Samtidigt pekar rapporten på att det kvarstår flera oklarheter kring regelverket och Svensk Försäkring påtalar vikten av försäkringsspecifika utgångspunkter för den informationsdelning som blir aktuell inom begreppen Open Finance och Open Insurance. Svensk Försäkring påpekar även att kommande regelverk måste ta hänsyn till att:

– försäkringssektorn är bred och mångfacetterad,
– förutsättningarna för informationsdelning vid betalningar respektive försäkring är olika,
– regler behöver utformas så att inte konkurrensen snedvrids,
– frivilliga överenskommelser för datadelning har fördelar, samt att
– kundens samtycke är centralt för tillgång till kundinformation.

När det gäller kraven på information till försäkringsföretagens information till kunder pekar rapporten på att informationskraven för sparlikprodukter har fördubblats i antal under de senaste tio åren. Det senaste tillskottet av information avser hållbarhetsrelaterad information. Konsumenterna får med andra ord mer och mer information, samtidigt som fokus inte alltid legat på att göra informationen begriplig och tillgänglig för konsumenter. Svensk Försäkring frågar sig här om digitaliseringen kan vara en nyckel till bättre och tydligare information till konsumenter. 

Det finns mycket mer intressant att ta del av i rapporten! Ni hittar den på Svensk Försäkrings hemsida här: https://www.svenskforsakring.se/aktuellt/nyheter/2021/ny-rapport-omvarldstrender-2022/

Solvens II-översynen – en presentation av EU-kommissionens ändringsförslag

Arbetet med översynen av Solvens II-direktivet kan sägas ha satt igång på allvar när kommissionen i februari 2019 skickade en begäran till EIOPA om synpunkter inför översynen. Under processens gång har också medlemsstaterna och andra intressenter fått tillfälle att lämna synpunkter. Översynen har försenats på grund av pandemin, men nu har kommissionen till sist presenterat sitt förslag till ändringar av direktivet.

I en artikel i Sak & Liv publicerad den 5 oktober 2021 skriver Artur Ogelid, Senior Associate på Kompass Advokat, mer om Solvens II-översynen.