FÖRHANDSAVGÖRANDE OM DET SVENSKA JOURNALISTIKUNDANTAGET OCH YGL

Frågan om hur reglerna om utgivningsbevis för databaser ska fungera tillsammans med GDPR har verkligen rört på sig på sistone. Attunda tingsrätt har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om skadestånd. Bakgrunden var att en söktjänst först år 2024 gallrat en personuppgift om brott från 2011. För att kunna avgöra om individen har rätt […]

KOMPASS ADVOKAT SÖKER SENIOR BITRÄDANDE JURIST INOM FÖRSÄKRINGSRÄTT/FINANSIELL REGLERING

Har du ett stort intresse av försäkringsrätt och finansiell reglering? Vill du bredda dina kunskaper och utvecklas i en advokatroll? Vill du samtidigt arbeta på ett företag där du involveras i verksamheten och kan påverka både klientrelationer och din arbetssituation? Då kan det här jobbet vara något för dig! Om tjänsten Tillsammans med dina kollegor […]

HD OM REDARBEGREPPET, ANSVARSFRÅGOR OCH KVALIFICERAD GROV VÅRDSLÖSHET

I målet hade en undervattenskabel skadats av att ett fartyg ankrat på platsen och frågan i HD var dels vem eller vilka som skulle anses vara redare och därmed ersättningsskyldiga för skadan, dels vad som kan utgöra kvalificerad grov vårdslöshet. Käranden hade angett flera olika parter som svarande. HD kom fram till att fartyget hade en ensam ägare, vilket […]

HFD FÖRTYDLIGAR RÄTTEN ATT ÖVERKLAGA IMY:S BESLUT

Många klagomål till Integritetsskyddsmyntigheten (IMY) resulterar i att IMY beslutar att inte vidta någon åtgärd. Det har varit oklart om ett sådant beslut kan överklagas enligt svensk rätt. Lagstiftaren ansåg vid implementeringen av den kompletterande svenska lagstiftningen till GDPR att det var upp till domstolarna att avgöra frågan. Detta gjorde nyligen Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i två […]

SVEA HOVRÄTT TOLKAR VILLKOREN I EN ALLRISKFÖRSÄKRING

I förra veckan meddelade Svea hovrätt dom i mål T 1806-22 som handlar om huruvida en skada på en turbin omfattades av en allriskförsäkring. Frågan prövades utifrån försäkringens omfattnings- och undantagsbestämmelser. Skada hade uppstått på en av Tekniska Verken i Linköping AB:s turbiner, som hade uppvisat bl.a. omfattande sprickbildning, vilket gjorde den obrukbar. Parterna var […]

HD: NATTKLUBB HAR INTE RÄTT TILL FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING FÖR STÄNGNING UNDER COVID 19-PANDEMIN

Idag meddelades dom i Sturecompagniet-målet som många av oss har följt. Målet gäller tolkning av villkor i en epidemiavbrottsförsäkring och huruvida det i villkoren använda uttrycket ”myndighets ingripande” ska anses innefatta generella myndighetsföreskrifter.  Sturecompagniet stängde sin verksamhet under en period år 2020 med anledning av covid 19-föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, och begärde ersättning för avbrottet från sin epidemiavbrottsförsäkring. […]

NY DOM FRÅN EU-DOMSTOLEN OM META, MARKNADSFÖRING OCH SAMTYCKE

Idag kom en potentiellt banbrytande dom från EU-domstolen om Meta, marknadsföring och samtycke. Bakgrunden är att Meta/Facebook samlar in information om vad dess användare gör på andra sajter och appar än dess egna, ofta via cookies och andra typer av spårning. Det handlar om vilka sajter och sidor man besöker, vad man skriver in i sökfält, […]

KOMPASS BIDRAG TILL LEGAL 500:S COUNTRY COMPARATIVE GUIDE – DATA PROTECTION & CYBERSECURITY – SWEDEN

I årets upplaga av det internationella rankningsinstitutet Legal 500:s Country Comparative Guide (Sweden) har Kompass bidragit inom områdena dataskydd och cybersäkerhet.  I guiden redogör några av våra dataskyddsjurister bland annat för hur lagstiftningen på områdena ser ut i Sverige, hur den kommer påverkas framöver, och särskilda regler rörande olika typer av behandlingar såsom behandling av känsliga personuppgifter. Guiden […]

Vad tycker våra klienter om Kompass?

Vi på Kompass har förmånen att få uppdrag från och arbeta med kompetenta, intressanta och vänliga klienter. Vi är otroligt stolta över våra klienter och att just vi har fått förtroendet att hjälpa dem i en mängd varierande frågor och uppdrag. Vad tycker då våra klienter om oss? I den senaste rankingen av Legal500 har […]

HÖGSTA DOMSTOLEN UTTALAR SIG OM VAD SOM KRÄVS FÖR ATT EN SKADELIDANDE SKA ANSES HA FRAMSTÄLLT ETT SKADESTÅNDSKRAV, SÅSOM AVSES I ETT FRISTVILLKOR ENLIGT 8 KAP. 20 § 3 ST. FAL

I målet hade två makar riktat ett direktkrav mot en entreprenörens ansvarsförsäkringsgivare med anledning av att entreprenören försatts i konkurs. I den aktuella försäkringen föreskrevs att skadeståndskrav måste anmälas till försäkringsbolaget inom ett år från det att entreprenören hade erhållit ett sådant krav. I annat fall var ansvarsförsäkringsgivaren fri från ersättningsskyldighet. Ansvarsförsäkringsgivaren avböjde med hänvisning […]