HD ogiltigförklarar skiljedom i investeringstvist efter förhandsavgörande från EU-domstolen – stred mot ”grunderna för rättsordningen i Sverige”

Några europeiska länder, däribland Luxemburg och Polen, ingick 1987 ett investeringsavtal. Enligt avtalet skulle tvister mellan en investerare och ett av de avtalsslutande länderna, lösas genom skiljeförfarande om investeraren begärde det. Efter att tvist uppkommit mellan ett luxemburgskt bolag och Polen, påkallade bolaget ett skiljeförfarande i Sverige. Genom två skiljedomar förpliktades Polen att betala skadestånd till […]

Miljonbelopp utdömt i mål om trafikskadeersättning

Svea hovrätt meddelade den 17 oktober dom i det s.k. truckförarmålet. Målet gäller trafikskadeersättning med anledning av en arbetsplatsolycka år 2000. Efter att truckförarens rätt till arbetsskadelivränta fallit bort begärde truckföraren omprövning av rätten till trafikskadeersättning avseende inkomstförlust. Trafikskadeersättningen hade sedan tidigare slutreglerats mellan truckföraren och försäkringsbolaget, dock utifrån förutsättningen att truckföraren också erhöll arbetsskadelivränta. […]

Karolin Karlsson ny partner på Kompass Advokat

Kompass Advokat förstärker sitt erbjudande inom tvistelösning och försäkringsrätt genom rekryteringen av Karolin Karlsson som ny partner vid byrån. Karolin blir ansvarig för byråns tvistelösningsgrupp.  ”Vi är så glada att Karolin har valt Kompass. Våra klienter inom försäkring och andra områden har efterfrågat hjälp inom tvist och med Karolins breda kompetens och erfarenhet kan vi […]

När kan ett standardavtal utgöra handelsbruk? 

I slutet av juni 2022 publicerade Högsta domstolen (”HD”) en dom i mål nr Ö 5481-21 (”Speditörpanten”) där HD tydliggjorde när ett standardavtal kan utgöra handelsbruk.  Den klagande i målet (”Speditören”) utförde transporter, lagerhållning och andra speditörsnära tjänster åt motparten som bedrev försäljning av sportkläder. När motparten försattes i konkurs i början av 2020 lagerhöll […]

Pressmeddelande – Kompass Advokat växlar upp

Kompass Advokat går in i 2022 med att förstärka erbjudandet inom byråns kärnområden försäkring och dataskydd/GDPR genom att anställa två nya biträdande jurister och ytterligare två medarbetare. Rekryteringarna är ett led i att möta den ökade efterfrågan på byråns tjänster och byråns tillväxtresa. Viktor Tunón började på Kompass den 10 januari som biträdande jurist och […]

Svensk Försäkring publicerar rapport: Omvärldstrender 2022

Förra veckan släppte Svensk Försäkring sin rapport Omvärldstrender 2022. Rapporten tar upp viktiga och aktuella frågor för försäkringsbranschen. I år låg fokus på följande frågor: – Hur påverkas försäkrings- och tjänstepensionsföretagen av den ekonomiska utvecklingen?– Vad betyder Open Finance för försäkring?– Hur når vi jämställda pensioner? – Kraven på information till försäkringsföretagens kunder – konsumentskydd eller […]

Solvens II-översynen – en presentation av EU-kommissionens ändringsförslag

Arbetet med översynen av Solvens II-direktivet kan sägas ha satt igång på allvar när kommissionen i februari 2019 skickade en begäran till EIOPA om synpunkter inför översynen. Under processens gång har också medlemsstaterna och andra intressenter fått tillfälle att lämna synpunkter. Översynen har försenats på grund av pandemin, men nu har kommissionen till sist presenterat […]

Johannes Spansk och Artur Ogelid nya seniora associates på Kompass Advokat

Kompass Advokat har fått förstärkning inom försäkring, pensioner och finansiell reglering! Först ut presenterar vi Johannes Spansk. Johannes har bland annat erfarenhet från Finansinspektionen där han har arbetat med alla typer av tillstånds- och tillsynsfrågor för försäkringsföretag. Johannes deltog också i arbetet med implementeringen av IORP II-regelverket och har varit ansvarig för flera tillståndsprocesser (omvandling […]

FI:s konsumentskyddsrapport 2021

Finansinspektionen (FI) publicerade den 24 februari 2021 sin konsumentskyddsrapport för 2021. Rapporten lyfter två konsumentrisker på finansmarknaden som myndigheten kommer att prioritera under 2021: osund kreditgivning och brister i omsorgsplikten på investerings- och försäkringsmarknaderna. I denna text kommer vi att fokusera på omsorgsplikten på investerings- och försäkringsmarknaderna. Omsorgsplikten ska alltid stå i centrum i företagens […]

KAMERABEVAKNING – VILKA REGLER GÄLLER?

Integritetsmyndigheten har under det senaste året varit flitiga på att granska och utdöma sanktionsavgifter avseende aktörers kamerabevakning. I februari i år inleddes två nya granskningar mot företagens kamerabevakning på deras lager. Vilka regler gäller egentligen vid kamerabevakning? GDPR och kamerabevakningslagen De två lagar som reglerar kamerabevakning i Sverige är dels den mer övergripande dataskyddsförordningen GDPR som […]