Anna Lööv

Advokat, managing partner, head of data protection and
finance regulatory

+46 708 49 94 98
anna.loov@kompassadvokat.se

Om Anna

Anna har bred erfarenhet av att utreda regulatoriska och avtalsrättsliga frågor inom finansiell sektor. Hon kvalitetssäkrar styrdokument, produktvillkor, förköpsinformation, faktablad, förmedlaravtal, outsourcingavtal och webbflöden. Hon hjälper företag att följa de finansiella regelverken, inklusive inom försäkringsdistribution/ IDD, god styrning och kontroll (bl.a. outsourcing, IKT/ICT-riktlinjer, molntjänster och DORA) och anpassning till andra nya regelverk.

Anna är specialiserad på personuppgiftsrätt sedan mer än 20 år. Hon är verksam som externt dataskyddsombud (DSO/DPO) och besvarar i sin verksamhet många olika frågeställningar inom personuppgiftsrätten, bland annat om konsekvensbedömningar, personuppgiftsincidenter, registerutdrag och andra rättigheter och intern styrning och kontroll. Hon biträder även klienter i tillsynsärenden hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Anna är även verksam inom allmän affärsjuridik. Bland annat upprättar och förhandlar hon inköps- och försäljningsavtal och utreder rättsliga problem inom svensk och internationell avtals- och köprätt. Hon har omfattande erfarenhet av de särskilda juridiska frågor som kan uppstå inom e-handel, direktmarknadsföring, telefonförsäljning och vid marknadsföring av bank- och försäkringsprodukter.

Anna grundade Kompass Advokat 2006 och har sedan dess fokuserat på ständig utveckling av verksamheten för att öka förmågan att tillhandahålla korrekt, praktisk och kostnadseffektiv juridisk rådgivning och skapa en god arbetsplats.

Anna är en ofta anlitad och uppskattad föreläsare inom bland annat dataskyddsrätt och försäkringsrätt.

Det ledande internationella rankningsinstitutet Legal 500 har samlat in och publicerat dessa uttalanden som lämnats av dataskydds- och försäkringsklienter: 

2023
”Anna Lööv has deep knowledge within the data protection field. She has excellent communication skills and can reach out to a broad range of individuals. She is also highly available and provides hands-on legal advice with good market knowledge.”

“Stellar team with Anna Lööv as the outstanding leader, no other lawyer comes close as to her skills and business mindset in the area of privacy and data protection law.”

”We work closely with Anna Lööv on a monthly basis and her level of competence within data protection is highly valued by us.”

”Anna Lööv is extremely capable of analysing business risks, data protection risks and making professional analysis reports.”

”Anna Lööv stands out. She is very engaged, knowledgeable, commercially minded and gives very sensible advice. We feel very confident with her assistance in issues related to insurance, including outsourcing arrangements. She guides her team very well and we have appreciated the assistance we have received from her team members.”

Dold rad

CV

ERFARENHET

2006 –  Partner, advokat och grundare, Kompass Advokat
1999 – 2006  Advokat, White & Case Advokat (utbytestjänstgöring vid huvudkontoret i New York 2001)
1996 – 1998  Tingsnotarie, Nacka tingsrätt
1996 – 1996  Trainee, Lagerlöf & Leman
1988 – 1991  Ingenjör, Försvarets materielverk, Provningsavdelningen

UTBILDNING

2003  Advokat, medlem av Sveriges Advokatsamfund
2000  Attorney-at-law, member of the bar, New York State
1999  LL.M, University of Chicago Law School
1995  Jur. kand., Uppsala universitet (inkl. utbytesstudier vid University of Minnesota Law School 1994)
1988  Gymnasieingenjör elektronik, telekom och medicinsk teknik

SPRÅK

Flytande juridisk engelska
Spanska (konversation)

Uppdrag i urval

Granskning av marknadsföring och webbflöden

Ledande svensk bank- och försäkringskoncern
Tillhandahållit bolagsjuristtjänster inom avdelningarna för bolags- och affärsjuridik, bl.a. med upprättande av outsourcingavtal, interna policies/instruktioner, produktvillkor. Rådgivning inom marknadsföringsrätt och dataskydd. Genomförande av koncerninterna omstruktureringar, exempelvis verksamhetsövergångar, likvidationer, fusioner och företagsöverlåtelser. Granskning av gruppförsäkringsavtal, stöd till klagomålsansvarig.

Svensk skadeförsäkringskoncern
Interimsansvar för klagomålsfunktion med många kundkontakter. 

Svensk/internationell bankkoncern
Deltagande i produktutveckling, framtagande av nya produktvillkor. 

DATASKYDD

Omsorgskoncern, fackförbund, försäkringsförmedlare, e-handelsföretag, säkerhetsföretag, mediaföretag
Externt dataskyddsombud.

Livförsäkringsbolag, e-handelskoncern, bank, betaltjänstföretag, aktör inom pensionsområdet, försäkringsförmedlare m.fl.
Omfattande avancerad rådgivning och gap-analyser avseende efterlevnad av dataskyddsregelverk.

Allmän affärsjuridik

Internationell verkstadskoncern
Löpande affärsjuridisk rådgivning, bland annat i samband med tvister, upprättande av nya leveransvillkor och avtalsmallar för bland annat storkundsförsäljning, logistik och konsignationslager, granskning av inköpsavtal, letters of intent, m.m. Biträde vid företagsöverlåtelse.

Affärsjuridisk utbildning

Svenska försäkringsföreningen
Kursansvarig och nätverksledare inom dataskydd, outsourcing och IDD/försäkringsdistribution.

JUC – juridisk fortbildning
Nätverksledare inom nätverk i personuppgifts- och integritetsskydd.

Flera andra utbildningsanordnare
Kurser och nätverk om dataskydd, informationssäkerhet m.m.

English

Anna Lööv
Managing partner and founder, head of data protection and finance regulatory
Insurance law, data protection and privacy, technology and innovation, marketing law, commercial contracts

Anna has broad experience in investigating regulatory and contractual issues in the financial sector. She drafts and provides quality-assurance of steering documents, policies, pre-purchase information, fact sheets, insurance intermediary agreements, outsourcing agreements and web flows. She helps companies comply with financial regulations, including in insurance distribution/IDD, governance (including outsourcing, ICT/ICT guidelines, cloud services and DORA) and adaptation to other new regulations.

Anna has specialized in personal data and data protection law for more than 20 years. She works as an external data protection officer (DPO) and provides advice regarding all aspects of data protection law, including impact assessments, personal data breaches, the right of access and other data subject rights, and data protection governance. She also assists clients in supervisory matters at the Swedish supervisory authority (IMY).

Anna also provides advice in general business law. Among other things, she draws up and negotiates purchase and sales agreements and investigates legal problems within Swedish and international contract and sales law. She has extensive experience in the special legal issues that may arise in e-commerce, direct marketing, telephone sales and in the marketing of banking and insurance products.

Anna founded Kompass Advokat in 2006 and has since then focused on continuous development of the business to increase the ability to provide accurate, practical and cost-effective legal advice and create a good workplace.

Anna is a frequently engaged and appreciated lecturer in areas such as data protection law and insurance law.

Contact details:
+46 708 49 94 98
anna.loov@kompassadvokat.se

För högupplösta bilder, tryck här eller här.