Kawin Mårtensson

Advokat, partner
+46 721 43 65 68
kawin.martensson@kompassadvokat.se

OM KAWIN

Kawin biträder försäkringsföretag och andra företag inom finansiell sektor med alla frågor som kan uppkomma i verksamheten. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt, särskilt med anknytning till försäkring. Han arbetar också med tvister och processer, ofta inom försäkringsområdet.

Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har förutom erfarenhet av liv- och pensionsjuridiken, även arbetat på skadeförsäkringsbolag, advokatbyrå och Finansinspektionen. Han har arbetat med implementeringen av nya regelverk, t.ex. försäkringsrörelse/Solvens II, försäkringsdistribution/IDD, tjänstepensionsreglerna/IORP II, hållbarhetsregler, aktieägares rättigheter, flytträtt, outsourcing, IKT/informationssäkerhet och dataskydd/GDPR. Ofta har regelimplementeringen påverkat hela verksamheten och Kawin har i flera fall haft en projektledande roll. Kawin har särskild erfarenhet av att arbeta med digitaliseringens påverkan och hur regelverken kan och bör tillämpas i den digitala miljön.

Under tiden på Finansinspektionen deltog Kawin i arbetet med att fastställa praxis och tillsynsrutiner för Solvens II-regelverket. Kawin biträder regelbundet företag med tillståndsansökningar och i tillsynsärenden hos Finansinspektionen, oftast inom det försäkringsrättsliga området. Han har även uppdrag inom compliancefunktionen hos företag under tillsyn.

Inom dataskyddsområdet har Kawin varit ansvarig jurist i implementeringsprojektet av GDPR på ett av de största livbolagen på den svenska marknaden. Han har även varit ansvarig jurist för efterlevnaden av GDPR efter implementering, och deltagit i Svensk Försäkrings arbete med att ta fram branschrekommendationer inom området.

I det löpande arbetet hanterar Kawin samtliga områden inom finansiell sektor, t.ex. samarbeten, avtal/outsourcing, produkter, gruppförsäkring, villkor, informationsgivning, försäljning, distribution, rådgivning, försäkringsskador, digitalisering och styrdokument/policys.

Kawin arbetar även med tvister och processer, ofta med försäkringsanknytning. Han har löpande hanterat försäkringsskador inom främst företagsansvar och regresser. Han har även omfattande erfarenhet av sjö- och transportbranschen och av att hantera avtal och skador inom det området.

Kawin är en ofta anlitad och uppskattad föreläsare och nätverksledare inom bland annat försäkringsrätt och dataskyddsrätt.

Det ledande internationella rankningsinstitutet Legal 500 har samlat in och publicerat dessa uttalanden som lämnats av försäkringsklienter: 

Kawin Mårtensson offered exceptional communication and guided us through the entire handling of the case and made sure to include us.  

Kawin Mårtensson is extremely dedicated and his expertise within the field of insurance law is both deep and broad. 

Kawin Mårtensson is highly knowledgeable on insurance law and regulations. 

ERFARENHET

2021 – Partner, Kompass Advokat
2019 – 2021 Senior associate, Kompass Advokat
2017 – 2019 Senior legal counsel, Nordea Liv & Pension
2015 – 2017 Jurist, Finansinspektionen
2011 – 2015 Advokat/Senior associate, MAQS Advokatbyrå
2008 – 2011 Skadereglerare, Trygg-Hansa

UTBILDNING

2008 – 2010 Jur. kand., Stockholms universitet
2004 – 2008 Affärsjuridisk magisterexamen, Linköpings universitet

SPRÅK

Engelska

UPPDRAG I URVAL

FÖRSÄKRING och pension

Sak- och livförsäkringskoncern
Kvalitetssäkring av försäkringsvillkor, förköpsinformations-blanketter och ansökningsblanketter m.m. Upprättande av avtal med anknutna och fristående försäkringsförmedlare, samarbetsavtal, m.m. Biträtt i tillsyns- och tillståndsärenden hos Finansinspektionen och Konsumentverket.

Bank- och försäkringskoncerner
Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket, t.ex. disclosureförordningen,  taxonomiförordningen och IDD-ändringar.

Försäkringsföretag 
Extern resurs inom bolagsjuridikavdelningen. 

Försäkringsföretag 
Extern resurs som compliancefunktionen. 

Försäkringsföretag
Biträde vid omfattande översyn av företagsstyrningssystemet, inklusive styrdokument. Biträde vid implementering av regelverket för outsourcing med molntjänstleverantörer och IKT-riktlinjerna.  

Försäkringsföretag
Biträde vid avtal och förhandling avseende omfattande IT-avtal. Förhandling och upprättande av avtalsvillkor avseende både kommersiella villkor och regulatoriska outsourcing-villkor. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid tillståndsärende hos Finansinspektionen för omvandling enligt det nya regelverket för tjänstepensionsföretag, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, avtalsgranskning och myndighetskontakter. Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid omfattande översyn av styrdokument och instruktioner. Arbete i compliancefunktionen.

Försäkringsförmedlare
Omfattande arbete med försäkringsvillkor, förköpsinformation, gruppavtal samt försäkringsbesked. 

DATASKYDD

Försäkringsföretag
Frågor om behandling av hälsouppgifter, marknadsföring, intresseavvägning m.m.

Vårdföretag
Biträde vid riskanalys m.m. vid nytt verksamhetsomfattande projekt.

Tvister

Försäkringsföretag
Hantering av skador, regresser och tvister.

AFFÄRSJURIDISK UTBILDNING OCH NÄTVERKSLEDARE

Svenska försäkringsföreningen
Kurser och nätverksledare inom försäkring, outsourcing, IORP II, försäkringsdistribution m.m. 

Övrigt
Kurser, nätverksledare och företagsinterna (skräddarsydda) föreläsningar inom främst försäkringsrätt.