Lina Sandmark

Advokat, senior associate
+46 722 25 92 55
lina.sandmark@kompassadvokat.se

OM LINA

Lina arbetar framför allt med att biträda företag med försäkringsrättsliga och dataskyddsrättsliga frågor samt inom tvist, avtalsrätt och bolagsrätt. 

Lina hjälper försäkringsföretag att följa de finansiella regelverken och har bland annat erfarenhet av att upprätta styrdokument, ta fram och granska olika former av villkor, distributionsavtal, outsourcingavtal och informationstexter.

Inom dataskydd hjälper hon bland annat till med frågeställningar såsom bedömning av laglig grund och incidenter, konsekvensbedömningar, framtagande av informationstexter och PUB-avtal samt stöd till DSO i dennes kontrollarbete. Lina arbetar även med cookierelaterade frågor. 

Lina har även erfarenhet av att upprätta, förbättra, granska och förhandla olika former av kommersiella avtal som till exempel samarbetsavtal, aktieägaravtal och överlåtelseavtal. Hon har även erfarenhet av fastighetsrätt, transaktioner och tvister samt av att ge löpande rådgivning i allmänna bolagsrättsliga frågor både till privata och publika företag.

Dold rad

CV

ERFARENHET

2020 –  Advokat, Senior associate, Kompass Advokat
2018 – 2020  Associate, Kompass Advokat
2017 – 2018  Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt
2015 – 2017  Associate, Berghco Advokatbyrå
2015  Uppsatspraktikant, Baker McKenzie Advokatbyrå

UTBILDNING

2015  Jur. kand., Uppsala universitet (inkl. utbytesstudier vid University of Salzburg 2014)
2010  Kostvetenskap A, Uppsala universitet

SPRÅK

Engelska

Uppdrag i urval

Dataskydd

Medelstort livförsäkringsbolag
Varit inhyrd extern dataskyddsspecialist på deltid. Uppdraget omfattade löpande rådgivning och stöd till verksamheten i dataskyddsfrågor samt olika typer av dataskyddsbedömningar, t.ex. risk- och konsekvensbedömningar, incidenter och pub-avtalsbedömningar.

E-handelsbolag
Löpande juridisk rådgivning kring dataskyddsrättsliga frågor, bedömning av laglig grund och incidenter, konsekvensbedömningar samt framtagande av diverse interna stöddokument och bedömningsmallar.

Retailbolag
Framtagande av PUB-avtal, standardavtalsklausuler och diverse dataskyddsrelaterade bedömningar.

Försäkringsrätt

Medelstort sakförsäkringsbolag
Varit inhyrd extern bolagsjurist på deltid. Uppdraget omfattade bl.a. framtagande av material till styrelsen, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, framtagande och granskning av olika former av avtal, lämplighetsprövningar, beståndsöverlåtelser, bolagsfrågor och myndighetskontakter.

Medelstort livförsäkringsbolag
Varit inhyrd extern bolagsjurist på deltid med fokus på försäkringsavtalsrättsliga frågor.

Försäkringsbolag
Tagit fram och reviderat försäkringsvillkor, förköpsinformation samt produktfaktablad.

Försäkringsförmedlare
Tagit fram och reviderat försäkringsvillkor, förköpsinformation, gruppavtal samt försäkringsbesked. Bistått med anknytningsprocessen.

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid implementeringen av det nya regelverket för tjänstepensionsföretag bestående av bl.a. upprättande av tillståndsanmälan, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, avtalsgranskning och myndighetskontakter.

Försäkringsföretag
Biträde vid implementeringen av det nya regelverket för outsourcing med molntjänstleverantörer.

Kommersiella avtal och allmän bolagsrätt

Börsnoterat fastighetsbolag
Löpande juridisk rådgivning avseende bolagsstämma, styrelsefrågor, börsfrågor och nyemissioner samt vid fastighetstransaktioner.

E-handelsbolag
Upprättande och granskning av kommersiella avtal som bland annat aktieägaravtal, överlåtelseavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal, allmänna villkor och leverantörsavtal.

Retailbolag
Agerat som en outsourcad bolagsjurist med arbete som inkluderade bland annat framtagande av diverse kommersiella avtal, allmänna villkor och rättsutredningar med fokus på konsumenträtt samt compliance.

Föreläsningar m.m.

Föreläsningar, webinarier/seminarier samt företagsinterna skräddarsydda föreläsningar inom dataskydd och försäkringsrätt.

English

Lina Sandmark
Senior associate
Data protection and privacy, insurance law, disputes, corporate law, commercial contracts

Lina works primarily with insurance law and data protection law as well as disputes, contract law and company law.

Lina provides advice to various companies on matters such as regulatory and compliance, governing documents, various forms of terms, distribution agreements, outsourcing agreements and information texts. She also provides advice on data privacy related issues such as assessments of legal grounds and incidents, impact assessments, information policies and data processing agreements as well as support for the DPO in its control work. Lina also handles cookie-related issues.

Lina also has experience in real estate law, transactions and disputes as well as drawing up, improving, reviewing and negotiating various forms of commercial agreements, and providing ongoing advice on general company law issues to both private and public companies.

Contact details:
+46 722 25 92 55
lina.sandmark@kompassadvokat.se