Är man bunden av en skiljeklausul i ett avtal trots att inga beställningar i enlighet med avtalet gjorts på flera år? 

Det tycker Högsta domstolen i en ny dom. I målet hade ett avtal som innehöll en skiljeklausul tecknats 2007 mellan ett tillverkningsföretag och dess underleverantör. Underleverantören ansåg att avtalet blivit overksamt eftersom inga beställningar gjordes i enlighet med avtalet förrän 2012. Det ansåg HD dock inte spelade någon roll då beställningarna som därefter gjorts avsåg produkter som omfattades av avtalet. 

Därutöver ansåg underleverantören att tillverkningsföretaget i vart fall hade sagt upp avtalet 2016. Tillverkningsföretaget hade förklarat att bolaget önskade avsluta samarbetet med underleverantörens moderbolag och i vissa kontakter använt uttryckt som att avtalet med moderbolaget sagts upp. Avsikten verkade enligt HD vara att även säga upp avtalet med underleverantören, men då det inte fanns något klart uttalande om att avtalet sagts upp och då leveranser till tillverkningsföretaget fortsatte att ske under perioden 2016-2020 ansåg HD att det inte fanns stöd för att avtalet upphört att gälla. 

HD konstaterade också att underleverantören, även om skiljeklausulen i parternas avtal inte hade gällt, skulle varit bunden av skiljeklausulen i tillverkningsföretagets allmänna villkor. Detta eftersom det hänvisats till de allmänna villkoren, som varit tillgängliga för underleverantören att ta del av, i en inköpsorder, och underleverantören utan att framställa någon invändning mot skiljeklausulen presterat i enlighet med inköpsordern (se ”Lastbilscentralen” NJA 1980 s. 46).

Läs mer här