Krävs det att en skada är bestämd till sin storlek och omfattning för att den ska vara ersättningsbar? Det anser Svea hovrätt i en ny dom. 

I målet hade en försäkringstagare drabbats av en brand och begärt ersättning ur sin avbrottsförsäkring. Försäkringsbolaget nekade försäkringsersättning med hänvisning till att försäkringstagaren inte hade styrkt skadans omfattning och värde, och därmed inte drabbats av en ersättningsbar egendomsskada. Villkoren i avbrottsförsäkringen förutsatte enligt försäkringsbolaget att det fanns en till storleken bestämd egendomsskada.

Hovrätten konstaterade att villkoren i avbrottsförsäkringen hade en tydlig koppling till förutsättningarna för att få ersättning ur egendomsförsäkringen och att villkoren i försäkringarna fick förstås som att det för att ett försäkringsfall skulle föreligga krävdes att det bl.a. hade rört sig om en ekonomisk skada där egendomens värde hade minskat eller gått förlorad. 

Enligt hovrätten angavs det inte i försäkringsvillkoren vilken utredningsplikt som försäkringstagaren hade för att styrka en skada. En allmän utgångspunkt var dock enligt hovrätten att försäkringstagaren ska styrka skadans omfattning och värde. Eftersom försäkringstagaren inte hade gjort detta, så ansåg hovrätten att något försäkringsfall inte hade inträffat.